09.08.2017, 00:45

Kroky, ktoré musíte urobiť pri predaji rolí

Od vstupu do Európskej únie sme prišli o 3,42 percenta poľnohospodárskej pôdy, čo je v prepočte 66 897 hektárov. Zámer zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskych pozemkov, ktorý vstúpil do účinnosti v júni roku 2014, bol teda zrejmý. Uprednostniť pri jej kúpe miestnych poľnohospodárov. U tých je predpoklad, že nebudú vynímať pôdu z fondu. Snahou bolo aj obmedziť jej špekulatívny nákup zahraničnými investormi cez nastrčené slovenské obchodné spoločnosti. Prevod pôdy po takmer troch rokoch čakajú ďalšie zmeny. Aký je aktuálny postup pri predaji a čo nové sa chystá, objasňuje Mojmír Plavec, advokát a tajomník Realitnej únie SR.

Zmluva, biznis
Zdroj: Dreamstime

Ktoré pozemky patria pod režim zákona
Treba povedať, že kataster pojem poľnohospodársky pozemok nepozná, takže na liste vlastníctva budete pozemok s týmto prívlastkom hľadať márne. Ide o širší pojem pre viaceré druhy produkčne potenciálnych pozemkov, ktoré sú v katastri evidované ako:
– orná pôda,
– chmeľnice,
– vinice,
– ovocné sady,
– trvalé trávne porasty

Ktoré pozemky nepatria pod sprísnený režim kúpy
– pozemok zapísaný v katastri ako záhrada, v zastavanom území obce (intraviláne) alebo mimo zastavaného územia obce, ak:
• je určený na iné ako poľnohospodárske využitie (napríklad stavebný pozemok),
• možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená,
• s výmerou menšou ako dvetisíc štvorcových metrov,
• je priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok.

Čo myslí zákon pod pojmom nadobúdanie alebo prevod vlastníctva
Prevod znamená nielen predaj, ale aj darovanie a vrátenie daru. Tiež prevod v prospech toho, kto má k pôde záložné právo zapísané v katastri. Zákon sa nevzťahuje na zámenu pozemkov vtedy, ak sa zamieňajú poľnohospodárske pozemky s porovnateľnými hodnotami, pričom ich rozdiel nie je väčší ako desať percent.

Kto môže po novom nadobúdať vlastnícke právo k poľnohospodárskemu pozemku

1. Ten, kto má na našom území trvalý pobyt alebo sídlo najmenej desať rokov a musí vykonávať poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

2. Ten, kto vykonáva najmenej tri roky pred dňom uzavretia takej zmluvy poľnohospodársku výrobu v pracovnom pomere, v obdobnom pracovnom vzťahu alebo v inom pracovnoprávnom vzťahu u osoby, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie.

V akom poradí sa uplatňuje prednostné právo kúpy

„Najvyššiu“ prednosť majú agropodnikatelia alebo agrozamestnanci v obci, po nich v susednej obci a až nakoniec ostatní, pri ktorých sa už nezohľadňuje miesto podnikania.

Komu zákon dal výnimku a môže predať pozemok bez nových obmedzení
– osobe, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu ako podnikanie najmenej tri roky pred dňom uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku v obci, v ktorej sa poľnohospodársky pozemok nachádza,
– spoluvlastníkovi
– blízkej osobe alebo príbuznému (tieto osoby určuje Občiansky zákonník).

Aký postup musíte dodržať
Ak teda neprevádzate pozemok na niektorú z osôb (okrem tých, na ktoré sa vzťahujú výnimky), ste ako prevádzajúci povinný zverejniť ponuku najmenej na 15 dní v registri zverejňovania ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ktorý je na internetovej stránke ministerstva pôdohospodárstva, a zároveň musíte túto ponuku zverejniť v rovnakom čase aj na úradnej tabuli v obci, kde sa poľnohospodársky pozemok nachádza. Zverejnenie je bezplatné.

Ak sa nájde kupec, ktorý podmienky spĺňa a vy sa s ním dohodnete aj o ostatných otázkach, musíte požiadať okresný úrad, v ktorého obvode je poľnohospodársky pozemok evidovaný, aby vydal kupujúcemu osvedčenie o splnení podmienok nadobudnutia pozemku. Osvedčenie je podkladom pre vklad do katastra. Ak takéto osvedčenie nebudete mať, kataster konanie preruší a ak ho v stanovenej lehote nedoložíte, konanie zastaví a nehnuteľnosť neprevedie.

Čo sa chystá nové
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka v júni 2017 predložilo do medzirezortného pripomienkového konania návrh novely zákona o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku.

Čo by sa malo zmeniť
Zrušiť by sa mala podmienka desaťročného trvalého pobytu, respektíve sídla záujemcu o kúpu pôdy. Hoci toto obmedzenie má logiku a aspoň trocha limituje špekulatívne nákupy slovenskej pôdy cudzincami, Európska komisia má na to iný názor. Vzn

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.