09.01.2019, 00:00

Vrátiť môžete aj funkčnú pomôcku

Výška peňažnej pomoci ľuďom s ťažkým zdravotným postihnutím sa líši v závislosti od potrebných pomôcok alebo ich úprav. Pozrite si kompletný prehľad súm, na ktoré majú hendikepovaní nárok a za akých podmienok sa môže stať, že budú musieť príspevok vrátiť.

Vrátiť môžete aj funkčnú pomôcku

Právoplatné rozhodnutie
Nárok na peňažný príspevok na pomôcku, výcvik na jej používanie alebo úpravu a jeho následné vyplatenie vzniká právoplatným rozhodnutím príslušného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o jeho priznaní. Vypláca sa v eurách v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na žiadosť postihnutého na jeho účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenskej republiky. Je však možné poslať ho aj na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky so sídlom na území Slovenska inej osoby, ktorú si osoba s postihnutím zvolí.

Povinnosti oprávnenej osoby
Pokiaľ bol hendikepovanému človeku poskytnutý peňažný príspevok, táto osoba musí predmetnú pomôcku kúpiť, upraviť alebo absolvovať výcvik na jej používanie do troch mesiacov odo dňa poskytnutia príspevku, najneskôr však do šiestich mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ak za to môžu nejaké skutočnosti na strane osoby, ktorá pomôcku predáva, vyrába, upravuje alebo k nej zabezpečuje výcvik. Zároveň je nutné predložiť príslušnému úradu práce, sociálnych vecí a rodiny potvrdenie o týchto skutočnostich. Ak dôjde k nejakým zmenám vo faktoch, na základe ktorých bol príspevok schválený, postihnutá osoba to musí nahlásiť príslušnému úradu najneskôr do ôsmich dní.

Vrátenie príspevku a pomôcky
Osoba s ťažkým zdravotným postihnutím musí poskytnutý finančný príspevok vrátiť vtedy, ak pred uplynutím siedmich rokov od jeho poskytnutia predá, daruje alebo zaviní stratu alebo nefunkčnosť tejto pomôcky. Pri druhom elektronickom vozíku je táto lehota desať rokov. Ak pomôcka vhodne nekompenzuje sociálne dôsledky postihnutia, pomôcku je možné vrátiť aj keď je funkčná. Ak hendikepovaná osoba zomrie,  úrad práce, sociálnych vecí a rodiny uplatní príspevok ako pohľadávku v dedičskom konaní len v prípade, že sa nepoužil na stanovený účel.


Čísla:

8 630,42 eura je najvyššia možná výška peňažného príspevku.

1 659,70 eura je najvyššia možná výška príspevku na kúpu druhého mechanického vozíka.

4 979,09 eura je najvyššia možná výška príspevku na kúpu druhého elektrického vozíka.

331,94 eura je najvyššia možná výška príspevku na kúpu druhého načúvacieho aparátu.

Upozornenie!
Výška príspevku sa určí percentuálnou sadzbou v závislosti od ceny pomôcky, ceny výcviku jej využívania alebo jej úpravy a príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.
určuje sa pre každú osobu s ŤZP z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny. V prípade, ak jednu pomôcku kupujú spoločne viaceré hendikepované osoby, určuje sa pre každú osobu z prislúchajúcej časti obstarávacej ceny. Pri určení výšky peňažného príspevku na kúpu pomôcky sa zohľadňuje cena pomôcky najviac v sume ustanovenej v zozname pomôcok.

Zoznam pomôcok a maximálne zohľadňované sumy z ceny pomôcok

1.
Mechanický vozík, jednoduchý kočík alebo špeciálne upravený kočík vrátane príslušenstva, ktorým je najmä fixačná vesta, popruh fixačný cez

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.