StoryEditor

SEKTOROVÝ OPERAČNÝ PROGRAM PRIEMYSEL A SLUŽBY

09.03.2004, 23:00

Riadiaci orgán -- ministerstvo hospodárstva

Priorita 2
Rozvoj cestovného ruchu

Opatrenie 2.1.: Podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu (budovanie mikroinfraštruktúry zariadení a stredísk cestovného ruchu, kultúrnych a historických objektov a prírodných pozoruhodností) 42 187 780 eur Žiadatelia: obce, mestá, VÚC Výška grantu: 95 % Kofinancovanie: 5 %

Opatrenie 2.2.: Podpora podnikateľských aktivít cestovného ruchu (výstavba nových, rekonštrukcia a modernizácia existujúcich zariadení cestovného ruchu, rekonštrukcia a modernizácia kultúrno-historických a prírodných objektov) 54 241 433 eur Žiadatelia: MSP Výška grantu: 65 % Kofinancovanie: 35 %

Opatrenie 2.3.: Podpora propagácie cestovného ruchu a tvorba informačného systému (projekty na zvýšenie úrovne prezentácie a propagácie SR, marketingové a propagačné aktivity, vytvorenie informačného systému cestovného ruchu) 16 875 112 eur Žiadateľ: SACR Výška grantu: 75 % Kofinancovanie 25 %

19. máj 2022 05:35