08.11.2018, 00:00

Posledné slovo pri delení má súd

Nesprávne chápanie spoluvlastníctva je veľakrát kameňom úrazu. Pozemok si svojpomocne rozdelia na niekoľko malých celkov. Iný príklad nesprávneho chápania vzniká preto, že „oni sa o nehnuteľnosť starajú“, respektíve „oni sa postarali o rodičov“, a tak majú právo si ponechať dom či byt. Ani toto zákony neuznávajú.

Posledné slovo pri delení má súd
Zdroj: Reuters

Odpovedá advokát Slavomír Rabatin

1. Delenie podielov
Pri delení spoluvlastníckych podielov dochádza často ku konfliktom. Jeden vlastník chce viac ako druhý. Ako to vlastne je?
Podielové spoluvlastníctvo je chápané ako takzvané „ideálne“ spoluvlastníctvo, čo znamená, že nie je možné vymedziť, ktorá časť spoločnej veci patrí ktorému spoluvlastníkovi. Ak ide napríklad o rodinný dom, žiadny zo spoluvlastníkov nevlastní len jeho konkrétne vymedzenú časť, ale jeho spoluvlastníctvo sa vzťahuje ku každej časti veci v spoločnom vlastníctve.

2. Rozsah užívania
Sú spoluvlastnícke podiely rovnaké?
Spoluvlastnícke podiely vyjadrujú mieru, akou sa každý zo spoluvlastníkov podieľa na právach a povinnostiach k spoločnej veci, teda v akej miere môže každý vec v spoločnom vlastníctve užívať a v akom rozsahu sa podieľa na nákladoch na jej údržbu a spravovanie. Ako budú spoluvlastníci užívať a nakladať so spoločnou vecou sa riadi prednostne ich dohodou. Takto sa môžu napríklad dohodnúť, ktorú časť spoločnej veci bude užívať výlučne ten-ktorý spoluvlastník, alebo sa môžu dohodnúť, že určité obdobie bude užívať spoločnú vec výlučne niektorý zo spoluvlastníkov a po jej uplynutí pripadne právo spoločnú vec užívať zasa inému.


3. Písomne alebo ústne
Spoluvlastníkom na matkinom dome je i cudzí človek. Dohoda o spoluvlastníctve môže byť aj ústna, ale čo ak ju cudzí človek napadne a potom nás nebude mať kto rozsúdiť?
Dohoda nemusí byť písomná a často sa s ňou ani v praxi nestretávame. Samozrejme by som jej písomnú formu odporučil, a to najmä v prípadoch, kde je predpoklad, že by takáto dohoda mohla byť spochybnená. Teda aj v tomto prípade. Nemôže tak potom nastať pochybnosť, ako sa spoluvlastníci dohodli.


4. Veľkosť vlastníctva
Čo ak sa vlastníci nedohodnú, kto potom má rozhodujúce slovo?
O nakladaní a hospodárení so spoločnou vecou rozhodnú spoluvlastníci väčšinou počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov, pričom na rozhodnutie postačuje nadpolovičná väčšina. V zásade teda nadpolovičný vlastník vie samostatne prijať rozhodnutie o tom, ako bude s vecou v podielovom spoluvlastníctve naložené, teda o spôsobe jej užívania. Slovenský právny poriadok vychádza však zo zásady, že nikoho nemožno nútiť, aby zotrval v spoluvlastníckom vzťahu. Ak teda spoluvlastníci alebo niektorí z nich nemajú záujem na ďalšom trvaní spoluvlastníctva, je možné ho zrušiť a vysporiadať. Spôsoby upravuje Občiansky zákonník.

5. Vzájomné vysporiadanie
Aké iné možnosti majú spoluvlastníci, ak sa nedohodnú?
Základným spôsobom zrušenia a vysporiadania podielového spoluvlastníctva je dohoda všetkých v súlade so zákonmi. Musia sa dohodnúť nielen o spôsobe vysporiadania, ale aj vzájomnom vysporiadaní medzi sebou.

6. Drobenie pozemkov
Ako sa môžu deliť spoluvlastnícke podiely na pozemkoch?
Právna úprava zakazuje, aby rozdelením jestvujúcich pozemkov vznikol pozemok menší ako dvetisíc štvorcových metrov, ak ide o poľnohospodársky pozemok alebo pozemok menší ako päťtisíc štvorcových metrov, ak ide o lesný pozemok.

7. Nehnuteľnosť a vlastníci
Kúpili sme kedysi nehnuteľnosť s dvomi bratmi, ale chceme si ju znovu rozdeliť. Ako má vyzerať dohoda o spoluvlastníctve?
Ak je predmetom spoluvlastníctva nehnuteľnosť, je nevyhnutné, aby dohoda mala písomnú formu a podpisy musia byť úradne overené. Potom by mali spoluvlastníci podať návrh na vklad dohody o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva k nehnuteľnosti do katastra nehnuteľností. Dohoda o zrušení a vysporiadaní spoluvlastníctva tvorí prílohu návrhu na vklad.

8. Potvrdenie o vysporiadaní
Čo ak dohoda nemá písomnú formu? Čo môže jeden zo spoluvlastníkov od druhého žiadať?
Každý zo spoluvlastníkov je povinný vydať ostatným na ich požiadanie písomné potvrdenie o spôsobe vysporiadania. Spoluvlastník nie je povinný vydať potvrdenie automaticky, ale iba ak ho druhý spoluvlastník o to požiada.

9. Dohoda nemožná
Na rozdelení podielov sme sa nedohodli, ako máme ďalej postupovať?
Ak sa spoluvlastníci predsa len rozhodli písomnú dohodu neuzatvoriť, je vhodné, aby vždy aspoň požiadali ďalšieho z nich o písomné potvrdenie o vysporiadaní spoluvlastníctva a jeho spôsobe. V potvrdení je vhodné aspoň uviesť, ktorému zo spoluvlastníkov vec pripadla, prípadne ako sa rozdelila a aké náhrady sa vyplatili ostatným. Ak spoluvlastník odmietne vydať písomné potvrdenie, druhý sa môže obrátiť so žalobou na súd. Už v žalobe je potrebné vymedziť obsah potvrdenia.

10. Rozhodnutie súdu
Ako vysporiada súd spoluvlastníctvo, ak sa spoluvlastníci nedohodnú?
Súd môže spoluvlastníctvo po jeho zrušení vysporiadať tromi spôsobmi. Prvým a prednostným spôsobom je rozdelenie veci. Súd musí ako prvé preskúmať, či je to r

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.