23.05.2019, 00:00

Pozemky: najmite si sledovaciu službu

Kam sa obrátiť pri podozreniach z podvodu na pozemkoch, ako si zabezpečiť vstup na parcelu cez cudzí pozemok alebo ako predchádzať exekúcii majetku. Na tieto a ďalšie otázky odpovedajú odborníci.

Pozemky: najmite si sledovaciu službu
Zdroj: Dreamstime

Odpovedá Martin Kormoš, hovorca Slovenského pozemkového fondu

1. Podmienky vydržania
Aké sú podmienky na vydržanie pozemku?
Vydržanie je osobitný zákonný spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva. S prihliadnutím na doterajšiu rozhodovaciu prax súdov možno klasifikovať predpoklady na vydržanie takto – musí ísť: o spôsobilý predmet vydržania, spôsobilý subjekt, oprávnenosť držby, o dobrú vieru vydržateľa a tiež o nepretržitosť držby počas celej zákonnej doby. Právnym následkom splnenia predpokladov je, že oprávnený držiteľ získa vlastnícke právo. Je to okamih, keď uplynie vydržacia doba a zároveň zanikne vlastnícke právo doterajšieho vlastníka. Predpoklady sú nastavené tak, že ak sa z nich nesplní čo i len jeden, vydržanie nenastane.

2. Podklady na osvedčenie
Aké podklady musím predložiť, ak chcem vydržať pozemok?
Podkladom je vaša písomná žiadosť, aby ste dostali vyjadrenie k osvedčeniu vyhlásenia o vydržaní. Žiadosť má obsahovať: základné údaje o vás ako osobe žiadateľa, identifikáciu nehnuteľností, právne skutočnosti a dôkazy vo forme dokladov a súvisiacich listín, o ktoré opierate tvrdenia o vydržaní vlastníckeho práva, začiatok plynutia lehoty na vydržanie, od ktorej máte nehnuteľnosť nerušene a dobromyseľne v oprávnenej držbe, a dátum vyhotovenia žiadosti plus podpis. Pri zastúpení žiadateľa inou osobou na základe splnomocnenia je neoddeliteľnou súčasťou plná moc s úradne overeným podpisom splnomocniteľa alebo overená kópia plnej moci.

3. Zmeny v novele
Už viac ako tri roky platí novela Notárskeho poriadku, ktorá zmenila niektoré postupy pri vydržaní. Čoho sa to dotklo?

Podľa tejto novely musí osvedčenie vyhlásenia o vydržaní vlastníckeho práva k nehnuteľnosti, ak je v správe Slovenského pozemkového fondu, obsahovať naše vyjadrenie len vtedy, ak ide o nehnuteľnosti mimo zastavaného územia obce. V takomto prípade je vyjadrenie fondu, že nemá k vzniku vlastníckeho práva výhrady, povinnou súčasťou osvedčenia. Fond postupne preveruje každé osvedčenie vyhlásenia o vydržaní pozemkov, ktoré sú v jeho správe či nakladaní, o ktorých sa dozvie. Ak osvedčeniu nepredchádzalo kladné vyjadrenie fondu a nadobúdateľ nepreukáže, že splnil podmienky vydržania, automaticky sa posudzuje možnosť uplatniť trestné oznámenie či žalobu.


4. Neznámi vlastníci
Koľko je pozemkov neznámych vlastníkov, prípadne aký je počet týchto vlastníkov na Slovensku?
Slovenský pozemkový fond neeviduje počty nezistených vlastníkov, on len spravuje pozemky vo vlastníctve štátu a s pozemkami nezistených vlastníkov len nakladá. Fond sa vyjadruje v konaní pozemkových úprav a môže podávať námietky k etapám konania, najmä k výpisu z registra pôvodného stavu, k všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia, k zásadám pre umiestnenie nových pozemkov a tiež k ich umiestneniu. Ak ide o výmeru pozemkov neznámych vlastníkov evidovaných v katastri, kým v roku 2012 bola výmera 492 719 hektárov, v roku 2018 bola nižšia – 436 568 hektárov.

Odpovedá Ján Sopiak, advokát advokátskej kancelárie Staněk Vetrák & Partneri

5. Zábrana na prístupovej ceste
Čo má robiť vlastník pozemku, ak zistí, že mu zahatali prístupovú cestu k jeho pozemku, prípadne k jeho stavbe, pričom pôvodca zábrany nie je spoluvlastníkom ani vlastníkom pozemku, na ktorom sa prístupová cesta nachádza?
Vo všeobecnosti je pri určení postupu nutné posúdiť, v akom právnom vzťahu je vlastník pozemku alebo stavby k vlastníkovi pozemku, na ktorom sa nachádza cesta. Konkrétne treba skúmať, či vlastník dotknutého pozemku alebo stavby je vlastníkom, spoluvlastníkom pozemku, na ktorom sa cesta nachádza, alebo či má k pozemku zriadené vecné bremeno. Po preverení bude možné zvoliť ďalší postup. Ak by bola zahataná cesta nachádzajúca sa na pozemku patriacom vlastníkovi dotknutého pozemku alebo by bola zábrana realizovaná osobou, ktorá k pozemku, kde je cesta, nemá vlastnícke ani spoluvlastnícke právo, bol by postup osoby, ktorá zábranu realizovala, protizákonný. Dotknutý vlastník by sa tak mohol domáhať ochrany na obci, na súde, prípadne aj v trestnom alebo priestupkovom konaní.

6. Spor so spoluvlastníkom
Ak by niekto vlastníkovi pozemku zahatal prístupovú cestu, on by však zistil, že mu to urobil spoluvlastník jeho pozemku, čo má robiť v takej situácii?

Ak by mu zahatanie prístupovej cesty realizoval iný spoluvlastník, mali by sa vzájomne dohodnúť. Ak by bol poškodený spoluv

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.