10.01.2019, 00:00

Príspevok na opatrovanie by mal rásť

Ľudia so zdravotným postihnutím potrebujú pre svoj život rôzne pomôcky. Pozrite si, ako požiadať o preukaz ŤZP či o rôzne príspevky, na ktoré máte nárok.

Príspevok na opatrovanie by mal rásť
Zdroj: Reuters

Odpovedá Barbora Petrová, tlačový a komunikačný odbor ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny

1. Funkčná porucha
Kedy sa človek považuje za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím?
Za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím sa považuje fyzická osoba, ktorej miera funkčnej poruchy je najmenej 50 percent. Ide o nedostatok telesných, zmyslových alebo duševných schopností fyzickej osoby, ktorý z hľadiska predpokladaného vývoja zdravotného postihnutia bude trvať dlhšie ako 12 mesiacov. Sociálnym dôsledkom ťažkého postihnutia je znevýhodnenie, ktoré má chorá osoba v porovnaní s osobou bez zdravotného postihnutia rovnakého veku, pohlavia a za rovnakých podmienok, a ktoré nie je schopná z dôvodu svojho postihnutia prekonať sama.

2. Sociálny dôsledok
O čo všetko môže žiadať ŤZP osoba v rámci kompenzácie svojho zdravotného stavu?
Kompenzácia sociálnych dôsledkov pri ťažkom zdravotnom postihnutí je zmiernenie alebo prekonanie sociálneho dôsledku poskytovaním peňažných príspevkov alebo sociálnych služieb. Za kompenzáciu sa považuje aj osobitná starostlivosť podľa zákona o sociálno-právnej ochrane detí a o sociálnej kuratele. Cieľom poskytovania kompenzácie a vyhotovovania preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, preukazu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom a parkovacieho preukazu pre takúto osobu je podpora sociálneho začlenenia do spoločnosti. Sociálne dôsledky sa kompenzujú v oblasti mobility a orientácie, komunikácie a zvýšených výdavkov na diétne stravovanie. Zároveň sa kompenzujú aj výdavky súvisiace s hygienou alebo opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia, so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla a so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom. V neposlednom rade sa kompenzuje aj obmedzená schopnosť sebaobsluhy alebo strata schopnosti sebaobsluhy. Vyhotoveniu preukazu, parkovacieho preukazu alebo poskytnutiu peňažného príspevku predchádza individuálne posúdenie. Posudková činnosť môže byť lekárska alebo sociálna.


3. Kúpa a používanie pomôcky
Štát pomáha hendikepovaným príspevkami na rôzne pomôcky pre každodenný život. Ktoré sú to?
Postihnutá osoba môže žiadať o peňažný príspevok na kúpu pomôcky, na výcvik jej používania alebo na jej úpravu. Za pomôcku sa považuje vec, technologické zariadenie alebo jeho časť, ktoré umožňujú postihnutej osobe vykonávať činnosti, ktoré by bez ich použitia nemohla vykonávať sama alebo by to bolo spojené s nadmernou fyzickou záťažou alebo neúmernou dĺžkou trvania činnosti. Môže ísť aj o špeciálny softvér alebo aktualizáciu softvéru, ktoré umožňujú postihnutému používať počítač a iné technické zariadenia. Peňažný príspevok sa tiež vypláca na osobné motorové vozidlo, ale iba na účely výcviku jeho používania, a na psa so špeciálnym výcvikom, či už ide o psa vodiaceho, asistenčného alebo signálneho.

4. Komplexný posudok
Na základe akých podmienok máte ako ŤZP nárok na peňažný príspevok na rôzne pomôcky?
Nárok na finančný príspevok vzniká, ak je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím odkázaná podľa komplexného posudku na pomôcku alebo na jej úpravu, aby tak mohla prekonať alebo zmierniť sociálne dôsledky postihnutia a ak sa pomôcka neposkytuje ani nepožičiava na základe verejného zdravotného poistenia, s výnimkou druhého mechanického alebo elektronického vozíka či druhého načúvacieho aparátu. Zároveň musí platiť, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydal rozhodnutie o priznaní peňažného príspevku a toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť. Príspevok sa poskytne aj na kúpu viacerých pomôcok, ak osoba s postihnutím spĺňa podmienky na poskytnutie peňažného príspevku na kúpu každej z týchto pomôcok, alebo aj vtedy, ak ide o úpravu spoločnej pomôcky viacerých osôb s ťažkým zdravotným postihnutím. Finančná pomoc sa dá získať aj na výcvik používania pomôcky, ak je k tomu potrebné získať vedomosti, zručnosti a  schopnosti. Na výcvik používania osobného motorového vozidla dostane postihnutý človek príspevok vtedy, ak je odkázaný na takúto individuálnu prepravu.

5. Individuálna preprava
Vlastním preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a keďže si to moja situácia vyžaduje, rád by som si kúpil auto. Môžem žiadať o príspevok na jeho kúpu?
Ťažko zdravotne postihnutý je podľa komplexného posudku na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom odkázaný vtedy, ak nie je schopný premiestniť sa k verejnej hromadnej doprave, napríklad k autobusu, električke, vlaku alebo trolejbusu, a späť. Na príspevok vzniká nárok, aj keď postihnutý nie je schopný nastúpiť

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.