Život s duševne chorým manželom

Návrh zákona o rodine upravuje aj tzv. konzulárny sobáš

Prostriedky ochrany -- svojpomoc, nutná obrana v krajnej núdzi

Právne záruky vo verejnej správe -- právo na informácie

Prevoz zosnulých zo zahraničia má svoje pravidlá

Trestnoprávna ochrana ľudského zdravia

Servis

Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci

Zákony majú byť meradlom spravodlivosti

Právo na spravodlivé súdne konanie

Základné požiadavky na štátnu a verejnú službu