StoryEditor

Vaše otázky

03.03.2003, 23:00

Mám v banke daný trvalý príkaz k prvému dňu príslušného mesiaca. Ak je prvého cez víkend, kedy odídu peniaze z účtu a kedy ich dostane ten, ktorému peniaze smerujú?
Pavol Z.

-- Úhrady a trvalé príkazy sú z účtu klienta odpísané v deň splatnosti tak, ako ich klient zadefinoval. Platby, ktoré banka poukazuje do iného peňažného ústavu, sú v systéme vygenerované do súboru, ktorý je pripravený na odoslanie a spracovanie do zúčtovacieho centra. Ak sú teda prostriedky odúčtované z účtu klienta v sobotu, resp. v nedeľu, banka ich môže zaslať do zúčtovacieho centra počas týchto dní, najneskôr však do desiatej hodiny prvého bankového dňa nasledujúceho po voľných dňoch.
Eva Forraiová-Güttlerová, Slovenská sporiteľňa

Stále sa píše o podielových fondoch. Akú však mám záruku, že v nich peniaze opäť niekto neukradne?
Daniel K.

-- Rizikom pri bankovom vklade je to, že prípadné problémy banky sa automaticky prenášajú aj na vklady klientov. Takýto problém môže nastať, ak banka nie je schopná vklady vyplatiť späť, pretože peniaze klientov požičala iným klientom a tí ich banke nesplácajú. Správcovská spoločnosť však nikomu peniaze od podielnikov požičať nemôže, a preto akási obdoba fondu na ochranu vkladov nemá pri fondoch opodstatnenie. Riziko spočíva v tom, že hodnota majetku v podielovom fonde sa môže zvyšovať či znižovať, ale deje sa tak v závislosti od vývoja na finančných trhoch. Na takéto riziko je klient vopred upozornený a iba ťažko si viem predstaviť schému, ktorá by podielnika odškodnila napríklad za celosvetový pokles akciových trhov. Garancia bezpečnosti spočíva v tom, že ich peniaze sú vo výlučnom vlastníctve podielnikov. Všetky operácie s majetkom vo fonde vykonáva správcovská spoločnosť cez depozitára, a tak je vylúčené, že by prostriedky niekto "ukradol".

16. máj 2022 02:13