StoryEditor

J. Hudacký: Ako dosiahnuť lepší prístup k zdrojom EÚ

09.12.2003, 23:00
Rozhovor s riaditeľom RPIC Prešov Ing. Jánom Hudackým
Regionálne poradenské a informačné centrum v Prešove je členom Európskej asociácie regionálnych rozvojových agentúr (EURADA). Čo je jej cieľom?
- Je to inštitúcia, ktorá združuje regionálne rozvojové agentúry a všetky inštitúcie, ktoré sa venujú regionálnemu rozvoju v rámci Európskej únie (EÚ), so sídlom v Bruseli. Asociácia síce nie je priamo zaradená v štruktúrach Európskej komisie (EK), ale veľmi blízko spolupracuje s jej jednotlivými generálnymi direktoriátmi. Komunikuje a spolupracuje predovšetkým s Direktoriátom EK pre regióny a Direktoriátom pre podnikanie. Jej úlohou je vzájomná pomoc pri rozvoji jednotlivých regiónov, ktorá je v prvom rade založená na informačnej báze. Znamená to, že jednou z úloh EURADA je komunikácia so všetkými oficiálnymi inštitúciami v rámci EÚ a sprostredkovanie najdôležitejších informácií regiónom, aby sa aktívne zapájali do programov Európskej únie. Ďalším významným faktorom je priama účasť EURADA na projektoch. Môžu partnersky spolupracovať na konkrétnych rozvojových programoch. Keďže členovia EURADA sú sústredení v jednej organizácii, môžu si (navzájom cez programy EÚ) ľahšie nájsť partnera pre konkrétny projekt. EURADA zároveň monitoruje stav jednotlivých regiónov a pri určitých problémových oblastiach má možnosť nepriamo vstupovať do prípravy legislatívy, do stanovovania podmienok či procedúr súvisiacich s komplexným rozvojom regiónov. EURADA dáva podklady svojich členov, ktoré sú následne aplikované do jednotlivých programov cez zmenené podmienky a procedúry. My sme sa, napríklad, tiež zapojili do konzultácií v rámci tzv. Green Paper Enterpreneurship, to znamená akási všeobecná diskusia relevantných inštitúcií a individualít, kam by sa malo uberať podnikanie a jeho podpora v Európe do budúcna.

Koľko členov má EURADA a kto v nej zastupuje Slovenskú republiku?
- EURADA má okolo 180 členov, pričom v správnej rade je 25 zástupcov jednotlivých inštitúcií. Donedávna v nej za slovenskú stranu pôsobili len prešovské RPIC spolu so žilinskou regionálnou rozvojovou agentúrou (RRA), v minulom roku k nim pribudla RRA z Rimavskej Soboty. Na ostatnom zasadaní schôdze všetkých členov, ktorá sa uskutočnila v závere novembra, sa uskutočnili voľby do orgánov tejto inštitúcie - Správnej rady a Výkonného výboru EURADA. Po prvýkrát mali možnosť kandidovať aj asociovaní členovia (teda zástupcovia krajín, ktoré vstúpia do EÚ v máji 2004). Za člena správnej rady som kandidoval i ja a vo voľbách som uspel.

Umožňuje členstvo v EURADA i lepší prístup k finančným zdrojom Európskej únie?
- Prostredníctvom informácií, ktoré môže získať každý člen EURADA, sa otvára i väčší priestor k projektom či aktivitám, cez ktoré je možné získať isté finančné prostriedky. EURADA organizuje veľké množstvo podujatí zameraných na rôzne témy v rozsahu tém regionálneho rozvoja. Pritom ani jedno toto podujatie nie je bez účasti zástupcov inštitúcií Európskej únie či priamo Európskej komisie. Každý člen EURADA má na nich veľkú príležitosť získavať priame aktuálne informácie, ktoré sú často veľmi prospešné pri predkladaní projektov. Projekty, ktoré prechádzajú cez EURADA, zvlášť partnerských inštitúcií, majú obyčajne veľkú šancu uspieť.

Akým spôsobom ovplyvnila činnosť RPIC-u účasť v EURADA?
- Ako som už spomínal, boli sme bližšie k informáciám. Konkrétnym a dôležitým výsledkom našej účasti je etablovanie Euro Info Centra (EIC) v Prešove. Keď Európska komisia zverejnila výzvu na etablovania ďalšieho EIC na území Slovenska, túto informáciu sme dostali, takpovediac, okamžite, dokonca s určitou naliehavosťou od zástupcov EURADA, aby sme išli do projektu nového Euro Info Centra na Slovensku. My sme, samozrejme, neváhali. Prostredníctvom EIC, ktoré je v našich štruktúrach a zároveň i v štruktúrach Európskej komisie pod Direktoriátom - Podnikanie, máme nepomerne lepší prístup k finančným zdrojom, aktivitám, ale hlavne relevantným informáciám dôležitým pre našich klientov. Okrem prešovského EIC pôsobí pod týmto direktoriátom iba EIC, ktoré je v štruktúrach Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania so sídlom v Bratislave.
25. máj 2022 20:53