20.03.2017, 00:00

Ako bez chýb zdaníte prenájom bytu

Zo sumy do 500 eur štátu neplatíte. Manželia si príjmy môžu rozdeliť v pomere, na akom sa dohodnú.

Byty, bývanie
Zdroj: Marek Kmeť

Prenajímali ste vlani byt? Blíži sa koniec marca a vy doteraz neviete, či máte podávať daňové priznanie a príjem zdaniť? Odpočítajte si od celoročných príjmov zo všetkých vašich prenájmov nehnuteľností, teda nielen bytu a tiež z príležitostných činností 500 eur. Ak presiahli 1 901,67 eura, priznanie podávať musíte. Zisk z prenájmu je potrebné zdaniť 19 percentami zo základu dane, pri vyšších príjmoch 25-percentnou daňou.

Suma oslobodená od dane
Príjmy si manželia môžu rozdeliť a takto sa môžu aj vyhnúť plateniu dane. Nahráva tomu práve to, že príjem z prenájmu do 500 eur je od dane oslobodený.

„Manželia si vlaňajší príjem z prenájmu môžu rozdeliť v rovnakom pomere alebo v inom. Ako sa dohodnú. V takom prípade si však v tom istom pomere musia rozdeliť aj výdavky, na ktoré si nárokujú,“ upozorňuje
Patrícia Macíková, hovorkyňa Finančnej správy. Podľa daňovej poradkyne Dagmar Bednárikovej niektorí ľudia o oslobodení od dane nevedia.

„V praxi sú situácie, keď prenajímatelia, ktorí môžu plne aplikovať inštitút daňového ,bonusu‘ a odpočítať si zákonom oslobodenú sumu 500 eur, toto oprávnenie nevyužijú,“ vysvetľuje.

V prípade, ak váš príjem po odpočítaní 500 eur nepresiahne 1 901,67 eura, daňové priznanie nepodávate. Inak ste povinný príjem priznať a zdaniť. Ak teda zarobíte viac a z prenájmu získate ročne napríklad 2 000 eur, v daňovom priznaní uvádzate príjem 1 500 eur.

Byt zaradený do obchodného majetku
Uvažujete, či dať byt do obchodného majetku? Neoplatí sa to vtedy, keď je starší alebo ak ho plánujete prenajímať len na krátky čas a následne ho budete chceť predávať. „Po zmene odpisovania nehnuteľností, keď sa byty a nebytové priestory zaradené v obchodnom majetku odpisujú štyridsať rokov, určite nie je výhodné zaradiť takto starú nehnuteľnosť,“ radí Jaroslava Lukačovičová, poradkyňa Združenia
podnikateľov Slovenska. Ak plánujete dom či byt v najbližších mesiacoch predať, do obchodného majetku ho nezaraďujte, pretože na to, aby bol takýto predaj oslobodený od dane z príjmov, musí byť nehnuteľnosť
vyradená z obchodného majetku minimálne päť rokov.

Vzorový príklad
Eva Nová bola v roku 2016 zamestnaná a prenajímala vlastný byt v Banskej Bystrici na základe nájomnej zmluvy. Napriek tomu, že je vydatá, byt nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva, keďže ho získala od rodičov darom. Po tom, čo uzavrela nájomnú zmluvu, zaregistrovala sa na daňovom úrade v Banskej
Bystrici, kde má trvalé bydlisko. Ten jej pridelil daňové identifikačné číslo (DIČ), ktoré bude vypĺňať do záhlavia tlačiva na každej strane. Nemôže si uplatniť nezdaniteľnú časť na manžela, keďže nesplnila podmienky. Majú dve deti, avšak nárok na daňový bonus si uplatňoval jej manžel.

DAŇOVÉ PRIZNANIE VLASTNÍČKY BYTU, KTORÝ JE V JEJ VÝLUČNOM VLASTNÍCTVE
(nemá ho v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov)


Rada na úvod:
Pri vyplnení priznania potrebujete potvrdenie od zamestnávateľa, ak ste vlani prenajímali byt popri zamestnaní. Vypĺňate tlačivo „Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B“. Aktuálne tlačivo dostanete na každom daňovom úrade, ale môžete si ho vytlačiť aj z webovej stránky Finančnej správy www. financnasprava.sk. Na tejto stránke si ho môžete vyplniť aj na počítači,
pričom pri každej chybe vás program na to upozorní. V tlačive sa textové polia vypĺňajú veľkými písmenami a do príslušných políčok ich doplníte zľava doprava. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo. Riadky, ktoré nebudete vypĺňať, necháte prázdne. Rovnako tak aj strany, ktoré sa vás netýkajú.

I., II. a III. oddiel
Na prvej, ako aj na ďalších stranách priznania sa uvedie identifikačné číslo (DIČ). Musíte ho mať, ak prenajímate byt. Krížikom v časti „druh daňového priznania“ vyznačíte „daňové priznanie“ a doplníte rok
2016, keďže podávate priznanie za uplynulý rok.

Riadok 03 – kód SK NACE Eva Nová nevypĺňa, keďže vlani bol, len zamestnaná, nemala žiadne príjmy z podnikania, ani z inej samostatnej zárobkovej činnosti.


Do riadkov 04 až 11 doplní osobné údaje podľa predtlače, teda meno, priezvisko, adresu a ostatné údaje. Vynechá riadky 12 až 17, keďže nie je daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou, tiež II.
oddiel, keďže si robí priznanie sama. Vypĺňa sa len, ak daňové priznanie podáva zákonný zástupca daňovníka alebo dedič. Na riadkoch 27 a 28 uvedie svoje telefónne číslo a e-mailovú adresu.


Riadky 29 a 30 vypĺňa len ten, kto bol vlani od začiatku roka poberateľom starobného dôchodku alebo iných druhov dôchodkov, ktoré sú vymenované v zákone, napríklad aj predčasného. Keďže naša majiteľka tento prípad nie je, riadky ostanú prázdne. Riadok 31 vypĺňa ten, kto si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku alebo na manžela. Naša vlastníčka nárok nemá, riadok vynechá.

IV. oddiel
Daňový bonus na deti si v prípade našej prenajímateľky uplatnil jej manžel, preto tento oddiel nevypĺňa.


V. oddiel
Vyplníte, ak ste mali príjmy zo zamestnania (závislej činnosti). Je to aj prípad našej čitateľky. Na to, aby ho správne vyplnila, potrebuje potvrdenie od zamestnávateľa. Na riadku 34 doplníte minuloročný príjem od zamestnávateľa, v prípade našej vlastníčky je to 12 155 eur.


Riadok 34 a naša prenajímateľka nevypĺňa, keďže nepracovala na dohodu.


Na riadku 35 uvediete úhrn poistného zaplateného v roku 2016 – opíšete to z potvrdenia od zamestnávateľa. V našom prípade je to 1 628,77 eura.

Na riadku 36 uvediete základ dane, v našom príklade je to 10 526,23 eura (12 155 – 1 628,77).

VI. oddiel
Vypĺňa len ten, kto mal vlani príjmy z podnikania alebo z inej SZČO, z prenájmu alebo z použit

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.