07.02.2019, 00:00

Cechy chcú udržať kvalitu remesla

Podnikatelia sa často pýtajú či potrebujú mať prevádzku. Mýlia si pritom pojmy prevádzkareň a priestor súvisiaci s podnikaním. Aký je rozdiel medzi týmito dvomi priestormi a aká je situácia v podnikaní? Tu sú reakcie zainteresovaných.

Cechy chcú udržať kvalitu remesla
Zdroj: RTVS

Odpovedá Slovak Business Agency

1. Prevádzka podľa zákona
Čo sa chápe pod prevádzkou podľa živnostenského zákona?
Je to miesto alebo miesta, v ktorých živnostník vykonáva samotnú podnikateľskú činnosť alebo v ktorom pracujú jeho zamestnanci. Môže teda ísť o predajňu, výrobňu, kozmetický salón, penzión, reštauráciu. Prevádzkareň nie je miesto jeho podnikania. Miestom podnikania je v podstate adresa, na ktorej podnikateľ prijíma všetku poštu a vybavuje administratívu. Čo môže byť aj doma. Ak prevádzkuje živnosť v mieste podnikania alebo v sídle firmy, nejde o prevádzkareň a povinnosti súvisiace so zriadením a chodom prevádzky ho nemusia trápiť.

2. Priestory súvisiace s podnikaním
Ktoré priestory zákon nepovažuje za prevádzku?
Ide o priestory súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Napríklad určené na uskladnenie surovín a tovaru, odstavné plochy pre motorové vozidlá, garáže a priestory určené na technickú údržbu. Za prevádzku sa nepovažuje ani miesto podnikania fyzickej alebo sídlo právnickej osoby, ale ani výstavné priestory a vzorkové predajne, priestor na prijímanie a vydávanie zákaziek alebo tovaru.


3. Technologické zariadenia
Prevádzkou podľa živnostenského zákona nie sú ani technické a technologické zariadenia určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. O aké zariadenia ide?
Ide najmä o stánky, pulty a prenosné predajné zariadenia na trhových miestach, ak sa na ich zriadenie nevyžaduje stavebné povolenie. Zariadenie a priestor na ľudovú technickú zábavu, napríklad kolotoče, hojdačky, zábavné strelnice. Prevádzkou v zmysle živnostenského zákona nie sú ani motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktoré slúžia na prevádzkovanie živnosti, a tiež pojazdné predajne a ani zariadenia na reklamy či predajné automaty.

4. Otvorenie prevádzky
V akých prípadoch je vhodné otvoriť si prevádzku?
Ak charakter živnosti neumožňuje robiť všetko z domu, prípadne to vybaviť návštevami u klientov. V prípade, že súčasťou podnikania je výrobná činnosť alebo väčšia manipulácia s tovarom, úrad bude zriadenie prevádzky vyžadovať a nedovolí prevádzkovať ju doma. Pri niektorých predmetoch podnikania, napríklad pri sekretárskych prácach, nie sú živnostenské úrady zjednotené. Niektoré prevádzku vyžadujú, iné nie. Preto ak máte pochybnosti, či budete prevádzku potrebovať, radšej si to s úradníkom vyjasnite dopredu ešte pred založením živnosti. Ak podnikateľ nebude svoju činnosť vykonávať v mieste trvalého bydliska, ale tiež charakter jeho práce nevyžaduje mať zriadenú prevádzkareň, miesto, kde bude túto činnosť vykonávať, sa nazýva priestor súvisiaci s podnikaním a podnikateľ je povinný túto skutočnosť oznámiť miestne príslušnému živnostenskému odboru okresného úradu a doložiť kópiu nájomnej zmluvy.

5. Zriadenie a zrušenie
Kedy sa ohlasuje zriadenie prevádzky a ako sa ruší?
Pri ohlasovaní živnosti živnostenskému úradu a ten to nahlási daňovému úradu. Na daňovom úrade je tiež potrebné zaregistrovať si registračnú pokladnicu, ak je povinnosť používať ju. Na základe živnostenského oprávnenia možno živnosť prevádzkovať aj v prevádzkarňach otvorených neskôr. Zrušenie prevádzkarne je podnikateľ povinný oznámiť príslušnému živnostenskému úradu do 15 dní od zrušenia.

6. Povinnosti živnostníka
Aké povinnosti má ešte živnostník, ktorý si chce zriadiť prevádzku?

Ide o ďalšie, ktoré má na základe iných zákonov, než živnostenského zákona. Musí získať rozhodnutie alebo záväzné stanovisko od regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Vypracovať reklamačný poriadok podľa zákona o ochrane spotrebiteľa. Vykonať opatrenia vyplývajúce zo zákona na ochranu nefajčiarov – zabezpečiť vývesku podľa zákona o ochrane nefajčiarov. Vypracovať požiarny poriadok a vykonať školenie bezpečnosti pri práci a ochrany zdravia pre zamestnancov. Nahlásiť registračnú pokladnicu na daňový úrad, v prípade že mu vyplýva povinnosť používať ju. Zabezpečiť platenú zdravotnú službu v prípade, že má túto povinnosť. Na každom balenom tovare v určitom množstve uviesť aj jednotkovú cenu za mernú jednotku (napríklad 0,7-litrové balenie alkoholu musí mať uvedenú cenu aj za liter alkoholu. Ak bude zamestnávať troch a viac zamestnancov, musí ohlásiť túto skutočnosť RTVS a uhradiť koncesionárske poplatky.

7. Označenie a otváracie hodiny
Ako musí živnostník prevádzkareň označiť?
Na viditeľnom mieste musí byť uvedené: obchodné meno a miesto podnikania (alebo sídlo firmy v prípade právnickej osoby), meno a priezvisko osoby zodpovednej za činnosť prevádzkarne, prevádzkový čas určený pre spotrebiteľa, kategória a trieda ubytovacieho zariadenia, ak ide o ubytovacie zariadenie. Označení musia byť aj zamestnanci, ktorí prichádzajú do pria

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.