15.07.2017, 00:24

Rekonštrukcia bytu či domu? Nenechajte sa dobehnúť pri prerábke

Vylepšiť si svoje bývanie chce tento rok každý tretí Slovák. Najpočetnejšia skupina, až 17 % našincov bude rekonštruovať. Práve toto je najčastejší dôvod, pre ktorý si ľudia berú spotrebný úver. V súčasnosti ho spláca až tretina z nás.

stavba, plány
Zdroj: Dreamstime

Mladí, ktorí si kúpili staršiu nehnuteľnosť postavenú pred viac ako 15 rokmi si ju chcú prispôsobiť svojim predstavám. Starší zase túžia pustiť do svojej okukanej domácnosti nový, svieži vietor, respektíve, rekonštruujú v záujme úspory nákladov na energie.

Podľa výsledkov prieskumu agentúry 2muse realizovaného na vzorke 510 respondentov sa v nasledujúcich mesiacoch budú meniť najmä kúpeľne. Plánuje to 29 % Slovákov, ktorí mienia rekonštruovať. Sen o novej kuchyni si chce splniť až 21 % z nich. Slováci si na rekonštrukciu síce šetria a plánujú ju financovať zväčša zo svojich vlastných prostriedkov, ale približne každý desiaty z nás predsa len počíta s tým, že sa jeho plánovaný rozpočet na vynovenie bývania navýši a napokon si na to bude musieť požičať.

Zariadenie domácnosti je hlavný motivátor

Skoro štvrtina z nás už spláca spotrebný úver, z ktorého bola financovaná práve rekonštrukcia nehnuteľnosti a rovnaké množstvo ľudí ho využilo na kúpu vybavenia domu a bytu. „Zariadenie domácnosti a teda nákup spotrebičov, nábytku je hlavným motivátorom pre tých, ktorí sa ešte len chystajú požiadať o pôžičku. Nová kuchynská linka, umývačka riadu, sporák, výmena okien – to boli najčastejšie spontánne odpovede na otázku, na čo by ľudia použili získané finančné prostriedky,“ hovorí Lýdia Žáčková, hovorkyňa Poštovej banky.

Tretím najfrekventovanejším dôvodom, pre ktorý sa Slováci rozhodli požičať si peniaze z banky je kúpa alebo oprava auta. Pre túto možnosť financovania sa rozhodlo 18 % z nich. 12 % ľudí využilo spotrebný úver na splatenie už poskytnutého úveru. V rebríčku dôvodov, ktoré priviedli ľudí do banky s cieľom získať pôžičku nasleduje nadobudnutie novej nehnuteľnosti/pozemku, svadba a iné významné životné príležitosti, výstavba domu, financovanie štúdia, školy, vyplatenie dlhov a nedoplatkov, napríklad za energie. 2 % Slovákov si požičali na dovolenku.

Vyššie čiastky letia najmä medzi mladými

Väčšina ľudí má záujem o úver do výšky 5 000 eur. Vyššie čiastky sú preferované medzi mladými a pospuláciou s vyšším príjmom. „Pre väčšinu, pre tri štvrtiny ľudí je pri riešení úveru dôležité najmä to, aby ho vybavili jednoducho a bez zložitej administratívy,“ dodáva Lýdia Žáčková.

Pri rekonštrukcii bytov je podľa advokáta Milana Ficeka v praxi pomerne častým fenoménom to, že zhotoviteľ vykoná rekonštrukciu nekvalitne a tiež to, že zhotoviteľ prijme zálohu, avšak prácu už nevykoná vôbec alebo len čiastočne. „Nie je preto vhodné nechať sa zlákať len najnižšou cenovou ponukou, pretože nízkej cene môže zodpovedať aj nízka kvalita služieb.“

Pri extrémne nízkych cenách, prípade pri prehnaných sľuboch je preto potrebné zbystriť pozornosť a radšej si danú osobu alebo firmu preveriť. Rovnako dôležité ako výber správneho zhotoviteľa je aj spísanie zmluvy o dielo, ktorá jasne definuje najmä čo najpodrobnejší a určitý predmet rekonštrukcie a cenu, ale aj napríklad záručnú dobu, či iné dojednania.

Nezabúdajte si definovať termíny pri rekonštrukcii

Pri rekonštrukcii, podobne ako pri iných prípadoch, je vhodné definovať termín, dokedy má byť rekonštrukcia dokončená. Najmä pri starších stavbách sa však stáva, že po začatí práce vyjde najavo, že pre riadne vykonanie rekonštrukcie bude potrebné realizovať práce naviac, ktoré jednak rekonštrukciu predražia a z časového hľadiska aj predĺžia. „Pre takéto prípady je vhodné, aby zmluva upravovala mechanizmus, ako postupovať pri takýchto vopred neočakávaných situáciách. Na druhej strane ak sa zmluvne dohodnutý termín dokončenia rekonštrukcie nedodrží z dôvodov, za ktoré zodpovedá výlučne zhotoviteľ, je vhodné mať v zmluve upravené aj sankcie," tvrdí advokát Ficek.

V prvom rade je podľa neho potrebné nepodceniť výber vhodného zmluvného partnera – zhotoviteľa. Ďalšia dôležitá fáza je rokovanie o uzavretí zmluvy. „Výsledkom rokovaní o uzavretí zmluvy by mala byť vyvážená zmluva chrániaca obe zmluvné strany. K vyváženej zmluve pochopiteľne patrí aj primerané zabezpečenie pre prípad porušenia zmluvných povinností niektorou zo zmluvných strán," spresňuje Milan Ficek. 

Ak zmluvu v konečnom dôsledku pripravuje zhotoviteľ (čo je v praxi najčastejší prípad), potom je vhodné nechať si zmluvu prekontrolovať odborníkom. Takýto postup a správna zmluva môžu záujemcom o rekonštrukciu v konečnom dôsledku ušetriť nielen financie, ale v prípade súdneho sporu môže správne spracovaná zmluva prispieť k rýchlemu a úspešnému vyriešeniu veci.

Príklady, na čo treba myslieť pri formulovaní zmlúv

Pri akýchkoľvek zmluvných formuláciách je dôležité to, aby boli predovšetkým presné. 

  • Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za zmluvne dohodnutú odmenu vykoná pre objednávateľa dielo spočívajúce v rekonštrukčných prácach v rozsahu...
  • Objednávateľ sa zaväzuje za zmluvne dohodnuté dielo zaplatiť zhotoviteľovi odmenu vo výške ...
  • Odmena je splatná v dvoch častiach, a to tak, že záloha vo výške ... je splatná v deň podpisu zmluvy a zvyšok odmeny vo výške ... je splatný do 14 dní od prevzatia diela. V prípade výskytu vád je zvyšok odmeny splatný do 14 dní od odstránenia vád.
  • Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude vykonané v termíne do ...
  • Zmluvné strany sa dohodli, že o prevzatí vykonaného diela spíšu preberací protokol, kam sa zapíšu prípadné vady diela. V prípade výskytu vád na diele sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do ...
  • Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané dielo, pričom záručná doba je ... mesiacov a začína plynúť od prevzatia diela; v prípade výskytu vád začína záručná doba plynúť od odstránenia vád.
  • V prípade nedodržania termínu vykonania diela z dôvodov na strane zhotoviteľa sa zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške ... za každý deň omeškania.
  • Pri neuhradení odmeny v zmluvne dohodnutej lehote splatnosti sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške ... za každý deň omeškania. 

Zdroj: advokátska kancelária Ficek & Ficeková

 

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.