05.12.2018, 00:00

Zmluvu po jej podpise adresujte katastru

Chcete sa postarať o výmaz záložného práva banky na byt s hypotékou či o rozdelenie alebo zámenu pozemkov? Už tretí mesiac sa katastrálne odbory okresných úradov riadia novelou zákona. Vytypovali sme prípady z praxe, na ktoré reaguje Martin Bajužík, advokát. Pripomína, že každú zmluvu, ktorou sa mení vlastnícke právo k nehnuteľnosti, treba doručiť na kataster.

Zmluvu po jej podpise adresujte katastru
Zdroj: StockExpert

1. Akým spôsobom sa môže doručiť zmluva na kataster nehnuteľností?
Zákon umožňuje uskutočniť tri spôsoby doručenia návrhu na začatie katastrálneho konania na príslušný kataster nehnuteľností, a to: osobne do podateľne, poštou alebo kuriérom a elektronicky.

Rada advokáta: Návrh na začatie katastrálneho konania sa podáva katastrálnemu odboru okresného úradu, ktorý je príslušný podľa katastrálneho územia, v rámci ktorého sa nachádzajú dotknuté nehnuteľnosti. Ak sa nehnuteľnosti nachádzajú napríklad v Bratislave, návrh na začatie katastrálneho konania je potrebné doručiť Okresnému úradu Bratislava, katastrálny odbor.


2. Kto je povinný doručiť návrh a čo to znamená, ak zmluvu niekto podpíše, ale nedoručí na zápis do katastra?
Podľa zákona návrh na začatie katastrálneho konania podpisujú a podávajú účastníci konania, ktorými sú napríklad v prípade zmluvy o prevode vlastníctva k bytu zmluvné strany, a to predávajúci a kupujúci.


Rada advokáta: V praxi si ľudia často myslia, že na prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti postačí podpísať príslušnú scudzovaciu zmluvu. To však nie je pravda. Scudzovacia zmluva síce predstavuje právny úkon, na základe ktorého kataster rozhoduje, ale vlastnícke právo k nehnuteľnostiam nadobudne zmluvná strana až právoplatným rozhodnutím príslušného okresného úradu o povolení vkladu vlastníckeho práva. Uzatvorená zmluva, ktorú si zmluvné strany len odložili do archívu, nezakladá vlastnícke právo k nehnuteľnosti v prospech nadobúdateľa.

3. V akých situáciách je ešte vždy potrebný geometrický plán?
Od 1. októbra tohto roku platí, že ak navrhovateľ bude žiadať príslušný okresný úrad o zápis rozdelenia alebo zlúčenia pozemku alebo zriadenia vecného bremena k časti pozemku ale aj ďalších údajov, napríklad pri zápise rozostavanej stavby alebo bytu, ktorý vznikol na základe zmluvy o výstavbe, nebude musieť predkladať príslušný geometrický plán s úradným overením katastra nehnuteľností.

Rada advokáta: V týchto prípadoch postačí už len v návrhu na začatie konania uviesť číslo úradného overenia geometrického plánu. To znamená, že geometrický plán v tomto prípade bude potrebné aj naďalej vypracovať a nechať ho overiť na katastri nehnuteľností, avšak nebude ho už potrebné znova predkladať ako prílohu návrhu na začatie katastrálneho konania.

4. V prípade, že k nehnuteľnosti je zriadené záložné právo, akým spôsobom sa dá vymazať z katastra?
V súčasnosti najviac záložných práv zriadených k nehnuteľnostiam na Slovensku majú pochopiteľne banky, ktoré svojim klientom poskytujú hypotekárne úvery. Záložné právo predstavuje zabezpečovací inštitút pre banku v prípade, ak by klient nesplácal splátky úveru. Banka je následne oprávnená vykonať predaj nehnuteľnosti v prospech tretej osoby cez dobrovoľné dražby a uspokojiť svoju pohľadávku voči klientovi.

Rada advokáta: Za predpokladu, že klient ako vlastník nehnuteľnosti splatí svoj hypotekárny úver riadne a včas, momentom jeho splatenia zaniká záložné právo v prospech banky ako záložného veriteľa. Následne po splatení úveru banka vydá už len takzvanú kvitanciu, ktorá je potvrdením o splatení úveru v celom rozsahu. Doručí ju spolu s návrhom na výmaz záložného práva k nehnuteľnosti na kataster a ten záložné právo k nehnuteľnosti vymaže z príslušného listu vlastníctva. Kvitanciu, pochopiteľne, môže doručiť aj vlastník nehnuteľnosti, avšak banky sa snažia vyhovieť svojim klientom čo najlepšie.

5. Mnohí vlastníci nehnuteľností nemajú v katastri zapísanú aktuálnu adresu pobytu. Ako majú zmenu nahlásiť?
Vlastníci sú podľa Katastrálneho zákona povinní dbať na to, aby všetky údaje katastra týkajúce sa nehnuteľností alebo jej vlastníka, ako aj zmeny týchto údajov mohli byť v katastri riadne evidované. Povinní sú ohlásiť každú zmenu okresnému úradu do 30 dní odo dňa vzniku, zmeny alebo zániku rozhodujúcej skutočnosti. Fyzické osoby nemusia ohlasovať jedine tie údaje o nehnuteľnostiach, ktoré obsahujú verejné listiny, napríklad rozsudky a iné listiny. V prípade, ak vlastník nehnuteľnosti zmenu svojho pobytu v katastri nehnuteľností nevykoná včas alebo vykoná po uplynutí zákonne

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.