10.10.2018, 15:17

Licencia chráni autora aj jeho dielo

Hudobník, maliar či pôvodca softvéru. Tí všetci vytvárajú diela, teda stávajú sa autormi, pričom si svoju prácu a jej výsledky bežne dohodnú autorskou zmluvou. Aké podmienky pri tom treba dodržať? Výhody a nevýhody licenčných dokumentov vysvetľujú odborníci.

Licencia chráni autora aj jeho dielo
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Martin Fajnor z portálu onlinezmluvy.sk

1. Licenčná zmluva
Čo musí urobiť objednávateľ, aby mohol vytvorené autorské dielo aj používať?
Pokiaľ vytvoril autor určité dielo na objednávku na základe zmluvy o dielo, môže objednávateľ toto dielo použiť len na účel vyplývajúci zo zmluvy, ak sa zmluvné strany nedohodli inak. Ak si napríklad objednávateľ objedná zhotovenie obrazu, môže si ho vystaviť u seba doma ako dekoráciu. Na takéto použitie diela nemusí s autorom uzatvoriť licenčnú zmluvu. Výtvarné diel má totiž nepochybne slúžiť na estetické a dekoračné účely. 
Ak chce objednávateľ použiť dielo aj na iný účel, ako vyplýva zo zmluvy, môže tak urobiť len na základe uzatvorenej licenčnej zmluvy s autorom. Objednávateľ má teda v takejto situácii povinnosť uzatvoriť s autorom okrem zmluvy o dielo na objednávku aj licenčnú zmluvu.
Ňou môže autor udeliť objednávateľovi, alebo aj inému nadobúdateľovi, súhlas na použitie svojho diela aj na iný účel ako vyplýva zo zmluvy o dielo. V prípade obrazu sa autor s objednávateľom v licenčnej zmluve dohodnú, že objednávateľ môže výtvarné dielo použiť aj komerčne, napríklad v reklame na určitý produkt alebo službu, prípadne že môže výtvarné dielo ďalej upravovať a meniť tak jeho pôvodný vzhľad.  
Každá licenčná zmluva musí obsahovať identifikáciu zmluvných strán, teda autora a nadobúdateľa licencie. V prípade spojenia zmluvy o dielo na objednávku a licenčnej zmluvy do jednej, však nie je potrebné zmluvné strany identifikovať osobitne pre každú zmluvu a postačuje iba jedna identifikácia zmluvných strán. Podstatou licenčnej zmluvy je to, že autor udeľuje určitej osobe súhlas na použitie svojho diela. Licenčná zmluva tak musí obsahovať jednoznačný súhlas autora s použitím dohodnutého diela. V zmluve teda nesmie chýbať jasné určenie diela, na ktoré sa licencia poskytuje.

2. Autor a objednávateľ
Okrem podstatných faktov, ako sú zúčastnené strany a predmet, musí autorská licenčná zmluva obsahovať aj ďalšie náležitosti. Ktoré sú to? 

V zmluve je vhodné uviesť spôsoby použitia, na ktoré sa licencia poskytuje, určiť rozsah licencie, ktorý môže byť neobmedzený alebo obmedzený, taktiež čas, na ktorý sa udeľuje, alebo spôsob jeho určenia. V zmluve by nemalo chýbať aj určenie odmeny alebo spôsobu jej určenia, ktorú nadobúdateľ licencie musí autorovi za licenciu zaplatiť, prípadne treba uviesť, že autor licenciu poskytuje bezodplatne. Nejde však už o podstatné náležitosti a pokiaľ ich licenčná zmluva nebude obsahovať, nebude to mať vplyv na jej platnosť.

Dobrá licenčná zmluva by mala obsahovať aj ďalšie podrobnosti, ako napríklad dohodu o tom, či má byť licencia výhradná alebo nevýhradná. Rozdiel je v tom, že pri výhradnej licencii má právo používať dielo dohodnutým spôsobom len nadobúdateľ licencie a autor preto nemôže takúto licenciu udeliť žiadnej ďalšej osobe, pričom aj sám autor sa musí zdržať sa používania diela spôsobom dohodnutým v zmluve. Pri nevýhradnej licencii môže autor licenciu na používanie diela udeliť aj iným osobám a dielo môže aj sám bez obmedzenia používať.

3. Písomná forma
Musí byť autorská licenčná zmluva vždy písomná, alebo je možné uzavrieť ju aj ústne? 
Na uzatvorenie licenčnej zmluvy sa podobne ako v prípade zmluvy o dielo nevyžaduje písomná forma. Môžete ju teda uzavrieť aj v ústnej podobe. Dokonca je možné, aby sa uzavrela konkludentne, čiže mlčky, napríklad súhlasným posunkom ruky. V prípade licenčnej zmluvy, ktorou autor udeľuje výhradnú licenciu, však zákon vyžaduje, aby bola uzatvorená v písomnej forme. Inak by totiž nebola platná. Ak licenčná zmluva nie je uzavretá v písomnej forme, má každá zo zmluvných strán právo písomne požiadať druhú stranu o vydanie písomného potvrdenia o jej uzavretí. Ak sa toto právo neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak naproti tomu druhá zmluvná strana potvrdenie nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Je však lepšie, aby si strany licenčnú zmluvu medzi sebou uzatvorili vždy v písomnej forme, a to aj v prípadoch, kedy to zákon nevyžaduje. Vyhnú sa tak totiž neskorším možným sporom. 

Odpovedá Peter Furmaník z portálu ĽudskouRečou.sk

4. Odmeny autora
Má autor vytvoreného diela povinnosť platiť daň zo svojej odmeny?
Daň z príjmov z odmeny autor platí. A je dokonca vyššia než pri zamestnaní či živnosti. Základ dane si totiž nemôže znížiť o nezdaniteľné časti na seba či manželku a ako pasívny príjem nezíska ani daňový bonus. Aj od pasívneho autorského príjmu je však možné odpočítať si paušálne výdavky, čiže daň z jeho časti nezaplatiť. Od roku 2017 ide až o 60 percent, absolútne maximum je až 20-tisíc eur. Vyplatená odmena je daňovým výdavkom. Firma, ktorá autorovi odmenu vypláca, si ju preto môže dať do daňových nákladov rovnako ako mzdu zamestnancov či úhradu za služby dodávateľa, ktorý je živnostník.

5. Príjem spoločníka
Môže na svoju odmenu konateľ spoločnosti využiť autorskú listinu?
Vo forme odmeny za licenčnú zmluvu si môže vyplácať peniaze aj spoločník v spoločnosti s ručením

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.