29.08.2018, 23:40

Cudzinca zamestnáte iba s povolením

Občania Únie sa u nás môžu zamestnať bez obmedzení, to však neplatí pre občanov takzvaných tretích krajín. Napriek tomu, že firmy nevedia obsadiť niektoré pracovné pozície, zamestnať cudzinca znamená pre ne obrniť sa veľkou dávkou trpezlivosti.

Cudzinca zamestnáte iba s povolením
Zdroj: Reuters

A. UZAVRETIE PRACOVNEJ ZMLUVY

1. Nahláste voľné pracovné miesto
Musíte ho nahlásiť na úrade práce príslušnom podľa miesta výkonu práce najmenej 20 pracovných dní predtým, než takáto osoba požiada o pobyt s cieľom zamestnania. Oznámite to buď osobne, písomne, telefonicky, alebo elektronicky cez stránku Internetového sprievodcu trhom práce www.istp.sk. Musíte zaznačiť, že máte záujem zamestnať štátneho príslušníka tretej krajiny. Nie je to potrebné v niektorých
prípadoch, napríklad, ak má firma nedostatok ľudí a ku dňu podania žiadosti o prechodný pobyt má zamestnaných menej ako 30 percent cudzincov z krajín mimo Európskej únie. Ak sa po 20 dňoch nepodarilo obsadiť miesto naším uchádzačom o zamestnanie, vydáte štátnemu príslušníkovi tretej krajiny
prísľub na zamestnanie alebo s ním uzavriete pracovnú zmluvu. Ak vyznačíte aj podmienku ovládania cudzieho jazyka, úrad je povinný zohľadniť to, len ak ide o profesiu, pri ktorej je ovládanie jazyka nevyhnutné.

2. Postup uchádzača o prácu
Cudzinec vyplní formulár žiadosti o udelenie prechodného pobytu. Priloží najmä pracovnú zmluvu alebo prísľub firmy na zamestnanie – akceptuje sa len určený formát prísľubu. Ďalšími dokladmi preukáže účel pobytu, bezúhonnosť, vzdelanie, finančné zabezpečenie a potvrdenie, že má na Slovensku ubytovanie.
Doklady, ktoré vydá cudzí štátny orgán, musia obsahovať vyššie overenie, to znamená, musia byť superlegalizované, obsahovať apostille. Najmä tam, kde nemá naša krajina zastúpenie, môže získanie takého overenie trvať aj niekoľko týždňov. Žiadosť s dokladmi doručí najskôr po uplynutí 20 pracovných dní odo dňa ohlásenia voľného miesta, na ktoré chce nastúpiť, vo svojej krajine na slovenský zastupiteľský
úrad alebo na naše oddelenie cudzineckej polície príslušnej podľa adresy svojho ubytovania. Cudzinecká polícia má na rozhodnutie o žiadosti lehotu 90 dní. V kratšej 30-dňovej lehote rozhodne, ak štátny príslušník tretej krajiny pracuje pre zahraničného investora na Slovensku a zároveň je občanom členského
štátu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj, pracuje pre významného zahraničného investora na Slovensku alebo pracuje pre centrum podnikových služieb.

POZOR!
Policajný útvar vydá príslušníkovi tretej krajiny spolu s dokladom o pobyte aj doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“, v ktorom uvedie názov, adresu a identifikačné číslo zamestnávateľa, miesto výkonu,
druh práce a obdobie zamestnania. Ak sa to nedodrží, povolenie na pobyt sa mu môže zrušiť. Plánovaná zmena zamestnávateľa sa preto musí nahlásiť úradu práce najmenej 20 pracovných dní pred tým, než túto zmenu ohlási cudzinec na príslušnom útvare polície. Úrad práce bude znovu posudzovať, či na nové miesto nie je možné zamestnať nášho uchádzača. Ak nie, polícia vydá znovu doklad „Dodatočné údaje o zamestnaní“.

B. SEZÓNNE PRÁCE – S POVOLENÍM NA ZAMESTNANIE

1. Ohláste brigádnické miesto
Aspoň 15 pracovných dní predtým, než cudzinec požiada o povolenie na zamestnanie, ohlásite voľné miesto na úrade práce, v obvode ktorého bude pracovať. Ohláste to buď osobne, písomne, telefonicky, elektronicky alebo cez stránku www.istp.sk. Musíte uviesť, že máte záujem o príslušníka tretej krajiny. Povolenie na zamestnanie potrebuje, ak bude vykonávať sezónne zamestnanie najviac 90 dní počas 12 po sebe nasledujúcich mesiacov. Predkladáte tiež čestné vyhlásenie o tom, že ste v posledných piatich rokoch neporušili zákaz nelegálneho zamestnávania, nemali uloženú pokutu za porušenie pracovných podmienok, potvrdenie ubytovacieho zariadenia, že cudzinca počas prác ubytuje a tiež kópiu rozhodnutia regionálneho úradu verejného zdravotníctva, že ubytovňa spĺňa hygienické požiadavky.

2. Štátny príslušník podá žiadosť
Po uplynutí 15 pracovných dní potom, čo zamestnávateľ nahlásil voľné miesto, podá uchádzač o brigádu žiadosť o udelenie povolenia na zamestnanie na určenom formulári. Podáva ho na úrade práce, v obvode ktorého bude brigádovať. Môže tak urobiť sám alebo na tento úkon splnomocní budúceho zamestnávateľa. Ak je splnomocnenie v cudzom jazyku, vyžaduje sa jeho súdnoznalecký preklad.

POZOR!
Postup sa nevzťahuje napríklad na prípady vnútropodnikových trasferov v trvaní najviac do 90 dní. Treba ho však dodržať aj, ak chce príslušník tretej krajiny získať povolenie na zamestnanie a má udelený prechodný pobyt na účel zlúčenia rodiny a to v období do uplynutia roka od udelenia takého povolenia. Tiež, ak má postavenie osoby s dlhodobým pobytom v člensk

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.