15.11.2018, 00:15

Pozor, takto prídete o svoj pozemok

Sused vás nezákonne pripraví o pôdu. Zabrániť má tomu nová služba katastra nehnuteľností. Vlastníkom má signalizovať zmeny na liste vlastníctva. Odborníci vám ďalej poradia, čo máte urobiť, aby ste získali majetok znovu na svoj list vlastníctva.

Pozor, takto prídete o svoj pozemok
Zdroj: Reuters

Odpovedajú odborníci Úradu geodézie, kartografie a katastra

1. Manželia a majetky
Môže manžel bez vedomia manželky predať nehnuteľnosť? Vyžaduje sa na kúpnej zmluve overenie podpisov oboch manželov?
Nie, nemôže ju predať v prípade, ak sú na liste vlastníctva ako vlastníci zapísaní obaja manželia vo veľkosti spoluvlastníckeho podielu 1/1, teda ak nehnuteľnosť je v ich bezpodielovom spoluvlastníctve manželov. Ak sú ako bezpodieloví spoluvlastníci na strane predávajúcich, na kúpnej zmluve sa vyžaduje ich úradne osvedčený podpis.

2. Vydržanie pozemku
Môže niekto bez vedomia vlastníka jeho pozemok vydržať?
Notár je osobou, ktorá je oprávnená spísať osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam. Oprávňuje ho na to Notársky poriadok. Skúma splnenie všetkých podmienok na vydanie takéhoto osvedčenia. Ak sú podmienky na vydržanie podľa Občianskeho zákonníka splnené, vydá osvedčenie a doručí ho na zápis na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Listina sa zapisuje v takzvanom konaní Z, kde je správny orgán na úseku katastra nehnuteľností iba evidenčným orgánom a posudzuje iba súlad listiny predloženej na zápis s údajmi evidovanými v operáte katastra nehnuteľností. Na zápis sa predkladá iba žiadosť o zápis takejto listiny, prílohou je notárska zápisnica – Osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam v jednom vyhotovení.

3. Darovanie bytu
Darovacou zmluvou prešlo vlastníctvo bytu len na jedného zo súrodencov. Za akých okolností by mohli ostatní súrodenci zmluvu napadnúť a žiadať kataster, aby zápis zmenila? Aké listiny sú teda pre kataster relevantné na zápis zmeny vlastníctva na darcu?
Dotknutí súrodenci sa môžu domáhať na súde určenia neplatnosti právneho úkonu – darovacej zmluvy – alebo podať žalobu o určenie vlastníckeho práva. Relevantnou listinou na zápis vlastníckeho práva do operátu katastra nehnuteľností je právoplatný rozsudok súdu o určení vlastníckeho práva k dotknutej nehnuteľnosti. Samozrejme, v prípade konsenzu medzi darcom a obdarovaným je možné zmluvne previesť vlastnícke právo späť na darcu.

4. Bez vedomia vlastníka
Môže niekto bez toho, aby sa o tom vlastník dozvedel, nehnuteľnosť predať?
Áno, môže sa vyskytnúť situácia, keď na základe podvodného konania, napríklad sfalšovania listín, podpisu, uvedenia do omylu, dôjde k prevodu vlastníckeho práva aj bez vedomia vlastníka nehnuteľností. Dotknutému vlastníkovi nehnuteľností odporúčame, hneď ako sa o takomto podvodnom konaní dozvie, obrátiť na orgány činné v trestnom konaní.

5. Sledovanie zmien
Úrad geodézie zaviedol novú službu, ktorá informuje vlastníka, že sa na jeho liste vlastníctva ,,niečo deje“. Dá sa už využívať?
Úrad zaviedol novú elektronickú službu s názvom Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností. Slúžiť má aj na predchádzanie podvodným konaniam. Zatiaľ je v overovacej prevádzke a umožní tým, ktorí sa zaregistrujú, sledovať zmeny uskutočnené v údajoch katastra nehnuteľností počas zvoleného časového obdobia. Zaistiť má informovanosť vlastníkov nehnuteľností či iných osôb oprávnených z práv k nehnuteľnostiam, že v katastri nehnuteľností dochádza k zmene na sledovanej nehnuteľnosti. Hlavným cieľom je zvýšiť ochranu práv k nehnuteľnostiam zapísaným v katastri.

6. Spoplatnenie služby
Ako sa má vlastník nehnuteľnosti uchádzať o službu Sledovanie zmien v katastri nehnuteľností a ako je spoplatnená?
Podmienkou je uzavretie zmluvy s Výskumným ústavom geodézie a kartografie so sídlom v Bratislave ako s oprávneným subjektom alebo registrácia prostredníctvom registračného formulára, ktorý zverejňuje Úrad geodézie, kartografie a katastra na svojom webovom sídle. Prístupové údaje sa žiadateľovi poskytujú po založení zákazníckeho účtu. Cenník je zverejnený na webovom sídle Výskumného ústavu geodézie a kartografie. Aktivovaná služba bude používateľov automaticky informovať o tom, že na sledovanej nehnuteľnosti došlo k zmene v katastri nehnuteľností. Zmenou sa rozumie vyznačenie upozornenia – plomby, ktorá signalizuje vykonanie vkladu do katastra, záznamu, zápis poznámky. Služba je viazaná na aktualizáciu súboru popisných informácií katastra nehnuteľností a tá prebieha v overovacej prevádzke na dennej báze počas pracovných dní. Určená je tak fyzickej, ako aj právnickej osobe a iným oprávneným subjektom.

7. Duplicitné vlastníctva
V katastri nehnuteľností je zapísaných veľa zdvojených vlastníctiev – teda na tej istej parcele sú dvaja vlastníci, ktorí ju vlastnia v celku. Mohli by ste vysvetliť, prečo také situácie nastali?
Uvedené situácie vznikli dlhodobým historickým vývojom, nedokonalou evidenciou vlastníckeho práva v minulosti. Napríklad evidovaním vlastníkov v pozemkovej knihe len menom a priezviskom, bez ďalších identifikačných údajov, najmä dátumu narodenia. Nezrovnalosti vznikli aj nesprávnym zapracovaním vlastníckeho práva v rámci procesu zhotovenia registra obnovenej evidencie pozemkov, tiež nedôslednou činnosťou orgánov, ktoré vydávajú verejné a iné listiny, a tie sa do operátu katastra nehnuteľností zapisujú v záznamovom konaní.

8. Dohoda o urovnaní
Dajú sa situácie duplicitného vlastníctva riešiť aj mimosúdne?
Prípady duplicitného, prípadne viacnásobného vlastníctva sa môžu riešiť takzvanou dohodou o urovnaní. Potrebné je takúto dohodu doručiť do katastra s návrhom na vklad. Podľa najnovšej právnej úpravy sa situácia dá riešiť v rámci opravy chyby v katastrálnom operáte. Ak dohoda nie je možná, existuje už len možnosť podať žalobu o určenie vlastníckeho práva na príslušnom súde. V takom prípade je potom podkladom na zápis do katastra nehnuteľností právoplatný rozsudok o určení vlastníckeho práva.

9. Právo spoluvlastníka
Majiteľ podielu na parcele nemal možnosť odkúpiť podiel, lebo spoluvlastník mu ho pri odpredaji neponúkol. Žiada katastrálny ú

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.