25.09.2018, 11:55

O pôdu požiadajte pozemkový fond

Ak chcete začať s podnikaním v poľnohospodárstve, ale nevlastníte žiadnu pôdu, môžete si ju prenajať. Pozrite si sedem rád, v čom vám môže pomôcť Slovenský pozemkový fond.

O pôdu požiadajte pozemkový fond
Zdroj: Reuters

1. Mladý farmár
Plánujem sa stať samostatne hospodáriacim roľníkom. Ako mladý farmár však nemám pôdu, ktorú by som obrábal. Išlo by o katastrálne územie Trstená. Je možné prenajať si nejakú pôdu od pozemkového fondu? Ak áno, tak za akú cenu? 

Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Cena nájmu závisí od účelu nájmu a bližšie informácie sa dajú získať na príslušnom regionálnom odbore. 

Ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu podľa jednotlivých druhov pozemkov sa vypočíta nasledovne dvoma spôsobmi. 

Prvý spôsob je, že sa ročné nájomné za prenajatú poľnohospodársku pôdu vypočíta ročnou sadzbou 2,20 percenta z hodnoty poľnohospodárskej pôdy pri všetkých druhoch poľnohospodárskych pozemkov, vodných a ostatných plochách mimo zastavaných areálov hospodárskych dvorov.

Druhou možnosťou je, že ročné nájomné za prenajaté zastavané plochy bez ohľadu na ich umiestnenie, ako aj pri všetkých pozemkoch v areáloch hospodárskych dvorov bez ohľadu na ich druh, sa vypočíta ročnou sadzbou 3,667 percenta z hodnoty poľnohospodárskej pôdy.

S písomnou žiadosťou ohľadne tejto veci je vhodné obrátiť sa na príslušný regionálny odbor. Kontakt je uvedený na webovej stránke Slovenského pozemkového fondu. 

Regionálny odbor následne posúdi žiadosť a písomne oznámi, či pristúpi k prenájmu žiadaného pozemku. Regionálny odbor je kompetentný na riešenie danej veci až do zdokumentovania všetkých podkladov.

2. Nájomné pozemky
Dovolil by som sa informovať ohľadne nájomného za pozemky nezistených vlastníkov. Pozemky, ktoré boli vedené s nezisteným vlastníkom, boli prenajímané Slovenským pozemkovým fondom.

Údaje k pozemkom však boli následne doplnené, a tak už majú vlastníka zapísaného v katastri. Je možné, aby si takýto vlastník žiadal spätne uhradené nájomné od pozemkového fondu, ktorý ho poberal v čase, kým pozemky nemali zisteného vlastníka? A ak áno, tak za aké obdobie spätne?

Jedným z oprávnení fondu nakladať s pozemkami nezisteného vlastníka je aj oprávnenie pozemky prenajímať. Oprávnenia Slovenského pozemkového fondu k uvedeným pozemkom zanikajú doručením výpisu z katastra nehnuteľností a týmto výpisom vlastník tiež preukazuje vlastníctvo k týmto pozemkom. 

Príjem z prenájmu pozemku v čase, keď sa nepozná jeho vlastník, patrí podľa zákona iba pozemkovému fondu.

3. Výmera pôdy
Skončil som poľnohospodársku univerzitu a veľmi rád by som sa zaregistroval ako mladý poľnohospodár, teda ako samostatne hospodáriaci roľník. Dostal som sa do problému, ako väčšina začínajúcich poľnohospodárov. Mám totiž malú výmeru pôdy, na ktorej by som mohol hospodáriť. 

Chcel by som si zobrať od Slovenského pozemkového fondu do prenájmu pôdu, ktorá sa nachádza v našom katastrálnom území, no keďže v našom katastrálnom území hospodári viacero roľníkov, nie som si istý, či túto pôdu už niektorý z nich nemá v prenájme. Ide o katastrálne územie Malé Lednice v okrese Považská Bystrica. Ako môžem zistiť, ktoré pozemky sú voľné?

Slovenský pozemkový fond prenajíma nehnuteľnosti na poľnohospodárske účely podľa zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov. Tu sú uvedené aj podrobnosti o podmienkach prenajímania, predaja, zámeny a nadobúdania nehnuteľností pozemkovým fondom.

S konkrétnou žiadosťou je vhodné obrátiť sa na Regionálny odbor Považská Bystrica. Kontakt je dostupný na webovej stránke pozemkového fondu. 

4. Dedičské konanie
V rodine máme pozemky, ktoré sú evidované na môjho prastarého otca a je tam uvedené, že správcom je Slovenský pozemkový fond. Tieto pozemky by sme chceli na základe dedičských konaní previesť do nášho vlastníctva. Ako postupovať a na koho sa obrátiť?
V tejto záležitosti sa musíte obrátiť na príslušný súd, aby sa začalo dedičské konanie o novoobjavenom majetku. Zároveň budete musieť súdu predložiť dôkazy, že ide o vašich právnych predchodcov.

5. Fyzická osoba
Mám záujem o pozemok, ktorý vlastní pozemkový fond. Chcel by som odkúpiť približne dvetisíc štvorcových metrov. Môžem tak ako fyzická osoba urobiť? Povoľuje to zákon?

Slovenský pozemkový fond môže previesť pozemok vo vlastníctve štátu vtedy, ak má pozemok okrem štátu len jedného spoluvlastníka, ktorý vlastní nadpolovičný podiel.

Nie je možné rozdelenie pozemku a pre fond to nie je ani účelné. Pozemkový fond môže tiež previesť pozemok štátu, ak je potrebné zabezpečiť nevyhnutný prístup k  nehnuteľnosti iného vlastníka. Ďalej tak môže urobiť aj vtedy, ak nie je možné pozemok samostatne účelne využiť.

Zároveň tak môže fond urobiť aj v situáciách, keď ide o založenie trvalých porastov, usporiadanie vlastníctva k pozemkom v zastavaných areáloch poľnohospodárskych podnikov alebo správcov lesného majetku štátu, usporiadanie vlastníctva k pozemkom zastavaným inými stavbami a primeraným priľahlým pozemkom, vysporiadanie vlastníctva k pozemkom v záhradkárskych osadách a vysporiadanie vlastníctva k pozemku, na ktorom je založený vinohrad, ovocný sad alebo chmeľnica.

Na kúpu konkrétneho pozemku je potrebné podať písomnú žiadosť na príslušný regionálny odbor, ktorý žiadosť posúdi a písomne oznámi, či pristúpi k predaju žiadaného pozemku.

6. Prevod vlastníctva
Som z Čiech a mám pohľadávku dedičstva voči Slovenskému pozemkovému fondu na základe zmluvy o prevode vlastníctva z roku 2014. Chcela by som si túto pohľadávku vyrovnať. Je možné dostaviť sa v akýkoľvek úradný deň do vášho úradu, alebo je potrebné vopred sa objednať?

Žiadosť o vyplatenie finančnej náhrady z depozitu s notársky overeným podpisom je potrebné zaslať na miestne príslušný regionálny odbor v Košiciach. Adresy a kontakty sú uvedené na stránke pozemkového fondu. 

K žiadosti je potrebné priložiť notársky overenú kópiu osvedčenia o dedičstve spolu s vyznačenou doložkou právoplatnosti a potvrdenie banky o vedení účtu, na ktorý bude finančná náhrada uhrádzaná.

7. Notársky poriadok
Ako si môžem vysporiadať svoje vlastnícke práva pri vydržaní pôdy po 30 rokoch? 

Nehnuteľnosť je možné vysporiadať, ak si uplatníte vydržanie vlastníckeho práva. Najdôležitejšia je skutočnosť, či nehnuteľnosť, ktorá je predmetom žiadosti, je vedená v správe alebo v nakladaní Slovenského pozemkového fondu.

Podľa Notárskeho poriadku vydáva pozemkový fond vyjadrenie, v rámci ktorého konštatuje, či má alebo nemá výhrady k vzniku vlastníckeho práva vydržaním v prospech príslušného žiadateľa. 

Rozhodujúcimi skutočnosťami pri posudzovaní jednotlivých žiadostí je oprávnenie a dobromyseľnosť držby zo strany žiadateľa. 

Aké auto si môžete dovoliť?

Denný prehľad správ emailom

Dostávajte každý deň nové informácie zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.