05.06.2018, 22:06

Čo s dlhmi po zosnulom ponikateľovi

Ako sa dedia dlhy živnostníka, podnikateľa v eseročke alebo akcionára? Dedenie dlhov závisí od toho, či je „v hre“ fyzická alebo právnická osoba. Pozor najmä na to, kedy je vhodnejšie dedičstvo prijať a kedy odmietnuť. Situácie vysvetľuje advokátka Katarína Bystrická z Právneho centra. 

Čo s dlhmi po zosnulom ponikateľovi
Zdroj: Dreamstime

1) Situácia: zadlžený živnostník

Vezmime si živnostníka-fyzickú osobu s remeselnou živnosťou, ktorý sa počas podnikania zadlží. Za dlhy (záväzky) z podnikateľskej činnosti zodpovedá celým svojím majetkom, teda tým, ktorý mu slúži na podnikanie, ale aj tým, ktorý vlastní s manželkou v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Čo ak zadlžený živnostník zomrie:
– dedičmi zo zákona sú v tzv. prvej dedičskej skupine pozostalá manželka a deti, každý dedí rovným dielom


– ak dlhy prevyšujú majetok živnostníka patriaci do dedičstva, nastávajú tieto možnosti:


1. dediči môžu dedičstvo odmietnuť alebo prenechať majetok patriaci do dedičstva veriteľom na úhradu dlhov,


2. ak dedičia ako účastníci dedičského konania túto možnosť nevyužijú, môže súd nariadiť likvidáciu, speňaženie všetkého majetku patriaceho do dedičstva, z čoho sa veritelia uspokoja,


3. ak má dedičstvo hodnotu aj napriek dlhom a dediči ho neodmietnu, prechádzajú na dedičov dlhy (záväzky) poručiteľa, ale najviac do výšky získaného dedičského podielu. Dedičia sa v dôsledku dedenia po živnostníkovi nemôžu dostať do „straty“.


POZOR! Osoba, ktorá zdedí podnik po takomto živnostníkovi, môže podnikať pod doterajším obchodným menom – s dodatkom označujúcim nástupníctvo a meno nástupcu. 

Čo radí advokátka
Keďže živnostník ručí pri podnikaní celým majetkom, hľadá možnosť, ako toto riziko znížiť.


a) Ak chce napríklad živnostníčka ochrániť svojho manžela, odporúča sa, aby jej manžel podal na súd žalobu o zrušenie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (za trvania ich manželstva) – preto, aby majetok získaný oboma osobami nemusel byť použitý na úhradu dlhov. Súd na návrh zruší bezpodielové spoluvlastníctvo, ak jeden z manželov získal oprávnenie na podnikanie. Návrh môže podať ten, kto toto oprávnenie nezískal, ale ak ho majú obaja, môže návrh podať ktorýkoľvek z nich. Po zrušení bezpodielového spoluvlastníctva počas manželstva rozhodnutím súdu si manželia vysporiadajú spoločný majetok dohodou.

b) Manželia môžu dohodou zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva, takáto dohoda vyžaduje formu notárskej zápisnice.

Neodporúčané riešenie: 
Ak by živnostník počas života, po tom, ako si z podnikania narobil dlhy, zvažoval, že svoj majetok prevedie na tretiu osobu, vystavuje sa riziku tzv. odporovacích žalôb. Je to žaloba o určenie neúčinnosti právneho úkonu. Tú by mohli veritelia podať voči spomínanej tretej osobe – nadobúdateľovi, a to do troch rokov odo dňa prevodu. Takúto možnosť však advokátka neodporúča, keďže nadobúdateľ, ktorý získal majetok od zadĺženého živnostníka, oň môže prísť, ak neuspeje v súdnom konaní o odporovacej žalobe. 

To isté platí aj pre fyzické osoby – podnikateľov, ktorí nemajú živnosť, ale podnikajú s osobitným oprávnením: advokáti, notári, súdni exekútori, autorizovaní stavební inžinieri, geodeti a kartografovia, veterinárni lekári, znalci, tlmočníci, audítori či daňoví poradcovia.

2) Situácia: zadlžená eseročka 
Vezmime si podnikateľa, ktorý je jediným konateľom aj spoločníkom jednoosobovej eseročky. Po jeho smrti sa obchodný podiel v eseročke dedí podľa Obchodného zákonníka. Novými spoločníkmi eseročky sa stanú dedičia podnikateľa, prípadne len niektorý z nich.

Čo ak spoločník zadlženej eseročky zomrie:
– obchodný podiel sa dedí, spoločenská zmluva eseročky však môže dedenie obchodného podielu vylúčiť, ak to nie je spoločnosť s jediným spoločníkom. Dedič, ak nie je jediný spoločník, sa môže domáhať zrušenia svojej účasti súdom, ak nemožno od neho spravodlivo požadovať, aby bol spoločníkom. 


Formy dedenia: A) zo závetu. Táto forma má vždy prednosť pred dedením zo zákona. Ak existuje závet, novým spoločníkom s. r. o. sa stane a obchodný podiel získa označená osoba. Maloletým potomkom sa musí dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom aspoň toľko, koľko robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Pokiaľ tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný, ak sa uvedení potomkovia nevydedili. B) zo zákona. Dedičia zo zákona (v prvej dedičskej skupine – manželka a deti) majú možnosť uzavrieť dohodu o tom, kto získa obchodný podiel a stane sa novým spoločníkom s. r. o. V opačnom prípade podiel nadobudnú a spoločníkmi sa stanú všetci dediči podľa zákonnej výšky dedičského podielu (manželka plus deti – každý rovným dielom).*
.....................................................................
* pri dedení musí notár prihliadnuť na zákonnú podmienku, že hodnota vkladu spoločníka s. r. o. musí byť aspoň 750 eur, takže v praxi môže nastať situácia, že spoločníkmi sa stanú len niektorí z dedičov. 
.....................................................................

Čo radí advokátka
Eseročka zodpovedá za porušenie svojich záväzkov celým svojím majetkom, spoločník za záväzk

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.