17.05.2018, 00:00

Ochráňte si vlastníctvo pred rizikami

Na vlastníctvo vám môžu siahnuť príbuzní či susedia. No pripraviť vás oň môže aj nešťastná náhoda. Ako si majetok čo najlepšie ochrániť, vysvetľujú odborníci.

Ochráňte si vlastníctvo pred rizikami
Zdroj: Archív Julie Jungwirthovej

Odpovedá: Iveta Vašková, členka Vzdelávacej komisie Notárskej komory

1. Podmienky vydržania
Aké podmienky sa musia naplniť, aby ten, kto sa domnieva, že mu nejaká vec alebo nehnuteľnosť patrí, mohol ju nadobudnúť vydržaním?
Právna úprava vydržania je obsiahnutá v Občianskom zákonníku. Predpokladmi vydržania sú: 1. spôsobilý subjekt, to znamená každá fyzická alebo právnická osoba spôsobilá nadobúdať vlastníctvo; 2. spôsobilý predmet držby, predmetom vydržania môžu byť veci hnuteľné a nehnuteľné, právo zodpovedajúce vecnému bremenu a iné majetkové hodnoty, napríklad aj cenný papier alebo obchodný podiel. Môže ním byť aj spoluvlastnícky podiel na veci. Vydržať vlastnícke právo nemožno k veciam, ktoré nemôžu byť predmetom vlastníctva, alebo k veciam, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu alebo štátom určených právnických osôb. Ďalšou podmienkou je dobrá viera (dobromyseľnosť) vydržateľa, t. j. úmysel držiteľa držať vec ako vlastnú, potom oprávnená držba po zákonom stanovenú dobu. Pre vydržanie vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam a rovnako pre vydržanie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu sa vyžaduje 10 ročná vydržacia doba a pre vydržanie vlastníckeho práva k hnuteľným veciam trojročná vydržacia doba.

2. Postup oprávneného
Ako má postupovať ten, kto splní podmienky vydržania?
Pri splnení všetkých zákonných predpokladov sa oprávnený držiteľ uplynutím doby vydržania stáva vlastníkom predmetu vydržania alebo nadobudne právo zodpovedajúce vecnému bremenu (napríklad právo prechodu cez pozemok iného vlastníka, pozn. red.). Môže sa domáhať tohto svojho práva na základe určovacej žaloby na súde alebo môže požiadať notára o vydanie osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. Notárovi je povinný doložiť: vyjadrenia osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu. Alebo ich právnych nástupcov, ak sú tieto osoby známe. Vyjadria sa, že nemajú k vzniku vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu výhrady. Ďalej sa predkladá vyjadrenie obce, v ktorej katastrálnom území sa nehnuteľnosť nachádza, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. V určitých konkrétnych prípadoch aj vyjadrenie právnickej osoby, ktorá je príslušná na správu nehnuteľnosti podľa osobitného predpisu alebo má právo nakladať s nehnuteľnosťami podľa osobitného predpisu, že nemá výhrady, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce.


3. Doklady o kúpe
Musia sa o existencii oprávnenej držby predkladať aj nejaké kúpne zmluvy či iné doklady?
Oprávnený držiteľ notárovi predkladá aj dôkazné listiny, ktoré slúžia na potvrdenie osvedčovaných skutočností. Napríklad neperfektnú zmluvu, potvrdenie o zaplatení kúpnej ceny, potvrdenie o platení daní a poplatkov, rozhodnutie o dedičstve, potvrdenie o okruhu dedičov. Ale aj iné listiny, ktoré majú prispieť k istote právnych vzťahov. Na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti alebo o vydržaní práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydaného notárom vykoná príslušný okresný úrad zápis práv k nehnuteľnostiam v katastri nehnuteľností.

4. Prísnejšie podmienky
Sprísnili sa v poslednom čase nejako podmienky nadobudnutia vlastníckeho práva vydržaním?
Novela notárskeho poriadku s účinnosťou od 1. 12. 2015 sprísnila podmienky vydania osvedčenia vyhlásenia o vydržaní. Vylúčila akúkoľvek možnosť, aby vyhlásenie o vydržaní do notárskej zápisnice uskutočnil zástupca oprávneného držiteľa vrátane advokáta. To znamená, že vyhlásenie o vydržaní musí vykonať pred notárom oprávnený držiteľ osobne. Zaviedla povinnosť úradného osvedčenia pravosti podpisu osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo právo zodpovedajúce vecnému bremenu, alebo ich právnych nástupcov. Ich podpisy musia byť úradne osvedčené na vyjadrení, že nemajú výhrady k vzniku vlastníckeho práva alebo vecného bremena vydržaním v prospech držiteľa. Spresnila aj obsah vyhlásenia obce, v ktorej katastrálnom území sa nachádza nehnuteľnosť, ktorá je predmetom vyhlásenia o vydržaní, že vznikom vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu nie sú dotknuté jej oprávnené záujmy. V prípade, ak sú dotknuté viaceré obce, vyžaduje sa vyhlásenie každej dotknutej obce, a to v písomnej forme.

5. Obrana poškodených
Akým spôsobom sa môžu brániť tí, ktorí následkom nedostatkov z minulosti prišli o svoje nehnuteľnosti a ako sa v takých prípadoch hradia súdne trovy?
Pokiaľ došlo k nadobudnutiu vlastníckeho práva alebo práva zodpovedajúceho vecnému bremenu vydržaním na základe osvedčenia vyhlásenia o vydržaní vydaného notárom a neboli splnené podmienky na jeho vydanie, môžu si dotknuté osoby uplatňovať svoje právo prostredníctvom žaloby na príslušnom súde. Podľa platného práva každý platí výdavky, ktoré mu v konaní pred súdom vzniknú. Súd prizná strane náhradu trov konania podľa pomeru jej úspechu vo veci. Trovy konania bližšie upravujú ustanovenia Civilného sporového poriadku.

Odpovedá Martin Hurtaj, advokát

6. Partnerstvo verzus manželstvo
Je výhodnejší manželský alebo nemanželský zväzok z pohľadu majetku?
Na prvý pohľad sa môže javiť, že „demokratickejšie“ a „spravodlivejšie“ riešenie je neuzavrieť manželstvo, veď každý z partnerov nadobúda svoj vlastný majetok, spoločné je len to, čo sa partneri rozhodnú spolu financovať. Nie je to však celkom tak. Dôvodom je rodina a najmä starostlivosť o deti. Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov pri vysporiadaní zohľadňuje starostlivosť o rodinu a domácnosť, kým podielové spoluvlastníctvo partnerov nie. Povedzme, že partneri sa rozhodnú stavať dom, partnerka je na materskej dovolenke, kým partner pracuje a financuje výstavbu rodinného domu. Pokiaľ sa nedohodnú inak, dom nadobudne do výlučného vlastníctva partner, ktorý ho aj financoval, hoci partnerka sa mu zatiaľ starala o dieťa, dom nemohla financovať, pretože nemala príjem. To však nie je spravodlivé ani voči partnerke ani deťom. V prípade manželov to tak nebude, dom nadobudnú bez ohľadu na rozsah financovania do bezpodielového spoluvlastníctva a v prípade rozvodu a delenia majetku sa predpokladá, že podiely sú rovnaké.

7. Dve zásady delenia
Čo ak manželia nemajú deti a jeden celý život nerobí nič, kým ten druhý sa stará o domácnosť a aj financie? Aj vtedy sa budú deliť na polovicu?
To by nebolo spravodlivé a Občiansky zákonník aj na takúto situáciu prihliada. Pri vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva platia v tomto smere dve podstatné zásady. Prvá: Súd pri vysporiadaní prihliada na to, ako sa manžel pričinil o nadobudnutie a udržanie spoločných vecí. Druhá: Súd prihliada na to, ako sa manžel staral o rodinu, maloleté deti a o spoločnú domácnosť. Tieto dve zásady sa v praxi vo väčšine prípadov vzájomne negujú, a teda sa nepoužijú, pretože, ako som na uvedenom príklade vyššie ukázal, by

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.