08.11.2017, 00:00

Dohodu s veriteľmi odklepne súd

Pri majetku zaťaženom dlhmi sa s veriteľmi dajú uzatvoriť rôzne dohody. Každú však musí schváliť súd, upozorňuje notárka Miriam Imrich Breznoščáková.

Dohodu s veriteľmi odklepne súd
Zdroj: Dreamstime


1. Súpis majetku a dlhov
Urobiť súpis majetku a dlhov, vyčísliť všeobecnú hodnotu majetku a jeho čistú hodnotu je úlohou notára, ktorý bol poverený dedičskú vec prejednať. Dedičia sa o tom dozvedia z výroku uznesenia. „O dlhoch sa dozvedáme jednak od dedičov, ktorí nám zväčša pri spísaní zápisnice o predbežnom šetrení predložia rôzne zmluvy o pôžičke, výzvy veriteľov, platobné výmery, úradné rozhodnutia, ktoré boli doručené veriteľmi poručiteľovi za jeho života alebo už po jeho smrti priamo dedičom,“ vraví Imrich Breznoščáková.


Najčastejšie ide o nezaplatené odvody na poistnom, nedoplatky na daniach, nedoplatky za byt. Ale aj o také rozhodnutia, ktoré ukladajú zosnulému zaplatiť veriteľovi nesplatené sumy aj s príslušenstvom. „Veľmi často si uplatňujú pohľadávky exekútori, ktorí už dlh poručiteľa riešia v exekučnom konaní,“ vraví notárka. Notári, ktorí majú spis pridelený súdom, majú prístup do registra exekúcií. Zistia si tak, či sa voči poručiteľovi vedie exekúcia.

2. Na čo sú lehoty pre veriteľov
Ak ide o lehotu na zisťovanie dlhov, tá zákonom nie je daná. Samozrejme notár má povinnosť na tento účel spoľahlivo zistiť skutočný stav veci a vykonať aj také dôkazy, ktoré dedičia nenavrhli. Notár veriteľom vo výzve určí lehotu, v ktorej majú prihlásiť svoje pohľadávky, ak ju nedodržia, nemá to vplyv na existenciu nároku veriteľa. Súvisí to len s tým, aby notár nemal zbytočné prieťahy v konaní a aby vedel zostaviť aj súpis dlhov, ich výšku a určiť tak čistú hodnotu dedičstva.

„O tomto súpise dlhov s určením veriteľa, výšky a právneho dôvodu s právnym titulom oboznámime dedičov na pojednávaní. Veritelia nie sú v bežnom konaní o dedičstve jeho účastníkmi. Preto ani nie sú predvolaní na prejednanie dedičstva. Neodporúčame im zväčša žiadne procesné či konečné meritórne rozhodnutie,“ upozorňuje notárka Breznoščáková. Notár dedičov vyzve, aby sa vyjadrili, či považujú súpis majetku aj dlhov za úplný, teda či nenavrhujú niečo doplniť, rovnako či ho považujú za správny, teda či nie je prípadný dlh sporný.

3. Čo s predlženým dedičstvom
Výška predlženia sa zistí výpočtom rozdielu všeobecnej hodnoty majetku a výšky dlhov poručiteľa. Ak je táto veličina záporná, hovoríme o predlženom dedičstve. Notár poučí dedičov o možnosti vysporiadania predlženého dedičstva. Majú možnosť, ako pri nepredlženom, majetok nadobudnúť. Môžu uzatvoriť dohodu o vysporiadaní dedičstva s poučením, že zodpovedajú za dlhy poručiteľa do výšky hodnoty nadobúdaného dedičstva. Môžu v nej medzi sebou zodpovednosť aj modifikovať. Teda, že zodpovedať za dlhy budú len niektorí dedičia, hoci dedičstvo nadobudli všetci alebo v iných pomeroch, ako je pomer hodnoty toho, čo z dedičstva nadobudli. V tomto prípade je už účastníkom konania, teda vyporiadania pohľadávky, aj veriteľ. Ďalšou z možností je aj uzatvorenie dohody dedičov a veriteľov o tom, že prenechajú svoje dedičstvo veriteľom na úhradu dlhov. Notár dohodu schváli, ak sú splnené podmienky: predlženia dedičstva, má súhlas dedičov a veriteľov a musí sa majetok vydať veriteľom v poradí, ako majú nárok na uspokojenie svojich pohľadávok v rámci poradia skupín – určené sú v Exekučnom poriadku. Ak dedičia alebo veritelia nemajú záujem o uzatvorenie tejto dohody, notár môže nariadiť likvidáciu predlženého dedičstva. V oboch týchto príp

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.