17.05.2017, 00:00

Byty, pozemky i pôda. Na toto myslite, ak ich idete vložiť

Konanie sa pri niektorých druhoch nehnuteľností vyznačuje určitými špecifikami, kedy musia byť pre povolenie vkladu splnené aj ďalšie podmienky. Pozrime sa na ne bližšie.

byty, bývanie
Zdroj: Dreamstime

Katastrálne konanie sa pri niektorých druhoch nehnuteľností vyznačuje určitými špecifikami, keď musia byť pre povolenie vkladu splnené aj ďalšie podmienky. Pozrime sa na ne bližšie.

A) Byty a nebytové priestory
Pri bytoch a nebytových priestoroch sú týmito špecifikami osobitné povinné náležitosti zmluvy o prevode vlastníctva, ktoré musí zmluva obsahovať. Určuje ich zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov. Podľa neho musí zmluva obsahovať aj určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru, opis nebytového priestoru, tiež určenie a popis spoločných častí domu, príslušenstva či priľahlého pozemku. „Upravené musia byť aj práva k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku. Nadobúdateľ bytu či nebytového priestoru musí uviesť vyhlásenie v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy,“ uvádza advokát Milan Ficek. Prílohou tejto zmluvy musí byť aj vyhlásenie správcu alebo predsedu spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome o tom, že vlastník bytu nemá žiadne nedoplatky na úhradách za plnenia spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru a na tvorbe fondu prevádzky, údržby a opráv. Tieto náležitosti musia byť splnené tak pri kúpnej zmluve, darovacej zmluve, ako aj pri zámennej zmluve.


B) Rodinné domy a stavebný pozemok
Z právneho hľadiska sú katastrálne konania, predmetom ktorých sú rodinné domy či stavebné pozemky, najjednoduchšie. Právne predpisy neurčujú žiadny osobitný režim a musia byť splnené len všeobecné podmienky katastrálneho konania. Ako uvádza notár Peter Danczi, vychádza sa iba z Občianskeho zákonníka a katastrálneho zákona. „Avšak aj tu je vhodné posúdiť príslušenstvo domu, prípojky, treba riešiť prípadné záruky a podobne.“ V katastri nehnuteľností sa evidujú aj rozostavané stavby v súvislosti so vznikom, zmenou alebo zánikom práva k nim. Rozostavanou stavbou na evidovanie v katastri je stavba, na ktorú ešte nebolo vydané kolaudačné rozhodnutie, pričom nemá pridelené súpisné číslo a je aspoň v takom stupni rozostavanosti, že už je zrejmé stavebno-technické a funkčné usporiadanie jej prvého nadzemného podlažia. Chcete zistiť, či je váš pozemok naozaj stavebným pozemkom? Vo väčšine prípadov bude potrebné nazrieť do územných plánov alebo územných rozhodnutí. Pri stavebných pozemkoch je najväčšia pravdepodobnosť, že vám bude vydané územné rozhodnutie alebo stavebné povolenie.   


C) Poľnohospodárska pôda
Čo sa týka prevodu vlastníctva k poľnohospodárskej pôde, treba rozlišovať, či sa naň vzťahuje zákon o nadobúdaní vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, alebo nie. Ak sa naň na zákon nevzťahuje, na povolenie vkladu musia byť splnené len všeobecné podmienky. Ak by sa naň vzťahoval, podľa Milana Ficeka prevod poľnohospodárskej pôdy bude spravovaný v osobitnom režime. A to vtedy, ak ide o prevod pôdy, ktorou je pozemok evidovaný v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty. Pozemok tiež musí byť mimo zastavaného územia obce, určený na iné ako poľnohospodárske využitie, možnosť jeho poľnohospodárskeho využitia je obmedzená a výmera menšia ako dvetisíc štvorcových metrov. Musí byť priľahlý k stavbe, s ktorou svojím umiestnením a využitím tvorí funkčný celok. Na to, aby ste poľnohospodársku pôdu mohli previesť, hoci na blízku osobu, musíte splniť celý rad povinností. „Napríklad najskôr musíte zverejniť ponuku na prevod vlastníctva v Registri ponúk prevodu vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku, ako aj na úradnej tabuli v obci, kde sa pozemok nachádza, najmenej na 15 dní,“ radí advokát Ficek. Navyše, na prevod poľnohospodárskych pozemkov mimo zastavaného územia obce platí, že pri prevode nemôžu byť vytvorené nové spoluvlastnícke podiely v menšej výmere ako 2 000 štvorcových metrov.


D) Lesy a lesné pozemky
Čo sa týka prevodu lesných pozemkov, v prvom rade treba podľa Milana Ficeka rozlišovať, či ide o lesný pozemok nachádzajúci sa mimo z

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.