19.10.2017, 00:00

Štát dotuje mobilitu ľudí aj kúpele

Podpora pri hľadaní a sťahovaní sa za prácou, ale aj finančné úľavy pre tých, ktorí chodia do kúpeľov. Aj taká je starostlivosť o zamestnancov či seniorov zo strany štátu. Nie vždy sú však dotácie a podpora adekvátne. Takto to vidia experti.

cestovanie, batožina, kufor
Zdroj: Reuters

Odpovedá Jana Lukáčová, riaditeľka kancelárie generálneho riaditeľa, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR


1.
Podmienky dotácie

Aké sú podmienky na získanie príspevku určeného na podporu mobility za prácou?
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytuje mesačne príspevok na podporu mobility za prácou na úhradu výdavkov na bývanie, ak súvisia so zmenou pobytu v súvislosti so získaním zamestnania (zamestnanie musí vzniknúť aspoň na šesť mesiacov). Vypláca sa šesť mesiacov zamestnancovi, ktorý bol predtým v evidencii uchádzačov o prácu najmenej tri mesiace. Súčasne platí, že jeho vyradenie z evidencie súviselo so vznikom jeho nového pracovného pomeru – s výnimkou dohôd o prácach vykonávaných mimo neho. Zamestnanec musí o príspevok požiadať písomne do troch mesiacov odo dňa vyradenia z úradu práce.

2.
Nevyhnutné dokumenty

Aké doklady treba priložiť, ak sa chce niekto uchádzať o poskytnutie peňazí na podporu mobility za prácou?

Prílohou k žiadosti je kópia dokladu o zmene trvalého pobytu alebo o nahlásení prechodného pobytu plus kópia pracovnej zmluvy. Príspevok na podporu mobility za prácou sa neposkytuje vtedy, ak zamestnanec už dostáva príspevok na dochádzku za prácou. Pod zmenou pobytu na účely poskytnutia spomínaného príspevku sa myslí zmena miesta trvalého pobytu (respektíve nahlásenie prechodného pobytu), ak je miesto nového trvalého či prechodného pobytu v SR vzdialené od pôvodného aspoň 70 km.

3.
Uhrádzané výdavky

Čo sa – v spojení s príspevkom na pracovnú mobilitu – pokladá za výdavky na bývanie súvisiace so zmenou pobytu?

Sú to preukázané mesačné výdavky, ktoré sa vynaložia buď na úhradu za služby poskytované pri užívaní bytu, alebo sú to výdavky, ktoré sa vynakladajú na nájomné za bývanie.


4.
Podpora postihnutých


Hendikepovaní ľudia majú pri poskytovaní dotácie v rámci pracovnej mobility podmienky výhodnejšie. V čom?
Zamestnancovi, ktorý bol pred získaním zamestnania znevýhodneným uchádzačom o zamestnanie, sa na podporu pracovnej mobility – po uplynutí prvých mesiacov dotácie – poskytujú financie aj počas ďalších šiestich mesiacov.


5.
Objem financií

Aká je výška sumy, ktorú môže dostať záujemca od štátu, ak sa presťahuje z doterajšieho bydliska za prácou do lokality vzdialenej od pôvodného miesta viac než 70 kilometrov?
Mesačná výška príspevku je 80 percent zo sumy preukázaných mesačných výdavkov, ktoré potrebuje na úhradu služieb pri bývaní (alebo ktoré potrebuje na nájomné), najviac to však môže byť 250 eur. Zamestnanec ich dostáva najdlhšie šesť mesiacov. Ak by však išlo o zamestnanca, ktorý bol pred získaním nového pracovného miesta znevýhodneným uchádzačom o prácu, príspevok sa mu poskytuje aj počas ďalších najviac šiestich mesiacov vo výške 125 eur.


6.
Dvojitá žiadosť

Čo ak o príspevok požiadajú obaja manželia?
Ak o peniaze na podporu mobility za prácou požiadajú obaja manželia, vtedy ho úrad práce, sociálnych vecí a rodiny poskytne len jednému členovi tohto páru. Dodajme, že príspevok poskytuje vždy ten úrad práce, v ktorého evidencii sa zamestnanec viedol, a to do 30 dní od preukázania zamestnania a výdavkov na bývanie súvisiacich so zmenou pobytu. Súčasne platí, že to treba preukázať do 30 dní od uplynutia mesiaca, za ktorý sa príspevok poskytuje.


7.
Základná charakteristika

Ako by ste charakterizovali príspevok, ktorý vypláca štát na dochádzku za prácou?
Úrad práce poskytne mesačne príspevok na dochádzku za prácou, pričom ide o úhradu cestovných výdavkov na dochádzku z miesta trvalého či prechodného pobytu do miesta, kde má človek zamestnanie uvedené v pracovnej zmluve, a späť. Súčasne platí, že bol predtým uchádzačom o zamestnanie vedeným na úrade práce, a to najmenej tri mesiace. Z úradu práce bol pritom vyradený práve kvôli vzniku nového pracovného miesta – okrem dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. O príspevok treba žiadať písomne do mesiaca od nástupu do práce.

8.
Zmena okolností

Čo ak počas tohto zamestnania človek zmení miesto a nastúpi pracovať inde?

Ak počas poskytovania príspevku zamestnanec nastúpi do ďalšieho zamestnania, ktoré bezprostredne nadväzuje na predchádzajúce, v poskytovaní príspevku sa pokračuje. Financie sa vyplácajú najviac počas šiestich mesiacov. Príspevok na dochádzku za prácou sa môže opätovne poskytnúť po uplynutí jedného roka od ukončenia obdobia jeho poskytovania.


9.
Spresnenie podmienok

Za akých podmienok štát poskytne uvedený príspevok na dochádzku do roboty?
Príspevok na dochádzku za prácou sa poskytuje na úhradu cestovných výdavkov, ktoré sa vynaložia na dopravu hromadnými dopravnými prostriedkami. Najviac môže dosiahnuť 135 eur mesačne v závislosti od vzdialenosti miesta zamestnania od miesta trvalého či prechodného pobytu. Príspevok sa neposkytuje tomu, kto takto dochádza do zamestnania len v rámci jednej obce.


Odpoved

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.