– Okresný úrad v dotknutých obciach alebo ich častiach nariadi prípravné konanie verejnou vyhláškou.

– Úpravy možno začať aj vtedy, ak o to požiada účastník z dôvodov rozdrobenosti pozemkového vlastníctva alebo z iných dôvodov, napríklad ak chce hospodáriť na pôde. Požiadavku posúdi okresný úrad.

– V spolupráci s obcou sa zriadi prípravný výbor, ktorý s pozemkovým úradom spolupracuje najmä pri určovaní obvodu úprav, zisťovaní záujmu vlastníkov a vypracovaní návrhu stanov združenia účastníkov pozemkových úprav. Prípravný výbor zaniká zvolením predstavenstva združenia účastníkov. Ak predstavenstvo nie je zvolené, dočasne, až kým sa nezvolí, jeho funkciu plní prípravný výbor.
hn


– Pozemkové úpravy povoľuje vždy príslušný okresný úrad, pričom rozhodnutie sa vlastníkom doručuje do vlastných rúk, len ak je menej ako 50 účastníkov konania, inak sa zverejňuje len vyhláškou na úradnej tabuli v obci.

– Z rozhodnutia sa vlastníci, ale aj užívatelia pozemkov dozvedia, ktoré pozemky sú do obvodu úprav zahrnuté, ktoré sú vyňaté, lehotu prvého zhromaždenia účastníkov, o obmedzeniach, ale aj o zozname tých pozemkov, ktoré sa meniť nebudú. Zverejní sa aj mapový podklad.

– Vo výzve sa určí lehota, v ktorej sa do konania treba prihlásiť. Vlastníci podielov na spoločnej nehnuteľnosti určia osobu, ktorá ich bude zastupovať. Ak tak neurobia, túto funkciu vykonáva predseda spoločenstva alebo Slovenský pozemkový fond.

– Hranice a druh pozemkov podľa skutočného stavu úprav v obci v teréne určuje vždy komisia, ktorú zriaďuje okresný úrad. Predsedu komisie vymenúva a odvoláva riaditeľ okresného úradu.

– Okresný úrad najskôr zostaví, zverejní a schváli register pôvodného stavu, ktorý obsahuje údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim, ku dňu, ktorý určí. Zmeny, ku ktorým došlo neskôr – dedením, predajom pozemkov, teda po schválení registra pôvodného stavu, vyznačí na základe údajov katastra nehnuteľností.

– Register zverejní na vhodnom mieste v obci alebo jej časti na 30 dní a doručí združeniu účastníkov. Zároveň doručí každému účastníkovi, ktorého pobyt je známy, výpis z registra pôvodného stavu o ich pozemkoch, ktoré sú zahrnuté do projektu, vrátane spoluvlastníckych podielov, a o ich hodnote. Písomné námietky treba potom podať do 30 dní. Ak sa námietky týkajú len určenia hodnoty pozemku a porastov, rozhodne o nich obvodný pozemkový úrad. Potom úrad register schváli.

– V

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.