22.10.2018, 00:00

O prenajatú vec sa starajú obe strany

Pri prenajímaní vecí by ste sa mali poistiť písomnou dohodou. Tá vás môže ochrániť v situácii, keď vám za prenájom neplatia alebo vám prenajatú vec poškodia. Na istoty, ktoré vytvára nájomná zmluva, upozorňuje advokátka Silvia Turcsányiová.

O prenajatú vec sa starajú obe strany
Zdroj: Dreamstime

1. Pri prenájme bytu alebo domu sa dohoduje aj doba nájmu. Musí byť v zmluve uvedená?
Úpravu nájomnej zmluvy obsahuje nielen Občiansky zákonník, ale aj zákon o krátkodobom prenájme bytov. Krátkodobý nájom vzniká uzavretím nájomnej zmluvy, ktorou prenajímateľ prenecháva nájomcovi za nájomné byt alebo jeho časť do užívania. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, avšak najdlhšie na dva roky. Krátkodobý nájom bytu možno na základe dohody zmluvných strán za rovnakých podmienok predĺžiť najviac na ďalšie dva roky, a to je možné zopakovať dvakrát. V prípade, ak sa zmluva uzatvára podľa zákona o krátkodobom prenájme bytov, tak by mala obsahovať aj vyhlásenie nájomcu, že si je vedomý tejto skutočnosti. Pri klasickej zmluve o nájme bytu je vhodné spísať, či sa nehnuteľnosť prenajíma na dobu určitú alebo neurčitú. Ak doba nájmu nie je dohodnutá, predpokladá sa, že zmluva o nájme sa uzavrela na neurčito.

2. Ako spísať zmluvu, aby ste v prípade neplatenia mohli podnájomníka vysťahovať bez poskytnutého náhradného bytu?
V záujme ochrany práv prenajímateľa sa odporúča nájomnú zmluvu uzavrieť formou notárskej zápisnice, v ktorej nájomca v prípade porušenia povinností zo zmluvy uzná svoju povinnosť vypratať nehnuteľnosť, prípadne aj povinnosť zaplatiť dlžné nájomné. V notárskej zápisnici sa môže uviesť aj to, že nájomca v prípade neplatenia súhlasí aj s exekúciou bez toho, aby mu prenajímateľ zabezpečil bytovú náhradu. V takom prípade ide teda o to, že vypratanie vlastne predstavuje spôsob vykonania exekúcie, ktorá je sa takto stane nepeňažnou. Od nájomcu sa teda nevymáhajú peniaze, ale len to, aby nehnuteľnosť vypratal. Tento postup je síce drahší na začiatku nájomného vzťahu z dôvodu uhradenej odmeny notára, avšak z hľadiska právnej istoty je výhodnejší. V konečnom dôsledku prenajímateľ ušetrí náklady na prípadný súdny spor. Vypratané veci sa odovzdajú nájomcovi a pokiaľ si ich nepreberie, uložia sa do úschovy obce na jeho náklady. V prípade takéhoto postupu je nájomca o ňom upovedomený.


3. Treba aj pri prenájme chaty na rekreáciu či prenájmu jednej izby v dome spísať nájomnú zmluvu?
Chaty alebo chalupy sú nehnuteľnosti, ktoré nespĺňajú definíciu bytu, čo znamená, že sa na ne nevzťahujú paragrafy o nájme bytu ani zákon o krátkodobom nájme bytu. Pre ochranu práv prenajímateľa aj nájomcu je však určite vhodné spísať nájomnú zmluvu, a to i napriek tomu, že ide o pomerne krátky čas. Zmluva totiž zaručí, že sa prenajatie chaty alebo chalupy bude riadiť zákonom o nájomnej zmluve. V spísanej listine je vhodné špecifikovať osobitosti tohto zmluvného vzťahu, ako je dĺžka prenájmu, jeho predmet a účel.

4. Spisuje sa nájomná zmluva aj pri požičaní automobilu či inej veci?
Motorové vozidlá alebo iné hnuteľné veci sa prenajímajú podľa tých istých zákonov nehnuteľnosti. Nájomná zmluva by mala byť tiež písomná, mal by v nej byť uvedený prenajímateľ aj nájomca, treba v nej špecifikovať predmet a dobu nájmu a v neposlednom rade nájomné, jeho splatnosť alebo spôsob jeho určenia. Taktiež je možné podrobne upraviť práva i povinnosti zmluvných strán, možnosti ukončenia zmluvného vzťahu, prípadne zabezpečiť plnenie povinností prenajímateľa a nájomcu formou zmluvných pokút. Prenajatá hnuteľná vec, rovnako ako nehnuteľná, musí byť v stave spôsobilom na dohodnuté užívanie, alebo ak sa spôsob užívania nedohodol, musí byť vhodná na obvyklé užívanie, a v tomto stave ju musí prenajímateľ na svoje náklady udržiavať.

5. V čom sa líši zmluva o prenájme bytu od zmluvy o prenájme pôdy, ak chce

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.