16.02.2017, 00:00

Živnostníci, tu sú povinnosti a pravidlá pre vaše dane. Radí vám daňová expertka

Ak podnikáte a ste fyzická osoba, musíte podať priznanie typu B. Základné povinnosti a pravidlá vám vysvetlí daňová poradkyňa Marcela Bošková, konateľka spoločnosti A&T solutions.

Živnostníci, tu sú povinnosti a pravidlá pre vaše dane. Radí vám daňová expertka

Živnostníci podávajú daňové priznania štandardne do 31. marca. Ak túto lehotu nestíhajú, môžu daňovému úradu napísať, že priznanie podajú v novej lehote. Tou môže byť buď 30. jún alebo v určitých prípadoch dokonca až 30. september. Predĺžiť si termín na priznanie do septembra však môžu živnostníci iba vtedy, ak mali príjem zdaňovaný v zahraničí.

Upozornenie:
Živnostníci si často myslia, že ak majú zákazníka napríklad z Čiech, majú teda príjem zo zahraničia a teda si môžu termín na podanie priznania predĺžiť až do septembra. Toto však nie je správne.
Septembrový termín môžu využiť iba tí občania, ktorí podávajú daňové priznanie aj v zahraničí a zároveň príjmy uvedené v zahraničnom priznaní uvádzajú aj v tom slovenskom.
Príkladom môže byť, ak občan pracoval časť roka v ČR ako zamestnanec a následne sa vrátil do SR, kde začal podnikať ako živnostník. V slovenskom priznaní teda uvádza okrem príjmov zo živnosti aj zahraničné príjmy, a to práve tie z českého zamestnania. Zahraničné príjmy sa musia špeciálne uviesť v členení podľa krajín v oddiele XIII. daňového priznania.

Účtovníctvo, daňová evidencia alebo paušál?
Živnostníci sú podnikatelia. Preto musia svoje príjmy a výdavky starostlivo evidovať. Na výber majú rôzne formy. Tou naprísnejšou a najzložitejšou je vedenie klasického účtovníctva. Živnostníci si však môžu zvoliť aj jednoduchšiu daňovú evidenciu.

Najmenej byrokratické a najľahšie sú paušálne výdavky. Daňová evidencia je vhodná pre tých živnostníkov, ktorí si nemôžu dovoliť služby účtovníka. Na jej vedenie nepotrebujú dokonca ani žiadny špeciálny softvér. Dôležité je, aby si starostlivo evidovali každú vystavenú faktúru spolu s dátumom jej úhrady, spravili si prehľad o zaplatených ale aj nezaplatených výdavkoch počas roka a evidovali svoj majetok a zásoby.
Ak živnostník využíva paušálne výdavky, musí si viesť prehľad vystavených faktúr a evidovať dátumy ich úhrad.

Upozornenie:
Živnostníci, ktorí si vedú klasické účtovníctvo, musia odovzdať na daňový úrad účtovné výkazy. Ak majú jednoduché účtovníctvo, odovzdávajú výkaz o majetku a záväzkoch a výkaz o príjmoch a výdavkoch. Ak účtujú v podvojnom účtovníctve, predkladajú súvahu, výkaz ziskov a strát a poznámky. Výkazy predkladajú v rovnakom termíne, v akom podávajú aj svoje daňové priznanie.

Pokiaľ sa živnostník rozhodne pre daňovú evidenciu či pre paušálne výdavky, daňovému úradu okrem daňového priznania nič iné nepredkladá. Musí však o svojom rozhodnutí daňový úrad informovať. To sa robí cez samotný formulár daňového priznania.

Ak si živnostník vedie daňovú evidenciu, začiarkne krížikom v oddiely VI, v tabuľke 1 „Uplatňujem preukázateľné výdavky z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 11 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona” a zároveň v priznaní vyplní tabuľku 1a.

Ak si živnostník zvolil paušálne výdavky, označí v oddiely VI, v tabuľke 1 „Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona, pri príjmoch podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona” a zároveň vyplní tabuľku 1b.

Ako na paušálne výdavky
Paušálne výdavky môžu použiť všetci živnostníci s výnimkou tých, čo boli celý rok platiteľmi DPH. Paušálne výdavky sú vo výške 40% z príjmov živnostníka. Nesmú však prekročiť 5 040 eur, čo je ich maximálna hodnota. K paušálnym výdavkom sa následne pripočítajú sociálne a zdravotné odvody, ktoré živnostník reálne počas roka zaplatil. Súčet následne živnostník vpíše do riadku 2, stĺpca 2 v oddiele VI, v tabuľke 1 daňového priznania.

Upozornenie:
Živnostník dosiahol za rok 2016 príjmy vo výške 20 000 eur. Svoje paušálne výdavky vypočíta ako 40 % z 20 000 eur, čo je 8 000 eur. To však prekračuje maximálny limit pre paušálne výdavky, preto si uplatní iba povolených 5 040 eur. Následne si spočíta sociálne a zdravotné poistenie, ktoré počas roka 2016 zaplatil. Sú napríklad 1 429,34 eura. Živnostník teda v daňovom priznaní uvedie ako svoje výdavky sumu 6 469,34 eur (vypočítané ako 5 040 eur plus 1 429,34 eur).

Ak budete počas februára a marca sledovať Hospodárske noviny, dozviete sa viac. Napríklad aj to, ako sa a kto vyplňuje tlačivo daňového priznania pre živnostníkov (typ B) a priznanie pre ďalšie fyzické osoby (typ A).

Daňová poradkyňa Marcela Bošková, konateľka spoločnosti A&T solutions. 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.