StoryEditor

Emisie Matadoru s ratingom SRA

11.10.2002, 00:00

Slovenská ratingová agentúra priradila emisii dlhopisov MATADOR 03 a MATADOR 04 nasledujúce ratingové hodnotenie:

Dlhodobý korunový rating BBB+ (stabilný výhľad)
Krátkodobý rating S2

Priradené dlhodobé ratingové hodnotenie v kategórii transakcií v slovenských korunách BBB+ (stabilný výhľad) je o 1 stupeň nižšie ako ratingové hodnotenie štátu (A -- stabilný výhľad). Krátkodobé ratingové hodnotenie emisiám MATADOR 03 A MATADOR 04 je S2, čo je najlepšie možné krátkodobé ratingové hodnotenie pre subjekty dosahujúce dlhodobé ratingové hodnotenie BBB+.


Charakteristika emisií:

Názov emisie: MATADOR 03 MATADOR 04
Dátum kótovania: 24. 1. 2002 24. 1 .2002
ISIN: SK 4120002981 SK 4120002973
Menovitá hodnota: 10 000 Sk 100 000 Sk
Počet CP v emisii: 25 000 3 000
Dátum vydania: 12. 12. 2001 (séria 01) 12. 12. 2001 (séria 01)
Dátum splatnosti: 12. 6. 2006 12. 6. 2007
Úroková sadzba pohyblivá: 6-M BRIBOR + 1,8 % 6-M BRIBOR + 1,9 %
Frekvencia vyplácania kupónu: 6 mesiacov 6 mesiacov


Charakteristika emitenta:

Emitent: Matador, a. s.
IČO: 00 152 820
Sídlo: Terézie Vansovej 1054, Púchov 020 01
Právna forma: akciová spoločnosť
Dátum vzniku: 1. 7. 1990


Zdôvodnenie: Spoločnosť Matador, a. s., možno v rámci dosahovaných hospodárskych výsledkov hodnotiť ako stabilizovanú s pozitívnym trendom vývoja a pevnou pozíciou na trhoch, na ktorých je dnes spoločnosť etablovaná. Riziko vníma ratingová agentúra v kumulácii jednorazových splatností niektorých druhov záväzkov spoločnosti vo väzbe na riziko vzniku prípadov defaultu. Na druhej strane je toto riziko významne eliminované fungujúcimi riadiacimi a kontrolnými systémami v oblasti riadenia finančných a nefinančných rizík, napr. systémom riadenia platobnej schopnosti, likvidity, kreditom manažmentu pohľadávok a riadením obchodných vzťahov. Je predpoklad, že v prípade využívania týchto nástrojov aj v budúcnosti je spoločnosť schopná riziko vzniku defaultu zamedziť. Pozitívnym prínosom pre spoločnosť je začlenenie výskumného ústavu do organizačnej štruktúry spoločnosti, ako aj výchova vlastných kádrov za aktívnej spolupráce s Trenčianskou univerzitou, Ekonomickou univerzitou v Bratislave a Strednou odbornou školou v Púchove. Vzdelávací proces pokračuje aj v rámci spoločnosti, pričom v roku 2001 bol úspešne certifikovaný podľa normy ISO/TS 16949. Pozitívne tiež hodnotí agentúra vzťah spoločnosti k životnému prostrediu. Spoločnosť získala certifikát ISO 14001 -- aplikovanie systému environmentálneho riadenia spoločnosti, ktorý bol v roku 2001 potvrdený certifikačnou spoločnosťou DET NORSKE VERITAS. Matador, a. s., taktiež získal eko značku v rámci Národného programu environmentálneho hodnotenia a označovania výrobkov vyhláseného v roku 1996 vládou SR.

19. máj 2022 00:15