21.11.2017, 22:52

So susedom sa snažte najprv dohodnúť

Občas musia obe strany zľaviť zo svojich nárokov a prijať kompromis.

So susedom sa snažte najprv dohodnúť
Zdroj: Archív Julie Jungwirthovej

Vysnívané bývanie v bytovom či rodinnom dome vám môžu znepríjemniť spory so susedom. Tie vznikajú medzi obyvateľmi rodinných domov aj medzi susedmi v bytovkách. Podľa Občianskeho zákonníka však všetci vlastníci majú rovnaké práva a povinnosti, možné konflikty preto treba vedieť riešiť s rozumom.

Rozdielnosť záujmov v domoch či bytoch
Susedské spory sú podľa advokáta Milana Ficeka veľmi rozmanité a v poslednom čase vidieť ich postupný nárast. Dôvodom je aj to, že ľudia sa väčšmi domáhajú svojich práv a upúšťajú od mlčanlivého tolerovania neprimeraného správania. „Iný druh obťažovania susedov je v bytovom dome, iný v domovej zástavbe. Najčastejším zdrojom konfliktov v bytových domoch sú najmä hlasná hudba, hádky, krik, vibrácie spôsobené vŕtaním, stavebné úpravy, zavýjanie psa, dupanie detí či rôzne druhy párty a večierkov,“ objasňuje. Ničím výnimočným nie je ani fajčenie na balkóne či zápach z vedľajšieho bytu. Ľuďom na vidieku zase prekáža obťažovanie hlasnou hudbou do úzadia a častejšie sa vyskytujú prípady hluku spôsobeného napríklad kosením pozemku, obťažovanie dymom, popolčekom, prevísaním konárov alebo prenikaním zvierat na cudzí pozemok.

Ako riešiť konflikt medzi susedmi
V prvom rade je podľa advokáta Róberta Bánosa dôležité, aby bol spor chápaný v čo najväčšej miere s nadhľadom a racionálne, aby nezvíťazila emotívna stránka veci. „Bez ohľadu na to, či ide o menšiu alebo väčšiu škodu, prípadne osobný problém, poškodený by mal mať snahu v prvom rade riešenie skúsiť formou dohody. Je chybou, ak sú mimosúdne dohody podceňované a poškodený má záujem vec najprv riešiť cestou polície, obce či súdu.“ Práve takýto postup neraz naštrbí vzťahy medzi susedmi často definitívne a potom už niet cesty späť. To, čo mohlo byť pomerne rýchlo vyriešené mimosúdnou dohodou, sa často končí na súde. Tam sa spor môže ťahať i roky a vo výsledku sa poškodený svojho práva i nemusí domôcť.

Pokuta za porušovanie predpisov
Myslíte si, že sa váš sused dopúšťa priestupku, ktorý nemožno tolerovať? V istých prípadoch môže byť dokonca sankcionovaný pokutou podľa zákona o priestupkoch. V praxi ide prevažne o priestupky proti občianskemu spolunažívaniu, kde je možné udeliť pokutu do 33 eur a môže ich prerokovať obec. „Pokiaľ ide o možnosť priameho odškodnenia, respektíve náhrady škody, poškodený má právo žiadať jej náhradu, či už vo forme finančnej kompenzácie alebo vrátením veci do pôvodného stavu na náklady škodcu, ak takéto riešenie situácia pripúšťa,“ radí advokát Róbert Bános. V prvom rade musí byť možné škodu presne vyčísliť a musí byť preukázané, že škoda vznikla zavinením suseda, či už priamym konaním alebo z nedbanlivosti. Ak nie je možné uzavrieť mimosúdnu dohodu, takýto spor môže pokojne skončiť i na súde, kde je však potrebné rátať aj s podrobným dokazovaním, čo prirodzene znamená i vyššie finančné náklady.

Plôška: Kto vám môže pomôcť vyriešiť susedské spory
– Pokojným a zmierlivým riešením možno často dosiahnuť vyriešenie množstva konfliktov: skúste na začiatok výzvu.
– Ak sused ohrozuje vaše práva, môžete si pomôcť svojmocou. Mala byť však primeraná odvracanému zásahu.
– Ako poškodený sa môžete obrátiť na obec, políciu, v krajnom prípade aj na súd (tzv. žaloba z imisií).
Kam sa treba obrátiť:
Na obec/mesto – môže susedské nezhody prerokovať, zabezpečiť ochranu práv, spor urovnať.
Na políciu – ak má konanie susedov znaky priestupku alebo trestného činu.
Na súd – poskytuje ochranu porušeným právam susedov, nejde však o jednoduché spory.


13 najčastejších situácií v rámci susedských konfliktov
 Ako pri každom spore, nielen pri susedskom, najdôležitejšie je všetko riešiť s chladnou hlavou a nenechať sa ovládať emóciami. Ak medzi susedmi dobre funguje komunikácia, akýkoľvek spor je možné doriešiť k spokojnosti oboch strán i mimosúdne. Prinášame pár situácií, ktoré sa môžu najčastejšie vyskytnúť v praxi, i rady, ako ich riešiť.

1. tip: Susedia parkujú pred bránou
Situácia: Sused parkuje na mieste pred vašou bránou a nemieni si auto preparkovať inde. Bráni vám tak vo výjazde a potrebujete problém riešiť.
Ako si poradiť: Riešenie poskytuje zákon o cestnej premávke. Ten určuje jej pravidlá a v rámci nich aj spôsob parkovania, teda to, ako a kde možno zastaviť a stáť s vozidlom. „Platí, že vodič nesmie zastaviť a stáť na iných miestach, kde zastavenie alebo státie môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Tiež nemôže obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, vjazdov a výjazdov z objektov určených na zásobovanie alebo parkovacích miest,“ radí advokát Milan Ficek. Ak sused ako vodič parkuje pred vašou bránou, teda výjazdom z pozemku, dopúšťa sa priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. „Odporúčam privolať políciu, aby vec vyriešila. Ak nebude parkovať pred vjazdom na váš pozemok, ale len pred plotom, avšak bez povolenia vás ako vlastníka pozemku, potom neoprávnene užíva pozemok,“ tvrdí advokát. Ani vtedy nie je vylúčené podanie žaloby na súd, ktorá by znela tak, aby sa dotyčný zdržal parkovania pred plotom a bránou.

2. tip: Orezávanie konárov susedovho stromu
Situácia: Orezal vám sused konáre, hoci ste ho o to nežiadali? Vystavuje sa porušeniu zákon a vy ako poškodený môžete situáciu riešiť.
Ako si poradiť: Odpoveď ponúka Občiansky zákonník. Podľa neho sa nesmie nešetrne, v nevhodnom ročnom období odstraňovať z pôdy korene stromu alebo odstraňovať vetvy stromu presahujúce jeho pozemok. „Ak teda konáre presahujú nad susedný pozemok, jeho vlastník má právo konáre a korene odstrániť, avšak musí tak urobiť šetrným spôsobom a vo vhodnom ročnom období,“ objasňuje Milan Ficek. Najlepšie je dohodnúť sa so susedom a postupovať spoločne. Možno vychádzať aj zo zákona o ochrane prírody a krajiny a príslušnej vyhlášky, keď sa rez živých konárov listnatých drevín s priemerom viac ako 5 cm vykonáva vo vegetačnom období od 1. apríla do 30. septembra, najmä v jeho prvej polovici, s výnimkou obdobia tvorby nových listov. V inom období možno rez urobiť len na produkčných ovocných drevinách a pri bezprostrednom ohrození zdravia a života človeka alebo hrozbe značnej škody na majetku.

3. tip: Oberanie a zber

Nenechajte sa obmedzovať

Tento článok je súčasťou exkluzívneho obsahu HN. Pokiaľ si ho chcete dočítať do konca, predplaťte si jeden z troch nasledujúcich balíkov

Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania HNonline.sk.