StoryEditor

INFORMAČNÝ SERVIS VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 23. 06. 2004

23.06.2004, 15:54
Autor:
HNHN
Vlada SR na svojej 91. schodzi s pripomienkami schvalila Navrh opatreni na zabezpecenie uloh suvisiacich s ratifikaciou Protokolu o strategickom environmentalnom hodnoteni. Cielom Protokolu je zabezpecit, aby sa otazky ochrany a tvorby zivotného prostredia, vratane ochrany zdravia zohladnili na vysokej urovni uz pri priprave politik, planov a programov a legislativy.

NÁVRH OPATRENÍ NA ZABEZPEČENIE ÚLOH SÚVISIACICH S RATIFIKÁCIOU PROTOKOLU O STRATEGICKOM ENVIRONMENTÁLNOM HODNOTENÍ

Vláda SR na svojej 91. schôdzi prerokovala a s pripomienkami schválila Návrh opatrení na zabezpečenie úloh súvisiacich s ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení.


V záujme rozvoja medzinárodnej spolupráce pri zabezpečovaní priaznivého životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja, bol prijatý Protokol o strategickom environmentálnom hodnotení k Dohovoru o posudzovaní vplyvov presahujúcich štátne hranice.


Dohovor Espoo (Dohovor o posudzovaní vplyvov presahujúcich hranice štátov), ktorého členskou stranou je i Slovenská republika, upravuje postup pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie v štádiu konkrétnych činností (projektov).


Dohovor Espoo už v dobe jeho prijatia obsahoval ustanovenie že " Podľa požiadaviek tohto Dohovoru sa hodnotenie vplyvu na životné prostredie vykonáva prinajmenšom na úrovni projektov navrhovanej činnosti. Strany sa v primeranom rozsahu budú usilovať používať zásady hodnotenia vplyvu na životné prostredie na koncepcie, plány a programy." Z uvedeného dôvodu Slovenská republika zahrnula túto požiadavku do zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a od 1. 9. 1994 sa na Slovensku posudzovanie vplyvov strategických dokumentov aj vykonáva.


Druhá schôdza strán Dohovoru Espoo, ktorá sa konala 26. - 27. februára 2001 v Sofii, rozhodla začať s prípravou právneho nástroja vo forme Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení (Strategic Environmental Assessment - ďalej len "SEA").


Protokol SEA bol prijatý na 5. ministerskej konferencii "Životné prostredie pre Európu", 21. mája 2003 v Kyjeve (Ukrajina) a do konca roka 2003, dokedy bol vystavený na podpis, ho podpísalo 35 štátov a Európske spoločenstvo. Slovenská republika podpísala Protokol SEA 19. decembra 2003 s výhradou ratifikácie.


Cielom Protokolu SEA je zabezpečiť, aby sa otázky ochrany a tvorby životného prostredia, vrátane ochrany zdravia, zohľadnili na vysokej úrovni, už pri príprave politík, plánov a programov a legislatívy.

Z Protokolu SEA vyplývajú pre jednotlivé strany záväzky, medzi najdôležitejšie patria:


  • Každá strana musí prijať potrebné legislatívne, regulačné alebo iné vhodné opatrenia na realizáciu ustanovení Protokolu SEA. Zároveň sa musí vynasnažiť, aby úradné osoby a orgány pomáhali verejnosti a usmerňovali ju vo veciach týkajúcich sa Protokolu SEA.
  • Každá strana musí vhodným spôsobom uznať a podporiť združenia, organizácie alebo skupiny, ktoré sa v zmysle Protokolu SEA zasadzujú za ochranu životného prostredia, vrátane zdravia. Taktiež musí dbať na to, aby osoby, ktoré si nárokujú na práva vyplývajúce z ustanovení Protokolu SEA, neboli za svoje aktivity pokutované, prenasledované alebo šikanované.
  • Každá strana protokolu musí zabezpečiť, aby sa strategické environmentálne hodnotenie vykonávalo pri tých plánoch a programoch, pri ktorých možno predpokladať, že budú mať závažný vplyv na životné prostredie, najmä v oblasti poľnohospodárstva, lesníctva, rybárstva, energetiky, priemyslu (vrátane baníctva), dopravy, regionálneho rozvoja, odpadového hospodárstva, vodného hospodárstva, telekomunikácií, cestovného ruchu, územného plánovania. Ďalej musia jednotlivé strany zabezpečiť, aby sa environmentálne hľadiská vrátane zdravotného, zvážili a integrovali v príslušnom rozsahu aj do prípravy politík a legislatívy, u ktorých sa predpokladá závažný vplyv na životné prostredie, s uplatnením princípov a prvkov Protokolu SEA.

S Protokolom SEA veľmi úzko súvisí i smernica o hodnotení vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie, ktorá sa vzťahuje na širokú kategóriu plánov a programov a ustanovuje presné požiadavky na hodnotenie ich vplyvov na životné prostredie, vrátane cezhraničných vplyvov.


Ministerstvo životného prostredia SR vykonalo dôslednú analýzu záväzkov vyplývajúcich z Protokolu SEA, na základe ktorej môže konštatovať nasledujúce skutočnosti:  • Strategické environmentálne hodnotenie rozvojových koncepcií, územnoplánovacích dokumentácií a všeobecne záväzných právnych predpisov je v Slovenskej republike zahrnuté už aj v zákone o posudzovaní vplyvov na životné prostredie.
  • V súčasnosti pripravuje Ministerstvo životného prostredia SR návrh nového zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, v ktorom budú plne zohľadnené požiadavky Protokolu SEA, ako i smernice o hodnotení vplyvov určitých plánov a programov na životné prostredie. Prijatie nového zákona sa predpokladá v druhom polroku 2004, čím sa zároveň vytvoria legislatívne podmienky pre ratifikáciu a následnú implementáciu Protokolu SEA.

Navrhované opatrenia na zabezpečenie úloh súvisiacich s ratifikáciou Protokolu o strategickom environmentálnom hodnotení sa týkajú:


  • zabezpečenia dôslednej implementácie nového zákona v oblasti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ktorá zahŕňa posudzovanie navrhovaných činností i strategických dokumentov na národnej i cezhraničnej úrovni,
  • vypracovania metodických materiálov pre všetkých účastníkov procesu posudzovania - nevyhnutnosťou je vypracovať celý súbor metodických príručiek pre hodnotenie vplyvov strategických dokumentov na životné prostredie s členením na jednotlivé oblasti, ako sú energetika, poľnohospodárstvo, vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, priemysel, dopravu a pod.,
  • dopracovania informačného systému o oblasť strategického environmentálneho hodnotenia - následne bude potrebné dopracovať informačný systém v oblasti posudzovania vplyvov navrhovaných činnosti na životné prostredie o informácie z oblasti posudzovania vplyvov strategických dokumentov,
  • zabezpečenia vzdelávania účastníkov procesu strategického environmentálneho hodnotenia - najväčšiu pozornosť bude potrebné venovať oblasti vzdelávania a informovania jednotlivých cieľových skupín, ktoré sa zúčastňujú procesu posudzovania na lokálnej i regionálnej úrovni.

Novým prvkom vyplývajúcim z Protokolu SEA sa stane okrem hodnotenia vplyvu na životné prostredie i hodnotenie vplyvu na zdravie obyvateľstva, a preto sa všetky úlohy budú musieť zabezpečovať v úzkej spolupráci s rezortom zdravotníctva.

Záver

Podpísaním Protokolu SEA sa Slovenská republika prihlásila k snahe integrovať environmentálne hľadisko vrátane zdravotného do strategických materiálov ako súčasť procesu zameraného na dosahovanie trvalo udržateľného rozvoja. Realizácia navrhovaných opatrení bude vysoko pozitívnym príspevkom k ochrane a tvorbe životného prostredia a k plneniu princípov trvalo udržateľného rozvoja.

menuLevel = 1, menuRoute = dennik, menuAlias = dennik, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
28. jún 2022 03:17