17.09.2018, 00:00

Vždy si overte nielen vlastníka, ale aj ťarchy a záložné práva

Časom zistíte, že auto, ktoré ste len nedávno kúpili z druhej ruky, bolo havarované, alebo príde exekútor a zabaví ho. Prípadne sa objavia niektoré nedostatky, ale predávajúci vás presviedčal, že je bezchybné a funguje ako hodinky. Na takéto tvrdenia by ste sa spoliehať nemali.

Vždy si overte nielen vlastníka, ale aj ťarchy a záložné práva

Na rozdiel od nehnuteľností, hnuteľné veci, napríklad ojazdené vozidlá alebo nábytok, sa predávajú obyčajne bez nejakých kúpnych zmlúv. Ak však ide o veci väčšej hodnoty, nemali by ste to nechať len na ústnu dohodu. Uzavrite kúpnu zmluvu vždy písomne a dbajte na každý detail.

Pozor na skryté nedostatky
„Klientom odporúčame zamerať sa vždy na prípadné chyby, ktoré by prevádzaná vec, či už ide o hnuteľnú alebo nehnuteľnú, mohla v čase kúpy mať,“ vraví advokát Róbert Bános. Pokiaľ ide o kúpnu zmluvu, ktorej predmetom je prevod nehnuteľnosti, upozorňuje na ustanovenie Občianskeho zákonníka, podľa ktorého, ak „ide o zjavné chyby alebo o chyby, ktoré možno zistiť z príslušnej evidencie nehnuteľností, nemožno uplatňovať nárok zo zodpovednosti za chyby, ibaže scudziteľ výslovne ubezpečil, že vec je bez akýchkoľvek chýb“. Z tohto podľa advokáta opätovne vyplýva povinnosť pre vás ako kupujúceho, aby ste si v katastri nehnuteľností overili, či je predávajúci skutočným vlastníkom, či je v kúpnej zmluve správna výmera prevádzaných nehnuteľností, ďalej či nie sú zaťažené záložným právom, o ktorom kupujúci nemal vedomosť. „V katastri nájdu aj zápis o prípadnom vecnom bremene v prospech tretích osôb. Odporúčame prekontrolovať si celú nehnuteľnosť či požiadať o potvrdenie bezchybnosti stavby statika alebo si vyžiadať k nahliadnutiu znalecký posudok, ak ním predávajúci disponuje,“ radí advokát Bános. Takto sa dajú ešte pred kúpou odhaliť zjavné chyby.

Sporné ustanovenie
Pozornosť by ste mali zbystriť, ak predávajúci uvedie v kúpnej zmluve, že „nehnuteľnosť sa predáva v stave, v akom stojí a leží“. Advokát upozorňuje na Občiansky zákonník. V ňom stojí: „Ak sa vec prenechá, ako stojí a leží, nezodpovedá scudziteľ – teda predávajúci – za jej chyby, ibaže vec nemá vlastnosť, o ktorej scudziteľ vyhlásil, že ju má, alebo ktorú si nadobúdateľ výslovne vymienil.“ Takéto ustanovenie v zmluve zbavuje kupujúceho možnosti uplatniť si zodpovednosť za zistené chyby. „Podpisom zmluvy totiž potvrdil, že stav kupovanej veci je taký, aký v čase predaja bol,“ varuje advokát.


Spôsob úhrady ceny
Problematické môže byť aj ustanovenie o spôsobe, akým sa má uhradiť kúpna cena. Zákon o obmedzení platieb v hotovosti zakazuje vykonávať platby v hotovosti, ktoré prevýšia sumu 15-tisíc eur, ak ide o platby medzi fyzickými osobami – nepodnikateľmi. V prípade, že zmluvnými stranami sú podnikatelia, platba v hotovosti nesmie presiahnuť sumu päťtisíc eur. Záväzné je to aj vtedy, ak kúpna cena nie je uhradená jednorazovo, ale postupne, pretože podstatná je vždy jej celková suma. „Ak je napríklad kúpna cena stanovená na sumu 30-tisíc eur, platí, že táto suma môže byť uhradená jedine bezhotovostne, a to i vtedy, ak by bola uhradená v dvoch splátkach po 15-tisíc eur,“ upozorňuje Bános. Rovnako dôležité je podľa advokáta presne vymedziť aj splatnosť kúpnej ceny. „Musí byť jasne uvedené, či sa vypláca v deň podpisu zmluvy, alebo v iný termín uvedený v zmluve.“


Tieto ďalšie ustanovenia nesmiete v zmluve o prevode nehnuteľnosti vynechať
Zmluvné strany: Podstatné sú identifikačné údaje strán, najmä meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý pobyt, štátna príslušnosť, ak ide o fyzickú osobu, a ak ide o právnickú osobu, názov, sídlo a identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti. Častým nedostatkom totiž je, že muži neuvádzajú svoje rodné priezvisko, čo je chyba.


– Predmet zmluvy: Dôležité je nehnuteľnosť správne označiť, a to listom vlastníctva, parcelným číslom, označením registra C alebo registra E k pozemku, pozemkom, na ktorom leží, uvedením druhu pozemku, výmery, tiež katastrálneho územia, druhom stavby, súpisného čísla stavby a podobne.


Podiel: Rovnako treba uviesť, v akom podiele sa táto nehnuteľnosť na kupujúceho prevádza.


Byt: V prípade, že sa prevádza byt, je nevyhnutné uviesť, čo všetko byt tvorí, čo tvorí vybavenie bytu, čo spoločné časti a spoločné zariadenia bytového domu.


Veľkosť podielu: Podstatné je i vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plô

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.