02.01.2018, 00:57

Štát viac pritlačí na daňové úniky

HN vám prinášajú prehľad najdôležitejších zmien, ktoré nastanú od nového roka.

Štát viac pritlačí na daňové úniky
Zdroj: Pavol Funtál

Zákon o sudcoch a prísediacich
Cieľom novely je riešiť tri základné otázky, a to výberové konania na funkciu sudcu, hodnotenie sudcov a disciplinárnu zodpovednosť sudcov. Napríklad v oblasti hodnotenia sudcov sa navrhuje zriadenie hodnotiacich komisií, a súčasne aj zverejňovanie hodnotení sudcov. V oblasti disciplinárnej zodpovednosti sa vykonávajú zmeny, ktoré majú za cieľ zefektívnenie disciplinárneho konania, najmä jednoznačné určenie orgánu zodpovedného za dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní. Vykonáva sa tiež úprava niektorých inštitútov disciplinárnej zodpovednosti a disciplinárnych konaní. Návrh zákona rieši aj niektoré otázky týkajúce sa postavenia a činnosti Súdnej rady Slovenskej republiky či nezlučiteľnosti funkcie orgánov riadenia a správy súdov s členstvom v Súdnej rade Slovenskej republiky.

Patentový zákon
Hlavným účelom navrhovanej novely je precizovať ustanovenia, ktorých aplikácia v praxi sa ukazuje ako nevyhovujúca, tak z hľadiska úradu, ako aj z hľadiska potrieb a záujmov prihlasovateľov či ostatných zúčastnených subjektov. Mnohé inštitúty sú spoločné pre všetky najvýznamnejšie predmety priemyselného vlastníctva, ako patenty, dizajny či úžitkové vzory a predkladaný návrh zabezpečuje principiálnu jednotnosť ich právnej úpravy.


Novela ďalej stanovuje, aké typické právne nároky má majiteľ v prípade neoprávneného zásahu do jeho výlučných práv. Vymedzuje tiež, v akej dobe sa premlčujú takzvané reparačné a satisfakčné nároky, to znamená nároky na náhradu škody, primerané zadosťučinenie v peniazoch a vydanie bezdôvodného obohatenia.

Zákon o sociálnom poistení
Účelom navrhovanej právnej úpravy je zavedenie minimálnej miery valorizácie dôchodkov na obdobie rokov 2018 až 2021 a zníženie administratívnej záťaže v sociálnom poistení. Zmeny nastanú aj v oblasti platenia poistného na úrazové poistenie a pri výbere poistného na sociálne poistenie a povinných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zákon o službách zamestnanosti
K základným cieľom tejto úpravy patrí najmä dôsledná regulácia podmienok, za ktorých môže uchádzač o zamestnanie vykonávať zárobkovú činnosť. Obmedzí sa napríklad vykonávanie zárobkovej činnosti uchádzačov len na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru podľa Zákonníka práce, to znamená formou dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Upraví sa tiež možnosť maximálneho obdobia vykonávania zárobkovej činnosti, a to uzatvorením dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru na obdobie v úhrne 40 kalendárnych dní v roku v prepojení na možnosť jej vykonávania u jedného zamestnávateľa. Súčasne sa novelou zabezpečuje vyššia motivácia

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.