30.10.2017, 23:15

Obmedziť konkurenciu stojí peniaze

Bežne sa človek dostane do kontaktu so zmluvou o správe domu alebo s pracovnou zmluvou niekoľkokrát za život. Preto je dobré vedieť, kde hrozí chyba, alebo dokonca, kedy je zmluva neplatná. Nechajte si poradiť od právnikov a ďalších odborníkov.

Obmedziť konkurenciu stojí peniaze
Zdroj: freeimages.com

Správa domu


1.
Záväznosť zmluvy
Aké hlavné zásady a kritériá platia pri uzatvorení zmluvy vlastníkov bytov so správcom bytového domu?
Uzatvárajú ju vlastníci bytov so správcom na neurčitý čas a musí byť písomná. Ide o osobitný typ zmluvy, ktorý neupravuje Občiansky zákonník, ale zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako špeciálny predpis. Dôvodom neplatne uzavretej zmluvy je to, ak nebola schválená nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Schválenie zmluvy je záväzné pre všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, aj keď za ňu nehlasovali. Správca je povinný zmluvu doručiť každému vlastníkovi, ktorého sa týka.

2.
Povinnosti správcu

Môžete vymenovať najdôležitejšie úlohy a povinnosti správcu domu?

Správa bytových domov v sebe zahŕňa celý rad činností technického, ekonomického aj právneho charakteru. Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vymedzuje správu ako obstarávanie služieb a tovaru. Správca má tieto úlohy: zabezpečiť prevádzku, údržbu, opravy a udržiavanie spoločných častí a spoločných zariadení domu, pozemku a príslušenstva, služby spojené s užívaním bytu a nebytového priestoru, viesť a dohliadať na účet domu v banke, vymáhať škody, nedoplatkky vo fonde prevádzky, údržby a opráv a iné nedoplatky a napokon musí zabezpečiť aj iné činnosti, ktoré bezprostredne súvisia s užívaním domu ako celku či jednotlivými vlastníkmi bytov a nebytových priestorov.
3.
Skončenie správy

Keď správca domu skončí, musíme si hľadať nového, alebo máme ako majitelia bytov aj iné možnosti?

Ak správca skončí, vlastníci si musia vyhľadať nového správcu alebo sa dohodnúť na založení spoločenstva. Teda zveriť dom samospráve spomedzi majiteľov bytov a nebytových priestorov. To isté platí aj v prípade, že štát v odôvodnených prípadoch vyčiarkne správcu zo zoznamu. Výber nového správcu je súčasne rozhodovaním o tom, komu zveríte do starostlivosti celý bytový dom a svoje finančné prostriedky. Spravidla ide o nemalé sumy, nemali by ste sa preto unáhliť. Najlepším kritériom pri výbere sú referencie z domov, ktorým vyhliadnutý správca poskytuje služby. Dopracujte sa k základným informáciám – ako dlho má oprávnenie a od budúceho roku aj to, či je zapísaný v zozname správcov. Zaujímajte sa aj o to, v akom rozsahu poskytuje služby, koľko domov má už v správe, aké má personálne obsadenie.

4.
Hlasovanie na schôdzach

Na domových schôdzach sa často nemôžem zúčastniť. Chcel by som poveriť suseda, aby ma zastupoval. Môžem to urobiť?

Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome môže v listinnej podobe úradne overeným podpisom (napríklad u notára alebo na matrike) splnomocniť inú osobu, aby ho pri hlasovaní zastupovala. Súčasťou splnomocnenia musí byť aj príkaz, ako má hlasovať pri konkrétnych otázkach, a to v prípade, že nejde o splnomocnenie na konanie v celom rozsahu práv a povinností vlastníka. Originálom splnomocnenia sa preukazujete na začiatku schôdze rade alebo zástupcovi vlastníkov, prípadne na požiadanie aj vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome.

Pracovná zmluva

5.
Miesto práce

Ako treba určiť v pracovnej zmluve miesto výkonu práce?

Miesto výkonu práce je dôležitá časť pracovnej zmluvy. Líši sa podľa toho, na aký druh práce sa zamestnanec prijíma. Druh práce recepčnej bude pravdepodobne vymedzený sídlom zamestnávateľa, respektíve konkrétneho zariadenia, kde bude pôsobiť. Iný spôsob vymedzenia miesta výkonu práce však bude mať napríklad vodič MHD. Miesto výkonu práce teda možno určovať sídlom zamestnávateľa, mestom či určitým obvodom. Podľa judikatúry je uvedenie miesta výkonu práce ako územie celej SR neplatné.

6.
Deň nástupu

Aký je pri pracovnej zmluve rozdiel medzi dohodnutým a reálnym dňom nástupu do práce?

Podstatná náležitosť pracovnej zmluvy je uvedenie dňa nástupu zamestnanca do práce. Dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce, vzniká pracovný pomer. Je potrebné uvedomiť si rozdiel medzi dohodnutým dňom nástupu do práce a dňom nástupu do práce. Inak povedané, ak sa zamestnanec v pracovnej zmluve dohodol na nástupe do práce napríklad na 1. januára, avšak reálne príde do práce až 3. januára, pracovný pomer vznikol 1. januára, teda dňom, ktorý bol dohodnutý ako deň nástupu do práce.

7.
Pracovné pomôcky

Majú zamestnanci, ktorí napríklad päť až desať dní do mesiaca vykonávajú „teleprácu“, nárok na notebook?

Vzhľadom na príležitostný charakter takéhoto spôsobu práce nemôžeme hovoriť o telepráci v zmysle Zákonníka práce. V tomto prípade zákon v súvislosti s poskytovaním pracovných pomôcok zamestnávateľovi neukladá žiadne povinnosti. Podmienky takéhoto výkonu práce závisia od dohody medzi zamestnávateľom a zamestnancom.

8.
Konkurenčná doložka

Ako je to s konkurenčnou doložkou v pracovnej zmluve?

Zákonník práce umožňuje konkurenčnú doložku v zmluve dohodnúť. Spočíva v tom, že zamestnanec po skončení pracovného pomeru nebude maximálne jeden rok vykonávať zárobkovú činnosť, ktorá má voči zamestnávateľovi konkurenčný charakter. Toto obmedzenie je odplatné. Zákon stanovuje ako primeranú náhradu sumu minimálne 50 percent priemerného mesačného zárobku zamestnanca za každý mesiac plnenia tohto záväzku. Tiež je možné v zmluve dohodnúť peňažnú náhradu, ktorú je zamestnanec povinný zaplatiť, ak záväzok poruší. Vyššie uvedené

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.