05.08.2018, 23:35

Dohody a vzťahy majú byť právne vyvážené

Právnici potrebujú niekoľkoročnú prax, aby obsiahli čo najviac možných právnych situácií. Laik nemá možnosť to všetko vedieť a môže sa dopustiť chyby. Práve zákony dávajú prehľad, ako spraviť úkon v súlade s nimi. Prax právnika zas ponúka návod, ako vzťahy či zmluvy vyvážene upraviť, hovorí notár Peter Danczi.

Dohody a vzťahy majú byť právne vyvážené
Zdroj: Pixabay

Spisovanie zmlúv k nehnuteľnostiam
Občania vnímajú katastre často negatívne a majú pocit nespravodlivosti. Pri dôvodoch prerušenia konania však v drvivej väčšine prípadov dodržiavajú katastre iba svoje povinnosti, čo majú zo zákona skúmať. Kúpna zmluva by však nemala byť zmluvou pre kataster, ale mala by byť zmluvou pre účastníkov. To, že prejde cez kataster, nemá byť jej hlavnou funkciou, ale samozrejmosťou a základom a má hlavne predstavovať dohodu účastníkov. Preto vzory z internetu môžu byť síce dobré, sú to však zmluvy pripravované akoby pre kataster a nie pre účastníkov. Preto sa v nich často objavujú záležitosti, na ktorých sa vôbec účastníci nedohadovali. Príkladom je dohoda o zárukách na nehnuteľnostiach, dohoda ohľadne konkrétneho spôsobu odovzdania, čo znamená, či má byť nehnuteľnosť aj vyprataná alebo iba odovzdaná, alebo dohody o spôsobe podávania návrhu na vklad. Každá zmluva je jedinečná a notár nevie napísať zmluvu bez toho, aby sa s klientmi predtým aspoň niekoľko minút rozprával a pýtal sa na rôzne doplnkové údaje. Takto sa došpecifikujú aj také detaily, na ktorých obvykle ani ešte nie sú zmluvné strany dohodnuté. Notár otázkami smeruje účastníkov k dohode tak, aby bola zmluva, takpovediac, nepriestrelná, aby sa nemohli účastníci v budúcnosti napríklad pohádať.

Dane pri dohodnutých obchodoch
Aj pri spisovaní iných zmlúv platí to, čo pri zmluvách k nehnuteľnostiam. Môže ísť napríklad o prevody obchodných podielov či zmluvy o dielo. Notár pozná aj daňové pozadia obchodov a vie tak vysvetliť, aké dane sa približne budú platiť pri uvedených dohodách. Pri záložných zmluvách účastníci v mnohých prípadoch zabúdajú na spôsob výkonu záložného práva, čiže na to, ako sa bude postupovať pri neplatení.

Peniaze v úschove u notára
Pri úschovách notár veľmi často spisuje aj zmluvy, na základe ktorých sa úschova zriaďuje. Znamená to, že pripraví klientovi kúpnu zmluvu a zároveň aj úschovu. Častým pochybením, keď si klienti zmluvu riešia po vlastnej línii, je, že obyčajne zabúdajú na spôsob vrátenia peňazí z úschovy zložiteľovi v prípade, ak nenastane podmienka vydania prijímateľovi. Môže ísť o situáciu, keď kupujúci zloží u notára peniaze do úschovy so žiadosťou, aby ich notár vydal predávajúcemu, keď bude kupujúci zapísaný na liste vlastníctva ako vlastník. Opakovane sa však zabúda na to, kedy má notár tieto peniaze vrátiť kupujúcemu.

Odmietnutie zdedeného majetku
Častou požiadavkou klientov u notára je, že sa už vopred chcú vzdať dedičského práva. Dôvodov býva viacero. Môže ísť napríklad o to, že dediči nechcú zdediť dlhy alebo preto, lebo sa nechajú takzvane vyplatiť z majetku. Toto však nie je možné urobiť pred smrťou poručiteľa, keďže nikto nemôže previesť viac práv, ako má. A právo dediť vzniká až smrťou poručiteľa. Táto situácia sa následne zvykne riešiť kúpnymi alebo obdobnými zmluvami. Je to však obyčajne veľmi komplikované a nemusí to byť bezpečné riešenie pre všetky strany.

Absolútna a relatívna neplatnosť testamentu
Závet musí obsahovať zákonné néležitosti. Ak by nejaký povinný údaj chýbal, bol napísaný zbytočne a je absolútne neplatný. Existuje vššak aj relatívna neplatnosť závetu, ktorá je častejšia. Pri relatívnej neplatnosti ide o to, že deti majú povinný podiel na dedičstve a môžu sa k nemu prihlásiť. Takže ak ich závetca pri dedení opomenie, čiže vynechá, môžu namietať, že si napriek tomu žiadajú zo zákona svoj podiel. U maloletých dedičov je to zákonom stanovený celý podiel a u plnoletých je to polovica zákonného podielu. Dôvod prečo sa tot nazýva relatívna neplatnosť poslednej vôle je ten, že takýto testament je neplatný len vtedy, ak budú potomkovia svoje zákonné podiely žiadať. Pri spisovaní závetu u notára vás na všetky tieto neplatnosti notár upozorní a zabezpečí jeho spísanie tak, aby bol platný, aby sa objavil a aby sa nestratil.

Kde nájdete bezplatné právne poradenstvo
Bratislava

Nové Mesto – v Miestnom úrade Bratislava – Nové Mesto, Junácka ulica 1. Poradenstvo je k dispozícii v pondelok od 13.00 do 17.00 h a v stredu od 9.00 do 12.00 h. Obrátiť sa na bezplatnú právnu poradňu dá aj telefonicky na čísle 02/49 253 411.


Staré Mesto – Centrum právnej pomoci, Kancelária Bratislava, Námestie slobody 12. Telefonický kontakt: 02/496 835 21, e-mail: info.ba@centrumpravnejpomoci.sk
Petržalka – Kutlíková 17, prízemie. Poradenstvo je k dispozícii v pondelok od 13.00 do 17.00 h. a v stredu od 9.00 do 12.00 h.


Ružinov – v Miestnom úrade, Mierová ulica 21. Poradenstvo je k dispozícii každý utorok od 14.00 do 16.00 h a vo štvrtok od 15.00 do 17.00 h. Telefónne číslo do bezplatnej spotrebiteľskej právnej poradne je +421 950 403 021.


Dúbravka – v Miestnom úrade Bratislava – Dúbravka, Žatevná ulica 2, prízemie, kancelária č. 2. Poradenstvo je k dispozícii každú stredu od 14.00 do 17.00 h.


Rača – v Obecnom dome na Alstrovej ulici 249 ponúka mestská časť bezplatnú právnu poradňu každú prvú a tretiu stredu v mesiaci v čase od 15.00 do 17.00 h. Termíny bezplatnej právnej poradne si treba pozrieť dopredu na webe.

Košice
Centrum právnej pomoci – v budove na Murgašovej ulici 3.

Banská Bystrica
Mestský úrad – v budove na ulici Československej armády 26, 2. poschodie, zasadacia miestnosť č. 250. Poradenstvo je k dispozícii každý nepárny týždeň v stredu od 15.00 h do 17.00 h.


Centrum právnej pomoci – v budove na Skuteckého ulici 30.

Bezplatné právne poradenstvo dostanete pri riešení problémov týkajúcich sa: exekúcií alebo rodinných vzťahov, napríklad rozvodu, rozdelenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov, určenia/zapretia otcovstva či výživného. Ďalej sú to otázky týkajúce sa dedičského konania, otázky súvisejúce s pracovnými vzťahmi, poradenstvo vo veciach zmluvných vzťahov, napríklad uzavretia kúpnej či darovacej alebo nájomnej zmluvy. Môžete sa tam obracať s otázkami majetkovej povahy, napríklad okolo vysporiadania podielového spoluvlastníctva, predaja/kúpy nehnuteľností, vlastníctva nehnuteľností nezapísaných na liste vlastníctva, výpovede z nájmu či problémov na úseku ochrany spotrebiteľa. Rovnako si tam skonzultujete otázky právnej ochrany, napríklad usmernenia v súdnych sporoch a konaniach pred štátnymi orgánmi. Pozor! Neposkytuje sa poradenstvo v trestných veciach a advokáti nezastupujú klientov v konaniach na súdoch.

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.