18.06.2018, 10:55

Menej odpadu uberie podnikateľom z povinností

Novela zákona o odpadoch priniesla v tomto roku podnikateľom niekoľko zmien. Ktoré sú to, vysvetľuje Renáta Miháliková, riaditeľka pre environment zo spoločnosti Natur – Pack.

Rozhovor

Aké pozitívne zmeny priniesol pre malých podnikateľov v tomto roku nový zákon o odpadoch?

Tak ako v minulom roku, aj v tomto naďalej platí, že podnikateľ, ktorý použije obal na zabalenie, sa považuje za výrobcu obalov. Rovnako sa za výrobcu obalov považuje aj podnikateľ, ktorý dovezie na Slovensko tovar zabalený v obale, alebo si nechá zabaliť tovar pod svojou obchodnou značkou.

A tiež sem patria podnikatelia, ktorí pri predaji poskytnú zákazníkovi tašku na zakúpený tovar. Ako pozitívum v roku 2018 však môžeme vnímať fakt, že sa stanovila hmotnostná hranica.

Znamená to, že ak podnikateľ ako výrobca obalov uvedie na trh Slovenskej republiky menej ako sto kilogramov všetkých obalov za rok, týkajú sa ho len niektoré povinnosti.

Konkrétne ide o registráciu v Registri výrobcov obalov, ktorý vedie ministerstvo životného prostredia, vedenie svojej internej evidencie o množstve obalov uvedených na náš trh a podanie ročného ohlásenia o tomto množstve na ministerstvo životného prostredia do 28. februára nasledujúceho roku za predchádzajúci kalendárny rok.

Podnikateľ rovnako zodpovedá i za prípadné označenie obalu. V porovnaní s väčšími spoločnosťami nemusí mať takýto malý podnikateľ uzatvorenú zmluvu s takzvanou Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, čiže sa ani nepodieľa na financovaní triedeného zberu v obciach.

Čo v prípade, ak podnikateľ ročnú hmotnostnú hranicu sto kilogramov prekročí?

Pre takého podnikateľa je zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov povinná a vznikajú mu aj ďalšie povinnosti, ktoré si plní prostredníctvom tejto organizácie. Treba ešte pripomenúť, že od roku 2018 sú v platnosti nové povinnosti pre poskytovanie plastových tašiek k nákupu tovaru.

Čiže v prípade, ak podnikateľ poskytuje takzvané ľahké plastové tašky k nákupu tovaru, je povinný poskytovať ich za úhradu a mať k dispozícii aj iný druh tašky, aby sa zákazník mohol rozhodnúť, akú a či vôbec si tašku praje.

Za ľahké plastové tašky sa považujú tašky s hrúbkou steny od 15 do 50 mikrometrov a tašky pod 15 mikrometrov, ktoré však neslúžia ako primárny obal nebalených potravín či na hygienické účely. Podnikateľ si musí taktiež viesť evidenciu všetkých plastových tašiek.

Existujú firmy, v ktorých sa pracuje s ortuťou, batériami alebo pneumatikami. Týkajú sa ich v tomto roku nejaké zmeny?
Podľa zmeny zákona o odpadoch je pôvodca odpadovej ortuti povinný zabezpečiť jej odovzdanie na dočasné úložisko alebo zneškodnenie formou uloženia v úložisku trvalého uskladnenia.

Ak odpadová ortuť pochádza z priemyselnej výroby chlóru a alkalických hydroxidov, čistenia zemného plynu alebo ťažby a tavenia neželezných kovov, podnikateľ má v takom prípade ohlasovaciu povinnosť voči ministerstvu životného prostredia.

Ďalšie povinnosti sa týkajú prevádzkovateľov dočasného úložiska a trvalého uloženia odpadovej ortuti. Doplnené podmienky sú aj vo vzťahu k vyskladneniu ortuti z dočasného úložiska. Novela zákona priniesla nové podmienky aj pre prípravu použitých batérií a akumulátorov na ich opätovné použitie.

Prevádzkovateľ takéhoto zariadenia musí podrobiť batérie a akumulátory po príprave na opätovné použitie, čiže ich opätovne uvádza na trh, takým povinnostiam, aké spĺňal pôvodný výrobca batérií a akumulátorov pri ich uvádzaní na trh.

Pri odpadových pneumatikách sa doplnil spôsob spätného zberu odpadových pneumatík aj formou bezplatného zberu na zbernom dvore alebo na inom mieste, ktoré určila príslušná obec a mesto. Je však nutné uviesť, že odpadové pneumatiky nie sú zaradené ako komunálny odpad.

Obec pre ďalšie nakladanie s opotrebovanými pneumatikami zabezpečí uzatvorenie zmluvy s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pneumatík. Ak obec určí, že miestom spätného zberu opotrebovaných pneumatík bude zberný dvor, treba zladiť prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov.

Rovnako musí obec doplniť Všeobecne záväzné nariadenia o nové podmienky nakladania s opotrebovanými pneumatikami.

Týkajú sa zmeny v zákone aj spoločností, ktoré zbierajú a spracúvajú odpad?

Zmien je niekoľko. Keď niekto vykonáva zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov od fyzických osôb na území obce, musí mať uzatvorenú zmluvu s Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, s ktorou má táto obec uzatvorenú zmluvu.

Ten, kto vykonáva výkup vyhradeného prúdu odpadu, teda obaly, neobaly, batérie, akumulátory, pneumatiky, elektroodpad a staré vozidlá, musí preukázať zhodnotenia odpadov dokladmi o materiálovom toku na účely plnenia zberových podielov a cieľov a limitov odpadového hospodárstva.

Spätný zber odpadových pneumatík je možné vykonávať aj ako bezplatný zber odpadových pneumatík na zbernom dvore alebo na inom mieste určenom obcou.

Po novom tak hovoríme o prekládkovej stanici komunálneho odpadu ako o zariadení na dočasné uloženie a následné preloženie zmesového komunálneho odpadu na účely jeho prepravy do zariadenia na zhodnocovanie odpadov alebo do zariadenia na zneškodňovanie odpadov.

K zhodnoteniu opotrebovaných pneumatík musí dôjsť vždy do 31. januára kalendárneho roka nasledujúceho po prevzatí odpadových pneumatík.

Priniesla novela o odpadoch nejaké úľavy aj takzvaným neobalovým podnikateľom?

Pri neobalových výrobkoch nastala úprava samotnej definície, čo sa vlastne za neobalový výrobok považuje. Z materiálového zloženia vypadli viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky a z povinností boli vyňaté tlačené knihy.

Za neobalový výrobok sa teda od roku 2018 považujú výrobky, ktoré nie sú obalom a nie sú určené na balenie a po ich spotrebe majú potenciál skončiť v komunálnom odpade.

Zároveň musí platiť, že sú vyrobené z materiálu ako sklo, plast alebo papier a lepenka. Nepatria sem len výnimky z papiera ako napríklad knihy, ceniny či hygienický papier. Aj na výrobcu neobalových výrobkov sa uplatňuje hmotnostná hranica sto kilogramov.

Znamená to, že výrobca aj dovozca, ktorý uvedie ročne na trh sumárne menej ako sto kilogramov neobalových výrobkov, má len povinnosť registrácie v Registri výrobcov neobalových výrobkov, vedenia internej evidencie a podania ročného ohlásenia o množstve neobalových výrobkov uvedených na trh do 28. februára nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok.

V porovnaní s väčšími spoločnosťami nemusí mať takýto malý podnikateľ uzatvorenú zmluvu s takzvanou Organizáciou zodpovednosti výrobcov pre obaly, ktorá zabezpečuje plnenie povinností aj pre neobalové výrobky.

V prípade, že podnikateľ túto ročnú hmotnostnú hranicu prekročí, zmluva s Organizáciou zodpovednosti výrobcov je povinná a vznikajú mu ďalšie povinnosti, ktoré si plní prostredníctvom tejto organizácie.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.