12.06.2019, 00:00

Pozemok sa dá darovať len písomne

Rozhodli ste sa, že chcete spísať závet? Aby bolo možné spísať darovaciu zmluvu, zúčastnené strany sa na jej obsahu musia dohodnúť. Katarína Valová z Prezídia notárskej komory vysvetľuje, aké má tento dokumet špecifiká a čo v ňom určite nesmie chýbať, aby bol platný.

Pozemok sa dá darovať len písomne
Zdroj: Dreamstime

Čo musí obsahovať darovacia zmluva

– musíte uviesť špecifikáciu právneho úkonu, aby bolo jasné, že ide o darovaciu zmluvu, teda že darca bezodplatne prenecháva predmet daru obdarovanému, a že táto osoba dar prijíma. Ak je obdarovaných viac, musíte vymedziť aj veľkosť spoluvlastníckeho podielu každého z obdarovaných.

– nesmú chýbať osobné údaje darcu aj obdarovaného. Pri fyzickej osobe je to meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt. Pri právnickej osobe uvádzate názov, sídlo, identifikačné číslo, ak ho má pridelené, prípadne iné identifikačné údaje spoločnosti.

– presne zadefinujte predmet daru a informácie o ňom. Čo najpresnejšie musíte uviesť, o aký konkrétny predmet ide, aby ho nebolo možné zameniť s inou vecou. Ak je darom nehnuteľnosť, náležitosti opisu daru upravuje katastrálny zákon. V darovacej zmluve sa odporúča dojednať aj spôsob odovzdania darovanej veci.


– uveďte miesto a dátum uzavretia darovacej zmluvy.

– nutnou súčasťou listiny sú aj vlastnoručné podpisy darcu a obdarovaného. Ak je predmetom darovania pozemok, pravosť podpisu darcu na zmluve sa podľa katastrálneho zákona musí úradne osvedčiť.

– darovacia zmluva musí byť písomná, ak je predmetom daru nehnuteľnosť, či je to pozemok, dom, alebo byt.


Darovanie ako bezodplatný úkon
Darovaciu zmluvu uzatvárajú väčšinou dve, prípadne viaceré strany. Ide o bezplatné prevedenie vlastníctva na obdarovanú osobu. Princíp darovacej zmluvy spočíva v tom, že darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému, ktorý dar alebo sľub prijíma. Pri darovaní môže pozemok alebo nehnuteľnosť vlastniť viacero majiteľov, zároveň však môžete na zmluvu dať aj viac obdarovaných. Je to napríklad v situácii, keď pozemok vlastní viacero podielových spoluvlastníkov. Ak jeden z nich daruje svoj podiel, obdarovaný dostane z danej nehnuteľnosti len túto časť. Darovacou zmluvou môžete darovať i viacero vecí naraz. Podpísať tento dokument môže aj splnomocnený zástupca, a to v prípade oboch strán. Vtedy však prílohou darovacej zmluvy musí byť aj dohoda o plnomocenstve. Ak je darom pozemok, vlastníctvo prechádza na obdarovaného až od dňa rozhodnutia katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva.

Neplnoletý darca a jeho zástupca
Darcom alebo obdarovaným môže byť aj maloleté dieťa a v tejto veci ho zastupuje zákonný zástupca, obyčajne rodič. Ak hrozí konflikt záujmov medzi rodičom a dieťaťom alebo medzi viacerými deťmi navzájom, pridelí sa namiesto zákonného zástupcu kolízny opatrovník. Všetky kroky, ktoré urobí zákonný zástupca v mene svojho dieťaťa, schvaľuje súd, ktorý rozhoduje v prípadoch maloletých.

Povinnosti zúčastnených strán
Základnou povinnosťou darcu je dobrovoľné odovzdanie daru obdarovanému. Darca musí previesť vlastnícke právo k daru. Z občianskeho zákonníka vyplýva, že darca pri ponuke daru musí upozorniť na chyby a nedostatky, o ktorých vie. Ak na ne neupozorní, môže mu obdarovaný túto vec vrátiť.

Morálne zásady a pomoc
Obdarovaný sa nesmie k darcovi a členom jeho rodiny správať hrubo a nesmie porušovať morálne zásady. Dôležité je aj to, či sú na darovanej veci nejaké ťarchy alebo vecné bremená. Rozhoduje aj spôsobilosť zúčastnených strán na právne úkony, sloboda a vážnosť prejavu vôle a počet obdarovaných.

Darovanie pozemku s domom
Majitelia sa niekedy rozhodnú, že chcú osobitne darovať pozemok a osobitne nehnuteľnosť, ktorá na ňom stojí. Tieto veci sa považujú za samostané a zákon povoľuje darovať osobitne stavbu a osobitne pozemok, na ktorom je dom postavený. Rovnako to platí aj pre záhradu.

Neplatná darovacia listina
Je neprípustné podmieniť darovanie akýmkoľvek protiplnením. Základnými znakmi darovacej zmluvy sú totiž dobrovoľnosť a bezodplatnosť. Ďalším faktorom, ktorý je pre darovanie smerodajný, je sloboda a vážnosť prejavu vôle. Tento právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne. Inak je neplatný.


Pozor!
Keď je darcom manželský pár a dar je v bezpodielovom spoluvlastníctve, je potrebný súhlas s darovaním od oboch manželov.


Ako vzniká a zaniká vecné bremeno
1. Ak darujete nehnuteľnosť, chcete však mať doživotné právo na jej užívanie, musíte to uviesť v darovacej zmluve. Toto vecné bremeno zaväzuje obdarovaného, aby vám užívanie umožnil.

2. Ak sa vecné bremeno týk

Dočítajte článok teraz len za 1 cent

Newsletter

Prihláste sa na odber noviniek zo sveta politiky, ekonomiky a biznisu.

Pred zadaním e-mailovej adresy si prečítajte pravidlá ochrany osobných údajov a používania cookies. Súhlas na odoberanie noviniek môžete kedykoľvek odvolať.