26.11.2018, 00:00

Ako si upravíte právne vzťahy k pôde

V praxi pri prenájme pôdy vzniknú rôzne situácie. Ako ich môžete zákonným spôsobom riešiť, vysvetľuje advokát Matej Marhavý.

Ako si upravíte právne vzťahy k pôde
Zdroj: Dreamstime

Prípad prvý: Váš pozemok užíva niekto bez nájomnej zmluvy
Máte dve možnosti:
1. Buď máte záujem, aby dotyčná osoba na pozemku ďalej hospodárila. V takom prípade jej doručíte návrh na uzatvorenie nájomnej zmluvy. Môžete ho sformulovať podľa vzoru, ktorý sme uverejnili.


2. Ak už nechcete, aby na pozemku dotyčná osoba hospodárila, musíte jej doručiť výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku.

Čo by ste mali vedieť: Pozemky, ktoré sú mimo obcí, teda v extraviláne, sú väčšinou v spoluvlastníctve. V takých prípadoch o podmienkach nájmu rozhodujú vždy vlastníci nadpolovičného spoluvlastníckeho podielu. Ak teda máte pozemok v spoluvlastníctve s inou osobou alebo viacerými, musíte dosiahnuť, aby s predloženým návrhom zmluvy súhlasili spolu s vami majitelia, s ktorými máte spoločnú výmeru nad 50 percent plochy. Jednoduchšie je to, ak vlastníte pôdu vcelku. V takom prípade podpisujete zmluvu sám. Ak sa s užívateľom pozemku nedohodnete alebo ak ste mu doručili výzvu na vrátenie a prevzatie pozemku, je povinný vám pozemok vrátiť do 30 dní po zbere úrody. V prípade spoluvlastníctva sa aj pod výzvu musia podpísať vlastníci nadpolovičnej väčšiny výmery pozemku. Ak ide o pozemok, na ktorom nebola založená úroda, musí ho užívateľ na základe výzvy uvoľniť pre vás ako vlastníka do konca príslušného kalendárneho roka.


Prípad druhý: Užívate cudzie pozemky bez nájomnej zmluvy
Preukážete, že ste vlastníkovi uzatvorenie zmluvy navrhli, avšak ten do dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrh neodmietol, ani vás nevyzval na vrátenie a prevzatie pozemku. Pri návrhu zmluvy musíte aj užívateľa vášho pozemku upozorniť na tieto právne dôsledky jeho nekonania. Ak tak urobíte, zákon predpokladá, že uplynutím dvoch mesiacov odo dňa doručenia návrhu nájomnej zmluvy medzi vami vznikol nájomný vzťah na neurčitý čas.

Čo by ste mali vedieť: Zmluvu o nájme pozemku na poľnohospodárske účely dohodnutú na neurčitý čas možno vypovedať k 1. novembru. Výpovedná lehota je jeden rok, ak sa nedohodne inak. To neplatí, ak vlastník pred doručením návrhu na uzatvorenie nájomnej zmluvy uzatvoril nájomnú zmluvu s inou osobou, ako je užívateľ pozemku.

Prípad tretí: Chcete pokračovať v nájme pôdy, na ktorú máte nájomnú zmluvu
Najskôr rok a najneskôr dva mesiace pred uplynutím času, na ktorý ste mali nájom dohodnutý, doručíte preukázateľným spôsobom vlastníkovi pozemkov ako prenajímateľovi návrh novej nájomnej zmluvy. Ak do dvoch mesiacov odo dňa doručenia váš návrh nájomnej zmluvy neodmietne z niektorého zo zákonných dôvodov alebo z dôvodu, že navrhnutá výška nájomného nie je v obvyklej výške, vznikne nájomný vzťah za podmienok uvedených v návrhu zmluvy.

Čo by ste mali vedieť: Ak ako nájomca riadne a včas plníte svoje záväzky zo zmluvy, ktorú máte s vlastníkom uzavretú, máte právo na prednostné uzavretie novej nájomnej zmluvy na jeho pozemok, ktorý ste doteraz ako nájomca užívali. A to za nájomné, ktoré sa v danom katastrálnom území vypláca, teda v obvyklej výške. Na budúci rok výšku obvyklého nájomného už budú zverejňovať okresné úrady. Ak toto vaše právo poruší a uzavrie nájomnú zmluvu s inou osobou, je neplatná.

Mali by ste tiež vedieť: Prenajímateľ môže uplatniť niektorý zo zákonných dôvodov, pre ktoré s vami nájomnú zmluvu neuzavrie, a síce:
– ak podniká v poľnohospodárstve v čase, keď uplynie dohodnutá doba trvania nájmu alebo lehota výpovede, ktorú vám doručil


– ak sa rozhodne, že pôdu dá do prenájmu blízkej osobe (súrodencom, príbuzným, deťom, okruh týchto osôb určuje Občiansky zákonník)


– ak pôdu dá do prenájmu právnickej osobe (eseročke, družstvu, akciovke, nadácii a podobne), ktorej je členom alebo spoločníkom


– ak ide o pozemok, ktorý je podľa osobitného predpisu určený na iné ako na poľnohospodárske účely


– ak medzitým došlo k prevodu alebo prechodu vlastníckeho práva k pozemku na iného vlastníka – napríklad kúpnou, darovacou zmluvou pozemok prešiel na dediča vlastníka.

ZDROJ: Zákon č. 504/2003 o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov v platnom znení

Čo má obsahovať nájomná zmluva
Zmluva, ako aj všetky úkony, ktoré s ňou súvisia, musia mať písomnú formu. Advokát Matej Marhavý upozorňuje na ďalšie náležitosti, ktoré by v nej nemali chýbať.

Predmet nájmu:
Agropodnik, družstvo alebo roľník, ktorý si pozemky od vlastníka prenajal, je povinný viesť ich evidenciu. Tých pozemkov, ktoré má prenajaté a aj tých, ktoré vlastní a obhospodaruje. „Prenajaté pozemky eviduje podľa prenajímateľov a ich druhu tak, ako sú zapísané v katastri. Údaje a informácie z týchto evidencií je povinný na požiadanie poskytnúť okresnému úradu a Pôdohospodárskej platobnej agentúre,“ upozorňuje advokát. Rovnako tak aj na povinnosť osobitne viesť a uchovávať aj evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom, a to podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje a informácie z tejto evidencie poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.

Čas trvania nájmu:
Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak je uzavretá na určitý čas, čas nájmu mô

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.