18.01.2018, 00:05

Spor so susedom riešte už v zárodku

Prekáža vám, že sused si vysadil stromy na hranici s vaším pozemkom. Znepríjemňujú vám život časté hádky. Treba zakročiť včas, radia experti z praxe.

Spor so susedom riešte už v zárodku
Zdroj: Reuters

Odpovedá Mojmír Plavec, advokát z advokátskej kancelárie Plavec & Partners

1. Hádky a útoky
Hádky u susedov končia aj fyzickými útokmi. Ako máme zakročiť?
Ak už došlo k fyzickému útoku, alebo hrozí fyzický útok, je určite potrebné privolať políciu. Zmierlivé vyriešenie takto eskalovaného sporu je skôr zriedkavé.

2. Zápach z dvora
Konflikty kvôli neporiadku na dvore, zápachu, neprimeranému hluku sú na dennom poriadku. Čo sa v takých prípadoch dá robiť?
Samotný Občiansky zákonník priamo ustanovuje, že sused by vás nemal nad mieru primeranú pomerom obťažovať nadmerným hlukom, prachom, dymom, zápachmi či odpadom. Ak v tom napriek upozorneniu pokračuje, je možné sa obrátiť na obec, políciu alebo súd. Na obci sa možno domáhať ochrany svojich práv, ak medzi občanmi došlo k zrejmému zásahu do pokojného stavu. Obec môže takýto zásah predbežne zakázať alebo uložiť, aby bol obnovený predošlý stav. Týmto zásahom sa má urýchlene zabezpečiť poriadok a pokoj.

3. Nočné zábavy
V prípade, že sa spory vyhrotia, kedy je vhodné obrátiť sa na políciu?
Ak susedia porušujú napríklad nočný pokoj, narušujú občianske spolunažívanie alebo spôsobujú škodu na majetku. Pri priestupkoch proti verejnému poriadku, napríklad pri porušení nočného pokoja, môže policajt uložiť pokutu až do výšky sto eur. Pri priestupkoch proti občianskemu spolunažívaniu je oprávnený udeliť pokutu až do 99 eur, ak došlo k ublíženiu na zdraví z nedbanlivosti. Políciu je potrebné kontaktovať vždy, ak bol spáchaný trestný čin.

4. Neplatiči v bytovom dome
Čo môžu majitelia bytov podniknúť voči neplatičom v bytovom dome?
Zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov dal správcom bytových domov možnosť zverejňovania mena a priezviska neplatičov, ktorí majú nedoplatky najmenej 500 eur. Zverejňuje sa na mieste obvyklom na oznamovanie informácií v dome. Viacerí správcovia už možnosť zverejňovania neplatičov využili. Vytvára sa tak sociálny tlak, ktorý ich bude motivovať, aby si svoje záväzky plnili. Zákon taktiež na zabezpečenie pohľadávok týkajúcich sa bytu, ktoré vznikli činnosťou vlastníka bytu, zriaďuje k bytu záložné právo v prospech ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Ak má nedoplatky, musí správca alebo predseda podať návrh na vykonanie dobrovoľnej dražby bytu, ak je tento návrh vopred schválený na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Správca alebo spoločenstvo môže nedoplatky vymáhať aj podaním návrhu na exekučné konanie, ktoré je však nákladnejšie a časovo náročnejšie než dobrovoľná dražba.

5. Psi v byte
Obyvateľom bytovky znepríjemňuje život časté rušenie nočného pokoja, chov psov alebo iných domácich zvierat. Akým spôsobom to môžu riešiť?
Ak vlastník zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných takým spôsobom, že obmedzuje alebo znemožňuje výkon ich vlastníckeho práva, môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru. Ide o situácie, keď hrubo poškodzuje byt alebo nebytový priestor, spoločné časti domu, spoločné zariadenia, spoločné nebytové priestory, príslušenstvo alebo sústavne narušuje pokojné bývanie. Tiež, ak ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome, alebo ak si neplní povinnosti uložené rozhodnutím súdu.

6. Spor o hranicu
Susedia sa roky súdia o hranicu pozemku a o oplotenie. V akom štádiu sa dá žaloba zo súdu stiahnuť a riešiť spor mimosúdnou cestou?
Späťvzatie žaloby v sporovom konaní je možné až do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu prvej inštancie. Takýto postup však účastníkom konania odporúčame až po uzatvorení dohody o spornej veci, prípadne po uzatvorení zmieru. Zásadné procesné úkony, akým je aj späťvzatie žaloby, by účastník mal urobiť až po konzultácii s advokátom.
 
7. Tieň v záhrade
Konáre stromu tienia našu záhradu. Môžeme ich orezať, ak sused na našu výzvu nereaguje?
Stromy na pozemku nesmú nad mieru primeranú pomerom zatieňovať susedov pozemok. V prípade, ak sa tak deje, prvým krokom by mal byť pokus o dohodu so susedom. Ak to nie je možné, je potrebné sa obrátiť na súd, aby autoritatívne rozhodol o náprave tohto stavu.

8. Prístup na pozemok
Majiteľ pozemku sa pohádal so susedom a ten mu v prístupe na pozemok bráni. Aké má možnosti?
Tu môžu nastať dva prípady. Ak má poškodený právo prechádzať cez pozemok, je jeho spoluvlastník, má zriadené vecné bremeno prech

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.