14.08.2018, 00:00

Nezistených vlastníkov eviduje kataster

Podstatnou zásadou pri prevodoch lesných pozemkov je zákaz ich drobenia. Mimo zastavaného územia obce nesmie vzniknúť pozemok menší ako 50 árov.

Nezistených vlastníkov eviduje kataster
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Jana Marenčíková, advokátka

1. Predmet kúpy
Ako sa dá popri dedení dostať k vlastníctvu lesného pozemku?
Najčastejším spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva je popri dedení prevod vlastníckeho práva zmluvou. Kúpnou, darovacou či zámennou. Aby sme teda mohli hovoriť o zmluve ako o kúpe, musí napĺňať základné znaky, ktorým je v prvom rade odplatnosť, teda dohoda o kúpnej cene. Bez jej dojednania by zmluva nevznikla. Pritom je nevyhnutná dohoda o tom, že kupujúci zaplatí kúpnu cenu, a tiež dohoda o jej výške. Kúpna cena sa musí dojednať v peniazoch.

2. Označenie nehnuteľnosti
Akými údajmi musí byť označený pozemok v kúpnej zmluve?
Nesmie chýbať označenie okresného úradu, ktorý nehnuteľnosť eviduje, názov katastrálneho územia, číslo listu vlastníctva. Pri pozemkoch ešte aj uvedenie parcely registra C/E, parcelného čísla, výmery, druhu pozemku, súpisné číslo stavby, parcelné číslo pozemku, na ktorom je stavba postavená. Ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, a teda je v podielovom spoluvlastníctve, uvádza sa i podiel vyjadrený zlomkom k celku.

3. Údaje vlastníka
Ak pripravujeme zmluvu o predaji, ako musí byť vlastník označený?
Pri fyzických osobách nesmie chýbať meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt. Pri právnických osobách názov či obchodné meno, IČO, sídlo. Nesmiete zabudnúť, že podpis predávajúceho na zmluve musí byť úradne osvedčený, aby sa zmluva nemohla zneužiť niekým iným. To neplatí v prípade spísania zmlúv vo forme notárskej zápisnice alebo zmlúv autorizovaných advokátom.


4. Odstúpenie od zmluvy
Častým problémom v praxi je odstúpenie od zmluvy. Kedy je to možné?
Toto právo má každý účastník zmluvy, avšak len v prípadoch, ktoré zákon predpokladá, alebo ak si to zmluvné strany výslovne v zmluve dohodli. Treba to mať na pamäti ešte v štádiu formulácie a vyjednávania o jednotlivých zmluvných ustanoveniach, keďže bude mať zásadný vplyv na uplatňovanie nárokov kupujúceho aj predávajúceho. Účastník zmluvy totiž sám najlepšie vie, za akých okolností pre neho uzatvorenie zmluvy stráca význam, a preto by chcel využiť inštitút odstúpenia. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší.

Odpovedá Radoslav Srnka, Lesy SR

5. Nájom alebo predaj
Vlastním lesné pozemky, ale hospodária na nich štátne Lesy. Ja z ťažby alebo hospodárenia úžitok nemám. Ako to zmeniť?
V tomto prípade sú dve roviny. Prípad, keď sa o svoje práva neprihlásili vlastníci. Na pozemkoch hospodária štátne Lesy ako nájomcovia. To znamená, že sa starajú o les, robia ochranné opatrenia a platia za pozemky dane. Ak sa vlastník o svoje práva prihlási na príslušnom odštepnom závode, môže prevziať pozemok do samostatného obhospodarovania, alebo ponechať pozemky v obhospodarovaní Lesov a podpísať s nimi nájomnú zmluvu. Pri stanovení nájomného sa vychádza z úloh predpísaných programom starostlivosti o les. Vlastník má za zmluvne dohodnutých podmienok zabezpečené všetky činnosti na lesných pozemkoch, dostane všetky výkazy a evidencie, má zaplatené nájomné, prípadne aj dane z pozemkov. Majiteľ musí pri podávaní žiadosti o vydanie pozemku do užívania jednoznačne preukázať vlastníctvo výpisom z katastra nehnuteľností, stačí aj z katasterportálu na internete.

6. Nezistení vlastníci
Máme dojem, že starí rodičia vlastnili nejaké pozemky, ale nevieme zistiť, či áno alebo kde sú, lebo neprebehlo žiadne dedičské konanie. Kde to môžeme zistiť?
Pri lesných pozemkoch sú správcom štátne organizácie založené alebo zriadené ministerstvom pôdohospodárstva. Výnimku tvoria podiely spoločnej nehnuteľnosti, kde je zákonom ustanovený ako správca Slovenský pozemkový fond. Nezistených vlastníkov, ako všetkých ostatných, evidujú okresné úrady, katastrálne odbory na jednotlivých listoch vlastníctva. Na webe katasterportal.sk je možnosť vyhľadania nezistených vlastníkov napríklad podľa priezviska. Na príslušnom liste vlastníctva sú zapísané jeho pozemky s výmerou a so spoluvlastníckym podielom. Takýto majetok je potom potrebné prerokovať v dedičskom konaní, aby ním mohli disponovať dedičia ako vlastníci. Vlastník môže zistiť, kto jeho lesný pozemok obhospodaruje na okresnom úrade, pozemkovom a lesnom odbore, ktorý vedie evidenciu obhospodarovateľov lesa.

7. Vec dohody
Som vlastníčkou lesných pozemkov. Niektoré mám aj v prenájme. V prípade predaja, aké sú v súčasností ceny lesných pozemkov za hektár, prípadne koľko sa platí za prenájom?
Cena lesných pozemkov sa skladá z ceny pozemku a porastu stanovenej znaleckým posudkom, pohybuje sa rôzne v závislosti od mnohých vecí, ako sú lokalita, vek porastu, drevinové zloženie. Podľa zákona sa pri dohodnutí nájomného prihliada na vek lesných porastov a plnenie úloh stanovených osobitnými predpismi, ako je lesný ho

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.