16.08.2017, 00:29

Na príspevky potrebujete preukaz

Poberáte starobný dôchodok alebo ste ostali aj po dosiahnutí dôchodkového veku na invalidnom? V každom prípade, ak ste ťažko zdravotne postihnutou osobou, mali by ste si vybaviť aj preukaz, ktorý budete potrebovať na uplatnenie rôznych zliav, výhod, ale tiež na vybavenie rôznych kompenzačných príspevkov z úradu práce. Tie sa od 1. júla zvyšovali, keďže sa zvyšovalo životné minimum, podľa ktorého sa určuje ich výška. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Asociácia organizácií zdravotne postihnutých občanov vám radia, ako si môžete preukazy vybaviť a aké ďalšie kompenzácie môžete s preukazom dostať.

Seniori, dôchodci
Zdroj: Reuters

a) Kde vybavím preukazy
Preukaz ŤZP alebo ŤZP-S a tiež parkovací sa vybavuje na oddelení posudkových činností Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste vášho trvalého bydliska. V mieste prechodného bydliska, ak máte trvalý pobyt mimo územia SR a prechodný pobyt na našom území. Dá sa vybaviť aj elektronicky, ak máte zaručený elektronický podpis. Ak vám v tom bráni váš zdravotný stav, môže žiadosť vo vašom mene a s vaším súhlasom podať iná osoba spôsobilá na právne úkony. Potrebuje na to potvrdenie všeobecného lekára o vašom zdravotnom stave. Úrad vyhotoví preukaz, ak z právoplatného rozhodnutia o peňažnom príspevku na kompenzáciu alebo z právoplatného rozhodnutia o preukaze fyzickej osoby s ŤZP vyplýva, že ide o fyzickú osobu s ŤZP.

Rada odborníka: Formulár žiadosti nájdete na webovej stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny. K žiadosti nezabudnite priložiť aktuálny lekársky nalez, ktorý vyplní ošetrujúci lekár, a lekárske nálezy z odborných vyšetrení. Ak vás úrad vyzve, musíte predložiť aj iné doklady, ktoré sú na rozhodnutie potrebné.

b) Kto má status ZŤP alebo ZŤP-S
Určí to posudkový lekár úradu práce na základe lekárskych nálezov. Ak miera funkčnej poruchy je najmenej 50 percent, máte nárok na vydanie preukazu ŤZP. Ak v lekárskom posudku uvedie, že máte funkčnú poruchu najmenej 50 percent a že ste odkázaný na sprievodcu, máte nárok na vydanie preukazu ŤZP-S. Môžete byť odkázaný na pomoc inej osoby alebo na pomoc psa so špeciálnym výcvikom.

Rada odborníka: Po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o preukaze bude potrebné úradu predložiť buď občiansky preukaz, pas alebo povolenie na pobyt a fotografiu veľkosti 3 x 4 cm.

c) Ako vybavím parkovací preukaz
Parkovací preukaz môžete dostať, len ak ste podľa lekárskeho posudku odkázaný na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo máte praktickú alebo úplnú slepotu oboch očí. Preukaz môžete dostať len na základe právoplatného rozhodnutia o parkovacom preukaze.

Rada odborníka: Právoplatné rozhodnutie o parkovacom preukaze je potrebné úradu predložiť spolu s občianskym preukazom, pasom alebo povolením na pobyt a fotografiu veľkosti 3 x 3 cm. Vyhotovenie parkovacieho preukazu je bezplatné.

d) Kde si vybavím príspevky
Peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia poskytuje na základe žiadosti Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vydáva aj preukaz ŤZP alebo ŤZP/S. Ak je človek uznaný za invalidného Sociálnou poisťovňou, samotná invalidita neznamená automaticky vydanie preukazu ŤZP ani kompenzačné príspevky.

Rada odborníka: O príspevky musíte požiadať Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý o tom rozhoduje v samostatnom konaní. Posudzovaný je druh vášho ochorenia, jeho sociálne a rodinné dôsledky, vaše sociálne, príjmové pomery, potreba konkrétneho druhu kompenzácie.

e) O aké príspevky môžem požiadať
Výška príspevku závisí od ceny pomôcky a vášho príjmu. Patrí len na pomôcky, ktoré sú v zozname ministerstva práce. Aké sú maximálne doplatky:

– na kúpu pomôcky, na výcvik používania pomôcky, na úpravu pomôcky – do 8 630,42 eura
– na mechanický vozík – do 1659,70 eura
– na elektrický vozík – do 4979,09 eura
– na načúvací aparát – do 331,94 eura
– na opravu pomôcky – najviac do 50 percent príspevku na kúpu alebo 50 percent ceny pomôcky
– na kúpu zdvíhacieho zariadenia – najviac 1 1617,88 eura

– na kúpu osobného motorového vozidla – do 6 638,79 eura alebo do 8 298,48 eura na auto s automatickou prevodovkou.
Rada odborníka: Príspevok na kúpu motorového vozidla závisí od ceny a vášho príjmu. Poskytuje sa len v prípade, ak ste odkázaný na individuálnu prepravu a do 65 rokov veku, ak bude minimálne 2x do týždňa využívané na prepravu ŤZP do zamestnania, školského zariadenia, domova sociálnych služieb, špecializovaného zariadenia alebo denného stacionára.

f) Ďalšie príspevky:
– príspevok na úpravu bytu, rodinného domu - do 6 638,7

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.