StoryEditor

Reakcia spoločnosti Geospektrum

25.09.2003, 00:00
Naša spoločnosť získala štátnu zákazku Monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných zdrojov minerálnych stolových vôd v SR na základe riadneho výberového konania podľa zákona, konkrétne na základe výzvy na užšiu súťaž, ktorou boli vyzvané štyri geologické organizácie na účasť v tomto výberovom konaní. Komisia vymenovaná ministrom zdravotníctva vybrala v následnom posúdení našu spoločnosť, Janka Zálešáková, predsedníčka Zväzu kúpeľov SR, teda svojím tvrdením evidentne nehovorí pravdu.
Počas riešenia tejto úlohy narábame s databázou liečivých zdrojov a zdrojov prírodných minerálnych vôd v SR, ktorá nie je uvedená v zozname utajovaných skutočností MZ SR, jej originál je priebežne nami aktualizovaný na IKŽ MZ SR, a teda akýkoľvek údaj z nej je aj prístupný ktorémukoľvek subjektu, ktorý o informáciu podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám aj požiada. Zvýhodnený tu teda nie je nijaký subjekt, Zálešáková znovu svojím tvrdením a fabuláciou klame.

Komu áno, komu nie
Na Ministerstve zdravotníctva SR dnes nie je vymenovaný riaditeľ Inšpektorátu kúpeľov a žriediel, Ladislav Melioris je iba poverený vedením inšpektorátu, pretože vykonáva dočasnú štátnu službu podľa príslušných paragrafov zákona o štátnej službe. Zarážajúce však je, že na toto miesto bolo vypísané výberové konanie ešte v decembri 2002 a dodnes nie je ukončené napriek tomu, že sa doň prihlásila minimálne jedna osoba spĺňajúca aj určené kritériá tohto výberového konania, ako skonštatoval aj Úrad pre štátnu službu. Je nepochybné, že Slovensko má, našťastie, viac odborníkov na špeciálne podzemné vody a nie je ním iba Melioris tak, ako to tvrdí pani Zálešáková.
Tvrdenie, že je nevyhnutné pre všetky kúpeľné miesta odborne stanoviť využiteľné zásoby liečivých vôd (čo sa dá v súčasnosti pri terajšej vrtnej preskúmanosti stanoviť iba veľmi subjektívne, a teda aj nebezpečne) a až potom v niektorých lokalitách povoliť nové exploatačné vrty, tiež nie je pravdivé. Každá žiadosť spoločnosti Geospektrum, s. r. o., Bratislava o vydanie záväzného posudku na realizáciu prieskumno-exploatačných vrtov pre rôzne právnické osoby mimo kúpeľov bola totiž zamietnutá s už uvedeným odôvodnením. Avšak 22. 7. 2003 iná spoločnosť úplne bez problémov, bez odborne stanoveného výpočtu množstva liečivých vôd na lokalite Sliač - Kováčová, dostala kladný záväzný posudok pre hydrogeologický vrt v II. ochrannom pásme kúpeľov Sliač s takými mäkkými podmienkami, že je to až do očí bijúce a nebolo potrebné ani stanovisko kúpeľov. Pýtam sa, o aké prepojenie ide tu?

Zdravé kúpele sa neboja
Je skutočne zarážajúce, s akým neobjektívnym zaujatím sa Zálešáková ustavične snaží zakryť niektoré pravdepodobné existenčné problémy určitých slovenských kúpeľov. Neustále spochybňovanie práce bývalého vedenia inšpektorátu a kohokoľvek, kto v tom čase s touto inštitúciou spolupracoval, je len slabým dymovým sklom, ktoré ma skryť neschopnosť niektorých právnických i fyzických osôb uplatniť sa na trhu výlučne vlastnými schopnosťami bez pomoci a ochranného plášťa štátu a štátnych dotácií. Tvrdenia, že kúpele neprežijú bez dotácií štátu a Sociálnej poisťovne a nebudú napr. konkurencieschopné po našom vstupe do EÚ, u kohokoľvek, kto iba trošku pracuje v podobnej oblasti a nemá možnosť sa spoliehať na pomoc štátu a musí sa podriadiť aj trhovým rizikám, vyvolávajú iba úsmev. Dôkazom toho sú nepochybne tie kúpele, ktoré sa nesťažujú, nekomplikujú situáciu nijakému blízko existujúcemu hotelu a vidia v ňom iba zdravú konkurenciu, ktorá môže v konečnom dôsledku príslušnej žriedlovej štruktúre iba pomôcť. Lebo, našťastie, aj také kúpele máme.
16. máj 2022 11:04