18.07.2017, 00:00

20 otázok o zmenách v odvodoch

Od júla sa menia živnostníkom sociálne odvody. Koľko budú platiť po novom, ich má poisťovňa informovať do 21. júla. Platbu treba odviesť do 8. augusta. Aké sú pravidlá pri výške poistného, kto a kedy ho musí platiť, hovoria experti.

Biznis, podnikanie
Zdroj: Dreamstime

1.
Dátum informovania
Kedy mi Sociálna poisťovňa oznámi výšku odvodov, ktoré budem platiť v tomto roku?

Túto informáciu by mala Sociálna poisťovňa zaslať živnostníkom do 21. júla. Ak ju nedostanú do tohto termínu, najlepšie bude obrátiť sa na svoju miestne príslušnú pobočku Sociálnej poisťovne, kde môžu dostať konkrétne odpovede a rady, ako postupovať. Informácie o platbe aktuálneho poistného im však môže poskytnúť ktorákoľvek pobočka poisťovne a aj Informačno-poradenské centrum v ústredí Sociálnej poisťovne.

2.
Vznik poistného
Ktorá samostatne zárobkovo činná osoba musí od júla platiť sociálne poistenie?
Povinné poistenie vzniká od 1. júla 2017 fyzickým osobám, ktoré za rok 2016 dosiahli príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, čiže minimálne 5 298,01 eura a viac. Od júla platia v prípade, že za rok 2016 nemajú predĺženú lehotu na podanie daňového priznania. Ak je SZČO povinne poistená k 30. júnu 2017 a za rok 2016 dosiahla príjem z podnikania vyšší ako 5 298 eur, povinné poistenie jej trvá naďalej. Poistenie zaniká 30. júna 2017 v prípade, že za rok 2016 mal živnostník príjem 5 298 eur alebo nižší. V prípade, že má za rok 2016 predĺženú lehotu na podanie priznania, povinné poistenie jej zaniká až 30. septembra 2017.

3.
Základy na výpočet

Aký je minimálny a maximálny vymeriavací základ, z ktorých sa v tomto roku platí sociálne poistenie?
Minimálny mesačný vymeriavací základ je 441,50 eura a z neho vyplývajúce poistné je 146,35 eura. Pre živnostníkov a iné SZČO, ktoré majú priznaný starobný alebo predčasný starobný dôchodok, poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 119,86 eura. V tomto prípade už neplatia odvody na invalidné poistenie. Maximálny mesačný vymeriavací základ je 6 181,00 eura a z neho vypočítané poistné je 2 048,99 eura. Pre SZČO, ktoré majú starobný alebo predčasný starobný dôchodok, prípadne poberajú výsluhový dôchodok a dovŕšili dôchodkový vek, je mesačná suma poistného 1 678,13 eura. Tiež neodvádzajú platby na invalidné poistenie.

4.
Minimálny základ

Z akého údaja vychádza minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, ktorý platí na rok 2017, a koľko živnostníkov platí na Slovensku minimálne sociálne odvody?
Za obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017 je určený pre povinne poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a dobrovoľne poistenú osobu minimálny vymeriavací základ 441,50 eura, čo je 50 percent priemernej mzdy v národnom hospodárstve za rok 2015. Len na doplnenie, v budúcom roku sa minimálny základ vypočíta z priemernej mzdy v roku 2016. K 31. decembru 2016 bolo na Slovensku takmer 211-tisíc sociálne poistených živnostníkov. Z nich viac ako 135-tisíc platilo minimálne odvody.

5.
Určenie poistného

Prečo až 135-tisíc živnostníkov platí len minimálne odvody? Môžu si ich sami určiť, alebo im to určujú predpisy?
Na takto formulovanú otázku nemôžeme ako Sociálna poisťovňa celkom presne odpovedať. Nerobíme prieskumy podnikateľského správania živnostníkov. Živnostníci sa nemôžu len tak rozhodnúť, že budú platiť iba minimálne odvody. Musia postupovať podľa zákona. Výška poistného závisí od ich príjmov za predchádzajúci kalendárny rok. Sociálna poisťovňa sa pri stanovení poistného tiež riadi zákonmi. Živnostníkom vypočíta a oznámi výšku poistného podľa toho, aké príjmy dosiahli v predchádzajúcom roku pri podnikaní. Poisťovňa vychádza z údajov uvedených v daňových priznaniach. Ak živnostníci mali nízke príjmy a dosiahnu minimálny vymeriavací základ na platenie poistného, tak platia minimálne poistné. Ak mali vyšší základ, aj poistné bude vyššie.

6.
Vymeriavací základ

Ako si môže dobrovoľne poistená osoba zmeniť vymeriavací základ na platenie sociálneho poistenia?
Dobrovoľne nemocensky a dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou. Poistné sa platí zo zmeneného vymeriavacieho základu od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa zmena vymeriavacieho základu písomne oznámila Sociálnej poisťovni.

7.
Platby od štátu

Za ktoré osoby a v akých prípadoch platí štát odvody na starobné a invalidné poistenie, ako aj na poistné do rezervného fondu solidarity?
Štát platí za fyzickú osobu s trvalým pobytom na Slovensku, ktorá sa stará o dieťa do šiestich rokov, za osobu, ktorá sa stará o dlhodobo choré dieťa po dovŕšení šiestich rokov, ale najdlhšie do 18 rokov jeho veku. Ďalej za osobu, ktorej sa poskytuje príspevok na opatrovanie, osobnému asistentovi človeku s ťažkým zdravotným postihnutím, za vojaka dobrovoľnej vojenskej prípravy a za zamestnanca povinne poisteného v nezamestnanosti s pravidelným i nepravidelných príjmom a SZČO v období, v ktorom sa im poskytuje materské.

8.
Mýty okolo odvodov

Často sa hovorí, že vždy od júla sociálne odvody živnostníkov narastú. Je to pravda?
Každoročné zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od 1. júla je tak trochu mýtus. Pretože zvyšovanie odvodov do Sociálnej poisťovne od tohto dátumu sa týka iba platiteľov, ktorí sa za predchádzajúci rok svojimi príjmami posunuli do vyššieho vymeriavacieho základu. Os

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.