19.09.2018, 00:00

Požadované práce a ich cenu uveďte v dohode

Ak kvalita diela nebola záväzne stanovená ani výslovne dohodnutá, majster či firma ako podnikateľ musí dielo dodať v obvyklej kvalite. Zhotoviteľ musí pri prácach postupovať odborne. Ak tak neurobí, zákazník je s jeho výkonom nespokojný, môže od zmluvy o dielo odstúpiť. Na to, čo všetko musí listina obsahovať, upozorňuje Martin Vasiľ, advokát a konateľ advokátskej kancelárie Vasiľ, Šimonovič & partners.

Požadované práce a ich cenu uveďte v dohode
Zdroj: Dreamstime

A. Údaje o spoločnosti/živnostníkovi v rozsahu: obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo organizácie, daňové identifikačné číslo organizácie a kontaktné údaje.

B. Údaje o klientovi v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, dátum narodenia a kontaktné údaje.

C. Rozsah prác, potrebných materiálov a odsúhlasená cenová ponuka.

D. Dátum začiatku a ukončenia prác.

E. Špecifikácia miesta, kde budú práce vykonávané.

F. Zmluva by ďalej mala obsahovať dohodnuté zmluvné pokuty, konečnú celkovú cenu vrátane dane z priznanej hodnoty, rozpočet, záručnú lehotu, odovzdávací protokol, možnosť odstúpenia od zmluvy a poistenie spoločnosti pre prípad vzniku škody.


Vzor:
Zmluva o dielo

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení medzi:

A. Zhotoviteľ :

..........................
Sídlo: ..........................
IČO: ..........................
IČ DPH: ..........................
DIČ: ..........................
Zapísaný v obchodnom registri vedenom Okresným súdom ..........................
Konajúci: ..........................

a

B. Objednávateľ:

.......................... Sídlo: ..........................
IČO: ..........................
Konajúca: ..........................

I.
Úvodné ustanovenie

1. Objednávateľ realizuje nasledujúci projekt:

.......................... (ďalej len „projekt“)

2. Zmluvné strany tejto zmluvy s cieľom realizácie projektu uvedeného v bode 1 tohto článku tejto zmluvy, a teda s cieľom realizácie projektu s predmetom zákazky: .......................... uzatvárajú túto zmluvu o dielo.

II.
Predmet zmluvy
C.
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa, že pre objednávateľa zhotoví dielo – .......................... potrebné na realizáciu projektu podľa článku I tejto zmluvy, a to v nasledujúcom rozsahu:
.......................... (ďalej len „dielo“)
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že na vykonanie prác podľa bodu 1 tohto článku zmluvy má potrebné oprávnenie a vedenie prác zaistí osobami odborne spôsobilými.
III.
Čas plnenia diela

D. 1. Lehota na zhotovenie diela, ak osobitným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je písomný a riadne očíslovaný a ktorý sa podpisom oboma zmluvnými stranami stáva súčasťou tejto zmluvy, nie je dohodnuté inak, je nasledujúca:

Termín začatia diela: .............................
Termín ukončenia diela: ........................

2. Riadnym ukončením diela na účely tejto zmluvy sa rozumie podpísanie zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela v súlade s touto zmluvou.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela najmä v prípade:

a) vyššej moci, pričom za vyššiu moc sa na účely tejto zmluvy považujú prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán ani ich nemôžu ovplyvniť, t. j. najmä vojna, mobilizácia, teroristický útok, živelná pohroma, neočakávané prírodné javy, extrémne klimatické podmienky, ktoré bránia vykonaniu diela,
b) príkazov, zákazov, zmien diela a obmedzení zo strany orgánov štátnej správy, samosprávy, inšpekcie a pod., ak neboli vyvolané konaním, resp. nekonaním zhotoviteľa,
c) neposkytnutie včasného a riadneho spolupôsobenia objednávateľa, najmä meškanie s odovzdaním projektu alebo staveniska objednávateľom, alebo poskytnutia ním riadne očakávanej súčinnosti s cieľom riadneho plnenia predmetu tejto zmluvy.

IV.
Cena diela

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela vo výške ................ bez DPH.
2. Odmena je splatná ................
3. Odmena zahŕňa všetky náklady a výdavky zhotoviteľa diela, ktoré mu v súvislosti so zhotovením diela vzniknú.

V.
Miesto plnenia diela

E. 1. Miestom plnenia diela je ...........................

VI.
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody

1. Vlastnícke právo k dielu patrí objednávateľovi.
2. Nebezpečenstvo škody na diele znáša po celý čas zhotoviteľ diela.


VII.
Podmienky zhotovenia diela

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.