05.06.2019, 12:02

Chcete prenajať pôdu? Prinášame vzor, ktorý môžete použiť

Každá nájomná zmluva na pôdu musí byť písomná a obsahovať musí predpísané náležitosti, upozorňuje advokát Róbert Bános. Dôležitá je najmä, ak sa vlastník pôdy dostane do kontroverzie s nájomcom.

Chcete prenajať pôdu?  Prinášame vzor, ktorý môžete použiť

Zásady, ktoré treba dodržať pri prenájme pôdy:

 Povinné vedenie evidencie. Agropodnik, družstvo alebo roľník, ktorý si pozemky od vlastníka prenajal, je povinný viesť ich evidenciu, ako aj evidenciu o dohodnutom a zaplatenom nájomnom a to podľa katastrálnych území k 31. decembru a údaje poskytnúť okresnému úradu každoročne do 31. januára nasledujúceho roku.
---------------------------------------------
Čas trvania nájmu: Pozemok sa nájomcovi na poľnohospodárske účely pri prevádzkovaní podniku prenajíma najmenej na päť rokov. Ak je zmluva uzavretá na určitý čas, čas nájmu môže byť najviac 15 rokov. V osobitných prípadoch sa môže uzatvoriť aj na dlhšie obdobie, a to na:

a) najviac na 25 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu ovocného sadu,

b) najviac na 30 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu škôlky pre ovocné dreviny alebo okrasné dreviny, založenie alebo obnovu vinohradu, založenie alebo obnovu chmeľnice,

c) najviac na 15 rokov, ak ide o založenie alebo obnovu porastu špargle alebo porastu drobného ovocia,

d) najmenej na 50 rokov, ak slúži na zabezpečenie génovej banky – repozitória, ktoré je registrované,

e) najmenej na 10 rokov, ak ide o zriadenie riešiteľského pracoviska, ktoré je registrované.

----------------------------------------------
Výpoveď z nájmu a výpovedné lehoty publikujeme v Hospodárskych novinách túto stredu (5. 6.) a podľa prísľubu na webe prinášame vzor nájomnej zmluvy na pôdu

---------------------------------------------------------------------------------------

Nájomná zmluva (VZOR)

uzatvorená v zmysle zák. č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Zmluvné strany: 

Prenajímateľ: Anna Malá, rod. Malá

nar. 01.01.1970, rodné číslo 705101/0000

trvale bytom Mierová 827 05 Bratislava

občianka Slovenskej republiky

číslo účtu IBAN: SK11 0000 0000 1111 1111

(ďalej len ako „prenajímateľ")


a

Nájomca: Peter Nový, rod. Nový

nar. 01.01.1971, rodné číslo 710101/0000

trvale bytom Baníkova ulica 30, 841 04 Bratislava

občan Slovenskej republiky


(ďalej len ako „nájomca")


Článok I.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto nájomnej zmluvy sú poľnohospodárske pozemky a ostatné pozemky v celkovej výmere 11111 m2 (1,1111 ha) popísané v prílohe tejto zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
2. Prenajímateľ prehlasuje, že je vlastníkom pozemkov presne popísaných v prílohe k nájomnej zmluve, čo preukazuje listami vlastníctva (prípadne dedičským osvedčením alebo iným dokladom).

Článok II.
Účel nájmu
1. Účelom nájmu je poľnohospodárske využitie prenajímanýc

Nedozvedeli ste sa všetko?

Predplaťte si jeden z troch digitálnych balíkov a získajte neobmedzený prístup k digitálnemu obsahu s ktorým vám nič neunikne.

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.