18.09.2018, 00:00

Minimálne mzdové nároky treba dodržať

Predavačky, skladníci, šoféri, ale aj sektor ubytovacích a stravovacích služieb. V týchto profesiách a odvetviach zamestnávatelia najčastejšie porušujú mzdové predpisy a sú aj na čiernej liste inšpektorátov práce.

Minimálne mzdové nároky treba dodržať
Zdroj: Peter Mayer

Informačný systém ochrany práce zaznamenáva najčastejšie porušovanie tých ustanovení Zákonníka práce, ktoré upravujú minimálne mzdové nároky zamestnancov v sektoroch veľkoobchod a maloobchod, doprava a skladovanie a sektor ubytovacích a stravovacích služieb. Inšpektori preto upozorňujú, že povinnou náležitosťou každej pracovnej zmluvy sú popri druhu práce, jeho stručnej charakteristike, mieste výkonu práce a dni nástupu do práce aj mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve. „Zodpovedať musia príslušnému stupňu náročnosti práce zamestnanca. Zamestnávateľ pritom musí brať do úvahy najnáročnejšiu pracovnú činnosť, ktorú od svojho zamestnanca bude vyžadovať v rámci druhu práce uvedeného v pracovnej zmluve,“ upozorňuje Ladislav Kerekeš, hovorca Národného inšpektorátu práce. Pripomína aj, že v kolektívnej zmluve môžu byť mzdové podmienky ešte výhodnejšie.

Podmienky v zmluve
Pracovná zmluva je dvojstranný právny akt a jej podpísaním sa stáva záväznou pre obe zmluvné strany, tak pre zamestnanca, ako aj pre zamestnávateľa. Podpisom pracovnej zmluvy prejavujú obe súhlas s jej obsahom. Zákonník práce pamätá aj na zamestnanca, ktorý sa napríklad z nevedomosti dohodne so zamestnávateľom na mzde, ktorá je nižšia, než aká by mu patrila. „Zamestnávateľ je povinný vždy poskytnúť zamestnancovi mzdu najmenej v sume príslušného minimálneho mzdového nároku,“ podčiarkuje Kerekeš.

Zamestnanec môže v takomto prípade osloviť zamestnávateľa s požiadavkou o uspokojenie svojich nárokov z pracovného pomeru. Ďalšou možnosťou je obrátiť sa na odborovú organizáciu, ak v podniku funguje, alebo podať podnet na miestny príslušný inšpektorát práce. „Naše inšpektoráty vykonávajú dozor nad dodržiavaním pracovnoprávnych predpisov a mzdových podmienok. Keďže nevyplatenie mzdy alebo jej časti je trestný čin, zamestnanec sa môže s vecou obrátiť aj na orgány činné v trestnom konaní a v konečnom dôsledku i podaním žaloby na príslušný súd, či pokúsiť sa o mimosúdne vyrovnanie prostredníctvom mediácie,“ radí hovorca.

Kto posúdi náročnosť práce
Zamestnávateľ je ten, kto ku každému pracovnému miestu musí priradiť príslušný stupeň. Je ich šesť a s charakteristikami náročnosti ich obsahuje príloha Zákonníka práce. „Správnosť zaradenia pracovného miesta do stupňa náročnosti práce vo všeobecnosti vie posúdiť každý inšpektor práce, ak má k dispozícii všetky relevantné podklady,“ vraví Kerekeš. Na základe výsledkov inšpekcie práce a podľa závažnosti zistených skutočností je inšpektor práce oprávnený nariadiť odstránenie zistených nedostatkov ihneď alebo v lehotách, ktoré určí. V odôvodnených prípadoch zamestnávateľovi uloží pokutu a môže preveriť plnenie opatrení, ktoré uložil aj pri následnej kontrole. To však zamestnancom nepomôže, svoje mzdové nároky si musia presadiť sami. Ak sa im to nepodarí u zamestnávateľa, tak aj cestou súdu, a to dokonca aj spätne.


„Ak zamestnávateľ nerešpektuje nariadenie inšpektora práce, prípadne, ak zamestnanec disponuje hodnovernými dokladmi, ktoré potvrdzujú jeho nároky a sú iné, než závery inšpekcie práce, ktoré vychádzajú z dokladov predložených kontrolovaným subjektom, môže sa domáhať svojich nárokov cestou súdu v občianskoprávnom konaní. Inšpektoráty práce totiž nemajú vo veciach sporov rozhodovaciu právomoc, tá je ponechaná výlučne súdom,“ objasňuje hovorca. Pripúšťa však, že závery inšpekcie môžu byť dôkazom v súdnom konaní, avšak aj to je na rozhodnutí sudcu.


Lehotu troch rokov, po ktorých sa nároky na vyššie ohodnotenie premlčia, odporúča využiť aj Peter Klec, vedúci inšpektor práce prešovského inšpektorátu. „Zamestnanci by sa mali domáhať žalobou na príslušnom súde, ktorý jediný je oprávnený o týchto nárokoch rozhodnúť. Za každých okolností, aj v prípade negatívneho posúdenia nárokov zamestnanca na vyšší stupeň náročnosti pracovného miesta, odporúčame zamestnancom túto možnosť využiť.“ V tomto kraji zistili za január až august spolu 34 nedostatkov u 18-tich zamestnávateľov a vlani u 34 zamestnávateľov 59 prípadov nižšieho mzdového ohodnotenia.

Aký je minimálny nárok na mzdu podľa náročnosti práce

Stupeň náročnosti Koeficient Minimálna mzda

1 1,0 480 eur

2 1,2 576 eur

3 1,4 672 eur

4 1,6 768 eur

5 1,8 864 eur

6 2,0 960 eur


1148

je počet porušení ustanovení Zákonníka práce súvisiacich s minimálnymi mzdovými nárokmi. Národný inšpektorát práce ich zaevidoval na celom Slovensku v období od 1. januára 2017 do 31. augusta 2018.

Aký je podiel zamestnancov so mzdou tesne nad minimálnou
Podľa odvetví

Odvetvie Podiel zamestnancov s hrubou mesačnou mzdou do

500 eur/mes. 530 eur/mes.
Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov 4,49 % 6,69 %
Ťažba a dobývanie 1,38 % 1,98 %
Priemyselná výroba 3,13 % 4,46 %
Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 0,11 % 0,25 %
Dodávka vody; odvod odpad. vôd, odstraň. odpadov 3,53 % 5,94 %
Stavebníctvo 9,46 % 11,47 %
Veľkoobchod a maloobchod; oprava motor. vozidiel 4,78 % 6,30 %
Doprava a skladovanie 2,01 % 2,96 %
Ubytovacie a stravovacie služby 28,05 % 34,23 %
Informácie a komunikácia 0,41 % 0,85 %
Finančné a poisťovacie činnosti 0,01 % 0,05 %
Činnosti v oblasti nehnuteľností 5,76 % 8,33 %
Odborné, vedecké a technické činnosti 5,55 % 6,71 %
Administratívne a podporné služby 11,73 % 15,60 %
Verejná správa a obrana; povinné sociálne zabezpečenie 10,87 % 13,55 %
Vzdelávanie 7,85 % 11,88 %
Zdrav

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.