StoryEditor

Ako sa vytvára najdynamickejšia ekonomika sveta

29.05.2002, 00:00
Rozšírenie Európskej únie je výzvou tak pre existujúcu európsku pätnástku, ako aj pre budúcich členov. Pre európsku pätnástku to bude významný krok k naplneniu hesla súčasného španielskeho predsedníctva "Viac Európy".
Bez nových členov toto heslo nie je možné naplniť minimálne v jeho geografickej dimenzii, aj keď táto nie je determinujúca.

Rozšírenie je na jednej strane suverénnym rozhodnutím súčasnej Európskej únie a zároveň je legitímnym procesom napĺňania ideí zakladateľov európanstva a európskych štruktúr. Najbližšie rozšírenie, pokiaľ ho vnímame v duchu Laekenskej deklarácie, predstavuje potenciálny "balík" uchádzačov o členstvo v roku 2004 desiatich krajín najmä strednej a východnej Európy, t. j. Českej republiky, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Malty, Poľska, Slovinska a Slovenska plus Cypru a Malty. Práve eventualita takéhoto výrazného rozšírenia vytvorila tlak na riešenie vnútorných inštitucionálnych reforiem vnútri EÚ, a teda má výrazne pozitívny vplyv na nevyhnutne potrebné zmeny vnútri štruktúr únie a efektívnosti jej fungovania. Nemenej významný faktor pozitívneho vplyvu rozšírenia na súčasnú európsku pätnástku je a bude v realizácii agendy ekonomických reforiem, cieľom ktorých je v priebehu budúcich 10 rokov vytvoriť z Európskej únie najdynamickejšiu a na vedomostiach založenú ekonómiu na svete, čo predstavuje zvýšiť výkon Európy o 40 % a vytvoriť 20 miliónov nových pracovných príležitostí. Som hlboko presvedčený, že bez intelektuálneho, technického a ekonomického potenciálu kandidátskych krajín tento cieľ nie je dosiahnuteľný.

Stabilita prostredia

Pre nás, budúcich členov Európskej únie, predstavuje z hľadiska ekonomiky hlavne dosiahnutie podstatne širšieho hospodárskeho priestoru, ktorý z hľadiska využitia našich výrobných kapacít a obmedzených domácich trhov nevyhnutne potrebujeme. Prakticky všetky kandidátske krajiny patria do kategórie malých a stredných štátov. Prebiehajúce rokovania o plnom členstve v EÚ v prvom rade pre nás, ekonomických operátorov, znamenajú nastolenie takej politickej stability, ktorá zodpovedá európskym etickým, právnym a spoločenským hodnotám. Paralelne tiež táto negociácia výrazne urýchlila ekonomické reformy a vytváranie takého právneho a podnikateľského prostredia, ktoré je postupne porovnateľné s prostredím vyspelých európskych krajín. Bez tohto vonkajšieho vplyvu a záväzkov prijatých našimi vládami by reformný proces nebol konzekventný a určite by prechádzal významnejšími turbulenciami. Napokon pre nás všetkých sa stali krajiny Európskej únie rozhodujúcimi obchodnými partnermi, čo urýchlilo proces prijatia technických, bezpečnostných a ekologických noriem v našom priemysle a vytvorilo tlak na zvyšovanie konkurenčnej schopnosti našich výrobkov. Firmy z členských krajín EÚ sú v našich krajinách rozhodujúcimi investormi v oblasti priemyslu, služieb a bankovníctva, čo urýchľuje proces akceptovania európskej kultúry podnikania, účtovníctva a manažovania firiem. Preto absolútnu väčšinu našich veľkých firiem, bánk, poisťovní a mnohých stredných firiem môžeme z hľadiska firemnej kultúry považovať za európske firmy.

Plnohodnotné uplatnenie acquis communitaires

Pre mnohé európske firmy práve investície do krajín strednej a východnej Európy predstavujú rast ich konkurenčnej schopnosti voči zámorským krajinám, a to najmä s ohľadom na nižšie náklady, identickú kvalitu a technickú úroveň s krajinami únie.

Pokiaľ vnímame ekonomický a podnikateľský aspekt integrácie, vieme jasne zadefinovať spoločné záujmy, obojstranný prospech alebo profit a spoločné ciele, ktoré sú aj napĺňaním agendy Európskej únie. Nachádzame sa v záverečnej tretine negociácie, máme pred sebou veľmi náročné kapitoly, akými sú poľnohospodárstvo, regionálna politika, rozpočtové pravidlá, kohézne fondy. Ambíciou všetkých kandidátskych krajín je úspešne zvládnuť aj tieto zložité problémy a aplikáciou záväzkov do legislatívy, a hlavne do reálnej ekonomiky, dosiahnuť do roku 2004 pripravenosť na členstvo. Členstvo, ktoré zrejme bude poznačené určitým balíkom prechodných období požadovaných jednou alebo druhou stranou. Na strane kandidátskych krajín ide hlavne o plnohodnotné uplatnenie acquis communitaires a na strane EÚ plné uplatnenie využívania rozpočtových zdrojov, kohéznych fondov a voľný pohyb pracovných síl. Musí byť snahou obidvoch strán vecne a časovo obmedziť prechodné obdobia, pretože ony vo svojej podstate narúšajú základný princíp EÚ, a tým je princíp rovnosti. Bez aplikácie tohto princípu nemôžeme hovoriť o plnohodnotnej integrácii.

Akcent na informovanosť

Z hľadiska podnikateľskej sféry a obchodných a priemyselných komôr kandidátskych krajín treba urobiť podstatne viac v oblasti informovanosti hlavne malých a stredných podnikov o prijatých záväzkoch a podmienkach, ktoré tieto firmy očakávajú na vnútornom trhu únie. Táto úloha je jednou z hlavných priorít v období prípravy členstva našich krajín v Európskej únii. Využívame na to tak programy v rámci EÚ, ako aj bilaterálne programy, ktoré majú naše krajiny s jednotlivými členskými krajinami Európskej únie. V mnohých krajinách úzko spolupracujeme s negociačnými tímami, kde hlavne Slovinská hospodárska komora dosiahla výraznejší vplyv na proces negociácie svojej krajiny. Vo väčšine prípadov nám chýba spätná väzba z vlády na podnikateľské štruktúry, ako aj širšia účasť na vypracovaní dopadových štúdií. Oceňujeme aktivity Eurochambres v čiastkových projektoch a myslíme si, že Európska komisia by mala vytvoriť pre Eurochambres oveľa širší priestor pri realizácii projektov prípravy podnikateľských a ekonomických štruktúr kandidátskych krajín na členstvo v EÚ, osobitne v príprave kandidátskych krajín na realizáciu Agendy ekonomických reforiem prijatých na zasadaní Európskej rady v Lisabone v marci 2000 a opätovne diskutovanej na summite EÚ v Barcelone na jar tohto roku. Národné a regionálne komory kandidátskych krajín by aj prostredníctvom Eurochambres mali byť intenzívnejšie zapájané do tohto procesu, lebo práve oni predstavujú prirodzené a overené podnikateľské inštitúcie s vyprofilovaným odborným aparátom a vplyvom na ekonomické dianie vo svojich krajinách.

menuLevel = 2, menuRoute = dennik/servisne-prilohy, menuAlias = servisne-prilohy, menuRouteLevel0 = dennik, homepage = false
30. jún 2022 13:00