14.06.2017, 00:01

Manžel robí dlhy? Takto sa im vyhnete

Jeden z manželov nemá prácu, nemá žiadny príjem, zadlžuje rodinu. Ako sa dá v tomto prípade ochrániť rodina, aby neprišla o strechu nad hlavou?

Manžel robí dlhy? Takto sa im vyhnete

Dlhy jedného z manželov, ktoré vznikli počas manželstva, môžu byť pri výkone rozhodnutia uspokojené aj z majetku patriaceho do ich bezpodielového spoluvlastníctva. Vyplýva to z podstaty bezpodielového spoluvlastníctva, ktoré vzniká len medzi manželmi. Ich majetok je spoločný a nedeliteľný a navonok predstavuje celok.

„Inštitút predmanželských zmlúv, v ktorých by bolo možné ešte pred manželstvom dohodnúť sa o rozšírení, či zúžení zákonného rozsahu bezpodielového spoluvlastníctva manželov, či oddelení majetku manželov, slovenský právny poriadok dosiaľ nepozná,“ vraví Mojmír Plavec, advokát a tajomník Realitnej únie SR.

Exekúcia na krku

Exekútor tak môže siahnuť na celý spoločný majetok. Aj na nehnuteľnosti, ktoré sú v bezpodielovom spoluvlastníctve oboch manželov. Exekúcia by však podľa Plavca mala primárne postihnúť výlučný majetok manžela – dlžníka. „Malo by to byť v súlade s princípom primeranosti a v rozsahu potrebnom pre uspokojenie pohľadávky. Hodnota majetku, ktorý sa má exekúciou postihnúť, by mala zodpovedať hodnote vymáhanej pohľadávky,“ upozorňuje advokát.

Ak však hrozí, že jeden z manželov bude zadlžovať celú rodinu, odporúča urobiť prevod, resp. darovanie majetku, ktorý je v jeho výlučnom vlastníctve na druhého manžela, a to v dostatočnom časovom predstihu.

„Pokiaľ by sa však prepis urobil v čase, keď sa veriteľ už domáha úhrady jeho splatnej pohľadávky, napríklad vo forme predžalobnej výzvy, tento prevod by bolo možné napadnúť na súde z dôvodu odporovateľnosti právneho úkonu,“ upozorňuje.

Spoločné veci

Veci, ktoré patria do bezpodielového spoluvlastníctva, sú špecifikované v Občianskom zákonníku. Nie je možné, aby si ich manželia medzi sebou predávali, či darovali, keďže sú ich spoločné a nedeliteľné. Platí to tak o aute, byte, či nábytku, ktorý si kúpili spoločne. Je však ešte jedna možnosť, ako majetok ochrániť. A to, ak jeden z nich alebo obaja podnikajú.

„V prípade, že jeden z manželov podniká, odporúčam zrušiť bezpodielové spoluvlastníctvo súdnou cestou. V iných prípadoch ho možno zrušiť za trvania manželstva zo závažných dôvodov, najmä ak by ďalšie trvanie bezpodielového spoluvlastníctva odporovalo dobrým mravom,“ vraví advokát.

V praxi súd také spoluvlastníctvo zruší, napríklad vtedy, ak jeden z manželov dlhodobo a sústavne nehospodárne nakladá so spoločným majetkom, čo vedie k postupnému zmenšovaniu majetku na úkor rodiny. Ak ničí spoločný majetok, zadlžuje rodinu z dôvodu jeho závislosti na alkohole, drogách či hazardných hrách.

______________________________________________________________________________

Ako môžete včas predísť nepríjemným situáciám

Mali by ste vedieť, čo podľa Občianskeho zákonníka patrí a čo už nepatrí do bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM)

Čo do BSM patrí:

V bezpodielovom spoluvlastníctve manželov je všetko, čo môže byť predmetom vlastníctva a čo nadobudol niektorý z manželov za trvania manželstva

Čo do BSM nepatrí:

Veci, ktoré jeden z vás získal dedičstvom alebo darom, ako aj veci, ktoré podľa svojej povahy slúžia osobnej potrebe alebo výkonu povolania len jedného z vás. Nepatria tam ani veci vydané jednému z vás pri reštitúcii majetku, ak mal vydanú vec vo vlastníctve pred uzavretím manželstva alebo ak mu bola vec vydaná ako právnemu nástupcovi pôvodného vlastníka.

Aké dohody ako manželia môžete uzavrieť:

- Môžete dohodou rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

- Môžete sa dohodnúť aj o správe spoločného majetku.

- Môžete sa dohodnúť, že si vyhradíte vznik bezpodielového spoluvlastníctva ku dňu zániku manželstva.

Pamätajte však, že pre všetky tieto dohody je potrebná forma notárskej zápisnice. A voči inému sa na takúto dohodu môžete odvolať, len ak o nej vedel.

Ako nakladáte s vecami v BSM:

Užívate ich spoločne; spoločne hradíte náklady vynaložené na veci alebo spojené s ich užívaním a udržiavaním. Bežné veci týkajúce sa spoločných vecí môže vybavovať každý z vás. V ostatných je potrebný súhlas oboch; inak je právny úkon neplatný. Nesiete spoločne a nerozdielne aj zodpovednosť z právnych úkonov týkajúcich sa vašich spoločných vecí. To znamená, že dlžník sa pri vymáhaní dlhu môže obrátiť nielen na dlhujúceho manžela, ale aj na jeho manželku.

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.