15.02.2017, 00:00

Asistent môže pomáhať denne najviac 10 hodín

Poslaním asistenta je podľa zákona pomáhať postihnutému pri začleňovaní do spoločnosti, pri plnení rodinných, pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Žiadosť o osobnú asistenciu sa podáva na úrade práce

opatrovateľ, ošetrovateľ
Zdroj: Reuters

Asistovať sa môže na základe zmluvy medzi osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a asistentom alebo agentúrou osobnej asistencie. Jedna osoba s ťažkým zdravotným postihnutím môže mať aj viac osobných asistentov.


Aká je výška príspevku
Zákon priznáva 2,75 eura za hodinu asistencie. Príspevok sa asistentovi vypláca po predložení výkazu o odpracovaných hodinách za predchádzajúci kalendárny mesiac. Osobný asistent je dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu. Odmenu za prácu musí zdaniť daňou z príjmu fyzických osôb, v tomto prípade je to 19 percent.

Dĺžka pomoci je obmedzená
Trvanie osobnej asistencie zákon limituje nasledujúcim spôsobom: a) maximálny ročný limit asistovania je 7 300 hodín, b) maximálna dĺžka dennej asistencie je 10 hodín denne – toto obmedzenie neplatí, ak je postihnutý mimo svojho trvalého bydliska alebo mimo prechodného pobytu, c) minimálny limit osobnej asistencie je 140 hodín mesačne, d) rodinný príslušník môže asistovať postihnutému maximálne 4 hodiny denne, a to len na vybrané druhy činností, e) schopnosť komunikovať s postihnutým musí asistent – tlmočník (v posunkovej reči, artikulačné alebo taktilné) dokázať úradu práce predložením potvrdenia.

Čo zabráni poskytnutiu príspevku
Sumu štát neposkytne, ak osobnú asistenciu vykonáva rodič postihnutého dieťaťa vo veku od 6 do 18 rokov. Ďalej v prípade, ak asistenciu robí súdom určený opatrovník a tiež v prípade, keď sa o postihnutého stará opatrovateľská služba.


Nárok na peňažný príspevok zanikne, ak zdravotný stav osoby už nespĺňa kritériá ťažko zdravotne postihnutého alebo hodnota jej majetku je vyššia ako 39 833 eur.

Kto môže byť osobný asistent
Môže ním byť len fyzická osoba, ktorá dovŕšila najmenej 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony. Nemôže to robiť osoba, ktorá je sama odkázaná na pomoc iného človeka v činnostiach, ktorými sa má zaoberať v rámci asistovania. Celú túto prácu robí osobný asistent na základe zmluvy o výkone osobnej asistencie, ktorá sa uzatvorí medzi hendikepovanou osobou a agentúrou osobnej asistencie.

Ktoré podmienky sa týkajú poistenia
Ak je osobný asistent dôchodkovo poistený ako tzv. poistenec štátu a sporí si na dôchodok, uhrádza to zaňho štát. Ak takáto osoba pracuje ako zamestnanec alebo ako povinne nemocensky a dôchodkovo poistená SZČO, platí si sociálne poistenie rovnako ako iní zamestnanci. Vtedy za ňu štát neplatí ani dôchodkové poistenie ani príspevky na starobné dôchodkové sporenie.

Aký je spôsob posielania platby
Peňažný príspevok sa prizná a vypláca od 1. dňa v mesiaci, v ktorom sa začalo konanie o peňažnom príspevku na kompenzáciu. Poskytuje za celý ka

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.