StoryEditor

Trvalo udržateľný rozvoj je naše poslanie

14.10.2002, 00:00
Prečo ste sa rozhodli prijať funkciu prezidentky Festivalového výboru Ekotopfilmu? Čo to pre vás znamená? - Musím úprimne povedať, že Ekotopfilm nebol pre mňa neznámym festivalom. Už dávnejšie ma oslovilo zameranie a orientácia tejto, svojím spôsobom veľmi hlbokej, myšlienky.

Azda nikomu z nás, teda ani mne, okrem funkcie, ktorú vykonávam, ale ani ako žene a matke, nie sú ľahostajné otázky rôznych aspektov nášho života, ale hlavne otázky zabezpečenia jeho ďalšieho rozvoja. Na festivale sa otvárajú otázky súvisiace s ďalšou perspektívou planéty, na ktorej žijeme, a to je azda aj naše poslanie pre budúce generácie, aby sme sa nimi seriózne zaoberali. Okrem toho mám tiež úctu k tradíciám a festival tento rok "píše" už svoju 29-ročnú históriu. To, že sa realizuje už také dlhé obdobie, je aj vďaka jeho odbornosti, kreativite a kontinuite, má vysokú vypovedaciu a presvedčovaciu hodnotu. A hoci to spomínam na poslednom mieste, pre mňa je radosť spolupracovať s ľuďmi, ktorí majú elán a húževnatosť, ale i zápal za vec a pocit zodpovednosti. A s takýmito kolegami sa stretávam vo festivalovom výbore, ktorý je zložený zo zástupcov odborných garantov festivalu a z tých, ktorí festival podporujú. Pre mňa je to i výzva popri svojej práci robiť niečo, čo má dosah na celú spoločnosť a ľudstvo a azda tým dám príklad aj iným, verejne činným ľudom, ktorým nie je osud našej Zeme ľahostajný, aby sa do podobných aktivít zapojili.
Aký význam má podľa vás tento festival? Čo od neho očakávate?
- Ak to poviem trochu nadnesene, tak je to príležitosť, ako dostať veľký svet na malé Slovensko. Aj tento rok sa na festivale stretnú najnovšie a najaktuálnejšie filmové diela doslova z celého sveta - presne z 28 krajín. Zároveň sa na festivale stretnú účastníci a hostia z našej vlasti a zo širokého zahraničia. Zastúpenie krajín na festivale je veľmi pestré. Od tradičných predstaviteľov silných svetových producentov, ako sú USA a Kanada, cez európskych tvorcov až po Indiu či Austráliu. Slovensko bude mať na festivale tiež silné a veľmi kvalitné zastúpenie - viac než 25 titulov. Festival prináša aktuálne informácie o vývoji ľudskej civilizácie, o rozvoji priemyselných, hospodárskych, environmentálnych i humánnych aktivitách človeka s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj. Verím, že aj tento ročník - už skoro tridsiaty - bude rovnako ako v minulých rokoch zdrojom bohatých informácií pre moderného slovenského človeka. Pevne dúfam, že osloví predovšetkým mladých ľudí, ktorým záleží na tom, aby boli vo svojom živote úspešní, a k tomu patrí i prostredie, v ktorom žijú a ktoré svojou činnosťou kreujú.
Čo by ste popriali tohtoročnému Ekotopfilmu?
- Predovšetkým aby splnil nádeje, ktoré do neho organizátori i účastníci vkladajú. Verím, že sa bude tešiť záujmu širokej odbornej, ale i občianskej verejnosti. Dúfam, že festival okrem projekcií filmových a televíznych diel zaujme aj kvalitnými podujatiami sprievodného programu. Pripravený je napr. seminár o johannesburskom Summite Zeme 2 alebo besedný klub venovaný problematike vstupu Slovenska do Európskej únie, kde by sme chceli prijateľnou formou sprostredkovať informácie o tomto dôležitom kroku, ktorý nás čoskoro čaká. Ľudia, ktorí trpia Alzheimerovou chorobou, či len tí, ktorí sa chcú o nej viac dozvedieť, sa iste v hojnom počte zúčastnia na prezentácii a diskusnom fóre Nadácie Memory a Slovenskej Alzheimerovej spoločnosti a toto podujatie im sprostredkuje nielen informácie, ale prinesie i nádej do ďalšieho života. Nezabudli sme ani na najmladšiu generáciu - deti a mládež, pre ktorých sme pripravili podujatie Junior festival - Ekotopfilm pre deti a mládež" s očakávaním, že si nielen rozšíria svoj obzor, ale stanú sa aj ďalšími nadšenými pokračovateľmi tejto myšlienky. Festivalu by som teda popriala, aby naša trpezlivá a cielená práca priniesla i "sladké ovocie".
Často sa hovorí, že je prakticky nemožné zladiť záujmy priemyslu a finančníctva s potrebami životného prostredia. Aký je váš názor na tento problém?
- Ktorékoľvek odvetvie a ktorákoľvek oblasť nášho života, či je to výroba, služby alebo obchod, je bytostne previazaná s prostredím, v ktorom existuje a produkuje. Je povinnosťou každého starať sa o tento priestor a zachovať ho pre ďalšie generácie. Ak to poviem priamo, Zem nie je naša, sme na nej "dočasnými hosťami" a musíme urobiť všetko pre to - bez ohľadu na to, kde pracujeme, aby sme ju nevyužívali len pre seba, ale aby sme ju zveľaďovali a takto zhodnotenú odovzdali našim deťom a vnukom. Toto by mala byť myšlienka, ktorá zjednocuje záujmy priemyslu, finančníctva a ďalších odvetví ekonomiky.
Množstvo odborníkov zastáva názor, že nevyhnutným sprievodným javom rastu HDP je nárast škodlivých vplyvov na životné prostredie. Je to naozaj nevyhnutnosť?
- Myslím si, že aj v tejto oblasti sa názory zásadne menia. Tak ako je zdravé ekonomické prostredie hnacou silou rastu HDP, touto hnacou silou sa stáva aj zdravé životné prostredie. Zo svojej profesie viem, že keď sa tieto princípy nerešpektujú už pri tvorbe "diela", odstraňovanie deformácií je veľmi nákladné, a to nielen z hľadiska financií štátu, ale aj z hľadiska nákladov podnikov a každého z nás. Preto je potrebné tieto témy otvárať, poukázať na to, aké sú možné riziká a riešenia a zaoberať sa nimi už pri prípravách rôznych projektov. Následky zanedbania ochrany a skvalitňovania životného prostredia rôznymi aktivitami ľudí sú veľmi drahé, a to nielen z finančného hľadiska, ale aj z hľadiska zdravia nás všetkých a kvality nášho života a života ďalších generácií. Preto je potrebný dialóg
medzi rôznymi skupinami odborníkov, ktorý by viedol k riešeniam prospešným pre nás všetkých. A to sa netýka len Slovenska. Témy, ktoré festival prináša, majú nadnárodný charakter a mnohokrát prevyšujú i horizont nášho "pobytu" na tejto planéte.
Myslíte si, že skúsenosti z Ekotopfilmu budete môcť nejako využiť vo svojej práci?
- Rozhodne áno. Pre mňa, tak ako pre každého z nás, platí, že rozšírenie našich vedomostí a nášho obzoru nás obohacuje a ovplyvňuje naše rozhodovanie i pri výkone profesie, ktorú vykonávam, ale i v osobnom živote. Preto som privítala tú česť, ktorej sa mi dostalo, aby som sa viac zahĺbila i do širších súvislosti nášho rozvoja a života. Trvalo udržateľný rozvoj je vecou nás všetkých, bez ohľadu na to, na ktorej "stoličke" práve sedíme. Je to viac ako profesia, je to naše poslanie.

25. máj 2022 06:39