17.04.2018, 00:00

Spisujete závet? Dajte si pozor na chyby

Ak chcete, aby sa váš majetok po smrti prededil inak, než to vyplýva zo zákona, je na vás, aby ste zanechali písomne svoju poslednú vôľu. Na čo všetko pri tom treba dbať, vysvetľujú odborníci.

Spisujete závet? Dajte si pozor na chyby
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Barbora Sláviková, právnička, advokátska kancelária Puchalla, Slávik & partners

1. Posledná vôľa
Prečo sa obyčajne ľudia rozhodnú pre spísanie testamentu?
Závet je jednostranný právny úkon poručiteľa pre prípad smrti. Jeho účinky začnú platiť momentom smrti poručiteľa. Jeho podstatné náležitosti, ktoré musí obsahovať, sú definované v Občianskom zákonníku. Dôvodom spísania závetu býva vôľa poručiteľa, aby sa dedilo inak ako podľa zákona. Často ide o prípady, kedy závetca nemá priamych potomkov, teda dedičov prvej dedičskej skupiny, alebo nemá žiadnych zákonných dedičov. Rozhodnutím pre spísanie závetu môže byť aj vôľa odkázať konkrétnu vec osobe, ktorá nie je dedičom zo zákona.

2. Podiely z dedičstva
Aké náležitosti musí závet obsahovať a čo sa ním dá odkázať?
Obsahovými náležitosťami sú určenia dedičov a majetku, ktorý sa má dediť. Pokiaľ nie sú určené podiely dedičov, platí, že sú rovnaké. Testamentom je možné odkázať majetok fyzickej alebo právnickej osobe, prípadne štátu. Môže sa týkať celého majetku, ako aj konkrétnej veci. Poručiteľ môže odkázať napríklad auto určitej osobe a zvyšok majetku sa bude dediť podľa zákona. To znamená, že dané auto zdedí závetný dedič a zvyšok dedičstva nadobudnú dedičia zo zákona.


3. Určenie dedičov
Čo je potrebné v listine uviesť, aby boli dediči riadne označení?
Dedičia musia byť v závete označení takým spôsobom, aby nemohli byť zameniteľní s inou osobou. Nestačí uviesť napríklad len Ján. Osoba by mala byť určená presným spôsobom, čiže menom, priezviskom, dátumom narodenia, prípadne bydliskom. V starších závetoch sa možno stretnúť s určením závetného dediča podľa mena a príbuzenského vzťahu, ako napríklad môj syn Ján. Takéto určenie dediča síce možno považovať za dostatočné, avšak odporúčali by sme osobu dediča určiť tak, ako je vyššie uvedené.

4. Formálna prísnosť
Môže opomenutie nejakej náležitosti ovplyvniť platnosť testamentu?
Áno. Podpis závetcu musí byť uvedený pod textom. Pre závet platí zásada formálnej prísnosti, čo znamená, že zákon stanovuje základné náležitosti tohto právneho úkonu, ktorých nedodržanie robí listinu neplatnú v celom rozsahu. Ide napríklad o dátum spísania. Pokiaľ dátum chýba, závet je neplatný.

5. Testament viacerých osôb
Je možné, aby poslednú vôľu spolu napísali dvaja ľudia, napríklad manželia?
Spoločný závet viacerých poručiteľov je neplatný. Poručiteľom môže byť vždy len jedna osoba.

6. Typy závetov
Akými spôsobmi môže byť závet napísaný?
Holografný závet je doklad napísaný rukou. Alografná listina je napísaná na počítači či na stroji a musí byť podpísaná poručiteľom a dvomi svedkami, ktorí sú prítomní pri prejave poslednej vôle. Poslednou možnosťou je závet spísaný do notárskej zápisnice. Osobitnými druhmi testamentov sú závety, ktoré sú zriadené osobami, ktoré nemôžu čítať alebo písať, osobami nevidomými a osobami nepočujúcimi, ktoré nemôžu čítať alebo písať.

7. Nevidomé osoby
Čo robiť, ako je závetcom osoba, ktorá nemôže pre svoj zdravotný stav písať alebo čítať?
Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami. Listina musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok. Pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom. V závete musí byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto listinu napísal a kto ju nahlas prečítal. Zároveň musí posledná vôľa obsahovať aj informáciu o tom, akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Napokon svedkovia závet podpíšu. To isté platí pre nevidomé osoby.

8. Hluchonemý poručiteľ
Ako postupovať pri závete, keď je odkazujúca osoba hluchá?
Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč. Listinu je nutné pretlmočiť do znakovej reči a musí v nej byť uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, kto ju napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že testament obsahuje jeho pravú vôľu. Zároveň v ňom nesmie chýbať informácia o tom, že závet bol pretlmočený do znakovej reči. Na záver musia svedkovia listinu podpísať.

9. Vhodný čas
Kedy je možné napísať poslednú vôľu?
Závet je možné pripraviť a podpísať kedykoľvek počas svojho života. Každý si môže napísať, respektíve pripraviť vlastný platný závet, pokiaľ dodrží jeho zákonné náležitosti. Výnimkou sú maloletí. Tí, ktorí dovŕšili 15. rok svojho života, si môžu zriadiť závet, avšak iba do notárskej zápisnice.

10. Najčastejšie chyby
Čoho sa vyvarovať, ak chcete odkázať

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.