25.09.2018, 00:00

Obdarovaný môže dar odmietnuť

Darovať je možné hnuteľný aj nehnuteľný majetok. Pri hnuteľnom je potrebné spísať darovaciu zmluvu len vtedy, ak by malo k odovzdaniu daru dôjsť s časovým odstupom. Pri nehnuteľnom majetku však musíte darovaciu listiny podpísať vždy. O príkladoch z praxe hovoria odborníci.

Obdarovaný môže dar odmietnuť
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Mojmír Plavec, advokát z advokátskej kancelárie Plavec & Partners

1. Symbolická cena
Rodičia sa rozhodnú rozdeliť deťom nehnuteľnosti. Aké majú možnosti?
Možností, ako tak urobiť, je niekoľko. V praxi sa najviac využíva darovanie. Ojedinelé nie sú ani kúpne zmluvy medzi blízkymi so symbolickou kúpnou cenou. Tu však hrozí, že ak dôjde k nezhodám, môže byť takáto zmluva vyhodnotená ako neplatný právny úkon. Rovnako je potrebné rozlišovať, či ide o manželov a majetok, ktorý patrí do ich bezpodielového spoluvlastníctva, keď sa na prevod vyžaduje súhlas oboch.

2. Situácia po rozvode
Čo ak partneri nie sú manželmi a majú byt, pozemok či inú nehnuteľnosť každý len na svojom mene? Potrebujú na darovanie nejaký súhlas partnera?
Ak je vo výlučnom majetku jedného z nich, ten nepotrebuje súhlas druhého. Často sú však podielovými spoluvlastníkmi. Táto situácia nastáva najmä po rozvode a zrušení bezpodielového spoluvlastníctva, keď ani jeden z manželov nie je finančne schopný vyplatiť toho druhého. V prípade podielového spoluvlastníctva môže každý z rodičov disponovať len svojím spoluvlastníckym podielom.

3. Predkupné právo
A čo predkupné právo spoluvlastníka, platí aj v prípade darovania?
Ak sa daruje spoluvlastnícky podiel, majú ostatní spoluvlastníci predkupné právo. To neplatí, ak ide o darovanie blízkej osobe, napríklad deťom predávajúceho. Ak by však jeden zo spoluvlastníkov daroval podiel osobe, ktorá blízkou osobou nie je, povinný je ponúknuť svoj podiel najskôr ostatným spoluvlastníkom. Inak má spoluvlastník právo domáhať sa od nadobúdateľa podielu, aby mu vec bola ponúknutá na predaj, alebo sa domáhať vyslovenia relatívnej neplatnosti právneho úkonu, ktorým došlo k porušeniu predkupného práva spoluvlastníka.


4. Maloleté dieťa
Obdarovaným môže byť aj maloletý potomok. Ten asi zmluvu uzavrieť nemôže. Kto to za neho urobí?
Dieťa pred dovŕšením 18. roku života nemá v plnom rozsahu spôsobilosť na právne úkony, a teda ani spôsobilosť na uzavretie zmluvy. Zastúpený musí byť kolíznym opatrovníkom a  zmluvu musí schváliť súd. Až potom je možné zavkladovať ju na katastri nehnuteľností.

5. Dedičské konanie
V prípade smrti rodiča, ktorý svojho potomka obdaroval, sa podiel na dedičstve zníži?
V rámci dedičského konania platí, že ak zomrie jeden z rodičov – manželov, dedia v rámci prvej dedičskej skupiny deti a manžel poručiteľa, každý rovným dielom. Aby nedošlo k ukráteniu niektorého z dedičov, do dedičstva sa započítava to, čo dedič bezodplatne dostal darom od poručiteľa za jeho života, pokiaľ nejde o bežné darovanie. V dedičskom konaní sa tak jeho podiel na dedičstve znižuje. V záujme majetkového usporiadania ešte za života rodičov nie sú ojedinelé ani prípady zanechania závetu.

6. Dvojstranný úkon
Zanechať závet alebo uzavrieť darovaciu zmluvu, čo je lepšie?
Darovaciu zmluvu treba chápať ako dvojstranný právny úkon. Na jednej strane je darca, ktorý sa rozhodne bezplatne prenechať nehnuteľnosť obdarovanému, a na druhej obdarovaný, ktorý dar prijíma. Je teda zrejmé, že vôľu musia prejaviť obe zmluvné strany – darca aj obdarovaný. Základným predpokladom darovania je tiež jeho bezodplatnosť a ak je predmetom daru nehnuteľnosť, zmluva musí byť vyhotovená v písomnej forme. Darca vás musí tiež upozorniť na nedostatky, o ktorých vie. Ak má totiž darovaná vec alebo nehnuteľnosť nedostatky, na ktoré vás neupozornil, môžete vec vrátiť. Darca sa, naopak, môže domáhať vrátenia daru, ak by ste sa správali k nemu alebo členom jeho rodiny tak, že tým hrubo porušujete dobré mravy.

7. Uloženie závetu
Dá sa darovať majetok aj v závete? A je možné, aby v ňom rodičia vynechali niektoré z detí?
Rodičia v ňom môžu sami určiť, čo ktoré dieťa po ich smrti nadobudne. Tu by však mali mať na pamäti zákonnú ochranu neopomenuteľných dedičov. Majetkové nároky im garantuje Občiansky zákonník. Maloletí potomkovia poručiteľa, nielen jeho vlastné deti, ale aj tie, ktoré si osvojil, musia dostať aspoň toľko, koľko predstavuje ich dedičský podiel zo zákona. Ak sú dedičmi plnoletí, tí musia dostať aspoň toľko, koľko predstavuje jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. Ak tomu závet odporuje, je v tejto časti neplatný. Odporúčam ho preto zriadiť u notára, ktorý dohliadne na jeho formálne náležitosti. Ide totiž o prísne formalistický právny úkon. Závet notár uloží do Notárskeho centrálneho registra závetov, čím zabezpečí, že sa nestratí a otvorí až v dedičskom konaní.

8. Vecné bremeno
Môže si dať priamo do darovacej zmluvy darca aj výhradu, že chce napríklad v byte, ktorý daroval, alebo v rodin

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.