23.08.2018, 00:00

Dohodnite si aj odstúpenie od zmluvy

Ak chcete previesť majetok, môžete sa stretnúť s obmedzeniami. Predať či darovať nehnuteľnosť je možné len na základe písomnej zmluvy. Na detaily kúpnej a darovacej listiny i na to, kedy nemusia platiť, upozorňujú odborníci.

Dohodnite si aj odstúpenie od zmluvy
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá advokát Martin Vasiľ z advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

1. Bezodplatný prevod
Aby bola darovacia zmluva platná, musí podľa zákona obsahovať určité náležitosti. Ktoré sú to?
Listina, ktorou môžete darovať majetok, musí obsahovať údaje o darcovi a obdarovanom, čiže meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt a štátnu príslušnosť zúčastnených strán. Ak by išlo o právnickú osobu, je potrebné uviesť názov, sídlo a identifikačné číslo, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti. V zmluve musí byť uvedený predmet daru, čo znamená, že je nutné presne ho určiť a opísať. Z toho musí byť zrejmé, o aký premet daru ide, aby nedošlo k zámene s inou vecou. Zároveň sa v listine môže dohodnúť aj spôsob, miesto a čas odovzdania daru. Právny úkon darovania musí byť v zmluve uvedený tak, aby bolo jasné, že darca bezodplatne prenecháva dar obdarovanému a obdarovaný tento dar prijíma. V neposlednom rade nesmie v dohode chýbať označenie miesta, dátum jej uzavretia a vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného.

2. Vrátenie daru
Daroval som synovi záhradu. Teraz sa však ku mne správa tak, že som presvedčený, že ma iba využil. Môžem od neho žiadať, aby mi záhradu vrátil späť?
Podstatou záväzného darovacieho vzťahu je povinnosť darcu odovzdať dar a právo obdarovaného požadovať jeho odovzdanie riadne a včas. Darca však môže žiadať vrátenie daru, a to napríklad v situácii, ak sa obdarovaný, či už k nemu alebo k členom jeho rodiny, správa takým spôsobom, že svojím správaním hrubo porušuje dobré mravy.

Odpovedá Milan Ficek, advokát a líder tímu z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková

3. Darovanie majetku
Chcela by som darovať majetok svoje dospelej dcére. Čo by nemalo v darovacej listine chýbať?
V takejto zmluve musí byť uvedený predmet daru, čiže to, či chcete darovať peniaze, nehnuteľnosť alebo hnuteľnú vec. Zároveň je dôležité uviesť, či ide o bezodplatný prevod vlastníctva a vyhlásenie obdarovaného, že dar prijíma. Darovacia zmluva je dvojstranný právny úkon, a preto sa vyžadujú dva prejavy vôle, teda vôľa darovať a vôľa prijať dar. Nikto nemôže darovať niečo, čo obdarovaný nechce. Ak je predmetom darovania nehnuteľnosť, zmluva musí obsahovať minimálne 15 povinných náležitostí, inak by kataster zmluvu vrátil, aby sa urobila jej oprava.


4. Určenie daru
Na čo treba dať pozor, aby darovanie nebolo spochybnené?
Vždy je dobré, ak sa zmluva uzavrie písomne. Pri nehnuteľnostiach to inak ani nie je možné. Ak ide o vec, ktorá nie je určená druhovo, ako napríklad auto, je potrebné, aby bola darovaná vec dostatočne presne určená, aby nemohlo dôjsť k pochybnostiam. Ak sa totiž napíše do darovacej zmluvy, že darca daruje svoje auto a má pritom dve autá, tak je zmluva neplatná pre neurčitosť.

5. Prevod vlastníctva
Je rozdiel v tom, ak chce osoba darovať hnuteľný alebo nehnuteľný majetok?
Áno, je v tom rozdiel. Darovacia listina, ktorou chce osoba darovať nehnuteľnosť, musí byť písomná, inak je absolútne neplatná. Vlastnícke právo pri nehnuteľnosti prechádza na obdarovaného až zápisom v katastri, respektíve vkladom do katastra. Pri hnuteľných veciach, ak to nie je dohodnuté inak, vlastnícke právo prechádza z darcu na obdarovaného odovzdaním daru.

6. Neplatná listina
Za akých podmienok sa môže stať darovacia zmluva neplatnou?
Môže sa tak stať v situácii, keď by niekto daroval nehnuteľnosť bez písomnej zmluvy, čiže by sa toto darovanie dohodlo len ústne. Ďalšou možnosťou, keď by bolo darovanie neplatné, je, keby dar nebol riadne špecifikovaný. Napríklad, keď darca uvedie, že daruje peniaze, avšak neuvedie sumu alebo menu. Dôvodov na spochybnenie darovania môže byť veľa. Darca tiež musí obdarovaného upozorniť na prípadný chybu darovanej veci, aj keď za ňu vlastne nedostane zaplatené. Chyba totiž môže spôsobiť škodu na majetku obdarovaného a ak darca na chybu neupozornil, môže byť zodpovedný za vzniknutú škodu. Nie každá chyba však umožňuje kupujúcemu od zmluvy odstúpiť. Je to možné iba vtedy, keď to buď povoľuje zákon, alebo keď je to uvedené v zmluve. Preto je dobré už priamo v kúpnej listine spísať, kedy môže kupujúci či predávajúci od zmluvy odstúpiť.


7. Hnuteľný majetok
Je možné, aby som daroval majetok svojim rodičom bez toho, aby sme spísali zmluvu?
Nehnuteľný majetok môže byť vždy darovaný len na základe písomnej darovacej listiny. Hnuteľné veci sa však môžu darovať aj na základe ústnej dohody. Keďže však o tom nie je písomný doklad, treba mať na pamäti, že v prípade potreby sa môže ťažko dokazovať, čo a kedy sa darovalo.

8. Dohoda o predaji
Zdedil som po rodičoch byt a rád by som ho predal sestre. Je k tomu potrebná

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.